Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

12. schůze VKZBP ze dne 20.1.2004

 

Zápis z 12. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky dne 20. ledna 2004

Program schůze:
1) Plán práce VKZBP na rok 2004
2) Výchozí údaje ke cvičení CMX 2004 - předložilo MO
3) Různé

Schůze se zúčastnili: Dušan Navrátil (BIS), Miloš Hrdý (ČNB), pí Erazímová (KPR), Jaroslav Strouhal (MF), Rostislav Černý (MI), Zdeněk Borkovec (MO), Miloslav Koudelný (MV), Jaroslav Hora (MZdr), Jan Mareš (NBÚ), p. Bysterský (SSHR), p. Petr Krs (SÚJB), Jindřich Lesný (ÚV), František Bublan (ÚZSI), Josef Prokš (VZ), Jan Winkler (MZV), Martin Košatka (MZV), Ivan Počuch (MZV) a zástupci sekretariátu VKZBP.

Na 12. schůzi VKZBP přítomné přivítal Jan Winkler, náměstek ministra pro bezpečnostní politiku (NMBP) MZV, řízení schůze poté předal Martinu Košatkovi, politickému řediteli MZV.

Ad 1) Plán práce VKZBP na rok 2004
Martin Košatka (MZV) představil návrh plánu práce VKZBP na rok 2004, sestavený s ohledem na plán práce BRS. Plán byl po krátké diskusi schválen a je přílohou tohoto zápisu.

Ad 2) Výchozí údaje ke cvičení CMX 2004
Zdeněk Borkovec (MO) uvedl materiál ke cvičení CMX 2004 s tím, že smyslem je především procvičení komunikace ústředních orgánů NATO s hlavními městy členských zemí. Po krátké diskusi byl s materiálem vysloven souhlas, usnesení je přílohou tohoto zápisu.

Ad 3) Různé

a) Příští podoba práce VKZBP
Účastníci se shodli na užitečnosti diskusí o aktuálních zahraničně-politických událostech s tím, že by nemělo jít pouze o brífink MZV, nýbrž o diskusi se zásadnějším přispěním účastníků z ostatních úřadů. V této souvislosti byla opět vznesena otázka možnosti operativního sdílení informací. Bylo vzneseno i několik konkrétních návrhů na možná témata budoucích diskusí (např. Evropská bezpečnostní politika, migrace, populace ve světě) a byla zvažována jejich relevance.

b) Návštěva ministra zahraničních věcí ČR na Blízkém východě
Martin Košatka (MZV) informoval přítomné o cestě ministra zahraničí do Iráku (doprovázen podnikatelskou misí z ČR), Palestiny (v návaznosti na návštěvu Izraele v červenci 2003) a Egypta (otázky možností vojenské a hospodářské spolupráce).

c) Hloubková inspekce oblasti utajovaných informací EU
NBÚ informoval o připravované květnové hloubkové inspekci EU v oblasti utajovaných informací, jež by měla trvat přinejmenším dva týdny.

d) Termín příštího VKZBP
Termín příštího VKZBP byl stanoven dohodou na 30. března 2004, 14.00.

Přílohy
- Usnesení k materiálu Výchozí údaje ke cvičení CMX 2004
- Plán práce VKZBP na rok 2004

--------------------------------------------------------------

USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 20. ledna 2004 č.
k "Výchozím údajům ke cvičení CMX 2004"

V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y

I. bere na vědomí materiál "Výchozí údaje ke cvičení CMX 2004" uvedený v části III. předloženého materiálu,
II. doporučuje ministru obrany materiál podle bodu I. tohoto usnesení po zapracování připomínek k projednání na schůzi Bezpečnostní rady státu.

Provede: ministr obrany

Cyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

--------------------------------------------------------------
Plán práce VKZBP na rok 2004:

1. Výchozí údaje ke cvičení CMX 2004; MO; leden
2. Výchozí údaje ke cvičení CME 2004; MO; březen
3. Vyhodnocení cvičení CME/CMX 2003; MO; březen
4. Informace o současném stavu společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU; MZV; duben
5. Informace o přípravách na summit NATO; MZV; květen
6. Vyhodnocení cvičení CMX 2004; MO; červen
7. Informace o přístupu ČR k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a zbrojních licencí na území ČR za rok 2003; MZV; červen
8. Informace o průběhu summitu NATO; MZV; 2. pol. 2004
9. Návrh na působení sila a prostředků AČR v zahraničních operacích v roce 2005; MO; 2. pol. 2004
10. Vyhodnocení cvičení CME 2004; MO; 2. pol. 2004
11. Upřesnění Plánu cvičení orgánů krizového řízení na léta 2004 - 2006; MO; 2. pol. 2004
12. Úprava statutů pracovních výborů BRS a ÚKŠ v návraznosti na zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon); Předseda BRS; 2. pol. 2004

.