Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

13. schůze VKZBP ze dne 30.3.2004

 

Zápis ze 13. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky dne 30. března 2004

Program schůze:
1) Výroční zpráva VKZBP za rok 2003
2) Ústní informace k aktuálním jednáním EU o otázkách boje proti terorismu
3) Různé

Schůze se zúčastnili: Dušan Navrátil (BIS), Miloš Hrdý (ČNB), Jiří Brodský (KPR), pan Volf (MF), Rostislav Černý (MI), Zdeněk Borkovec (MO), pan Bříza (MSpr), Martin Linhart (MV), Josef Hora (MZdr), pan Král (MZe), Jan Mareš (NBÚ), pan Hájek (SSHR), Petr Krs (SÚJB), Jindřich Lesný (ÚV), Daniel Běloušek (ÚZSI), Josef Prokš (VZ), Martin Košatka (POLŘED MZV), Ivan Počuch (Ř OBP MZV), Jaroslav Kurfűrst a zástupci sekretariátu VKZBP.

Na 13. schůzi VKZBP přítomné přivítal Martin Košatka, politický ředitel (POLŘED) MZV.

Ad 1) Výroční zpráva VKZBP za rok 2003
Martin Košatka (MZV) představil Výroční zprávu VKZBP za rok 2003, materiál byl schválen bez připomínek. Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

Ad 2) Ústní informace k aktuálním jednáním EU o otázkách boje proti terorismu
Martin Linhart (MV) informoval o genezi deklarace Evropské rady k boji proti terorismu ze 26. března 2004. Konstatoval, že ČR některé závazky nebude schopna splnit ke dni vstupu do EU s tím, že teprve k 1. lednu 2005 dojde k rekodifikaci některých potřebných zákonů (příkl. Úmluva k financování terorismu). Martin Košatka (MZV) distribuoval plný text Deklarace a její shrnutí a informoval o některých finálních změnách textu. Poznamenal, že zatím neexistuje plán na vytvoření evropské zpravodajské služby. K pozici premiéra ČR v této otázce informoval, že považuje text deklarace za vyvážený dokument. Následovala diskuse, během níž se účastníci vyjadřovali k obsahu deklarace a z níž vyplynul závazek informovat POLŘED MZV o tom, který resort je gestorem kterých vnitrostátních závazků, z rezoluce vyplývajících.

Ad 3) Různé

1) Návštěva MO ve Velké Británii a Rakousku
Zdeněk Borkovec (MO) informoval o návštěvě ministra obrany ve 1) Velké Británii a v 2) Rakousku. Ad 1) - Byla oceněna dobrá spolupráce v Iráku, diskutován koncept battle groups. Ad 2) - Rakousko má zájem o vojenskou spolupráci s ČR, diskuse o možnosti společné jednotky v EU operaci v BaH. ČR informovala o nabídce německé strany na společnou battle group, protože stejnou nabídku dostala rakouská strana.

2) Vysílání českých občanů do zahraničních misí po vstupu do EU
Ivan Počuch (MZV) informoval o budoucím závazku ČR na vysílání odborníků, který vyplyne z konceptu civilních aspektů ESDP po vstupu ČR do EU. Problém ČR tkví nejen ve finančně-kapacitní, ale i v legislativně-právní oblasti s tím. Martin Linhart (MV) informoval mj. o tom, že z finančních důvodů nelze v současné době navyšovat počet vyslaných policistů. Upozornil na nedořešené otázky vyslání civilistů ze státní správy i mimo ni. Jindřich Lesný (ÚV) připomněl již existující koncept vysílání českých občanů do OSN a spojené přetrvávající nedostatky, vycházející především z nutnosti ukončit zaměstnání v ČR v případě nástupu do mezinárodní mise. Josef Hora (MZdr) informoval o připravenosti zdravotních expertů se misí účastnit, přislíbil informovat MZV i formální cestou a tuto otázku začlenit do koncepce zdravotnictví. Jan Mareš (NBÚ připomněl, že EU i NATO žádají bezpečnostní prověření již při vysílání.

3) Afghánistán
Zdeněk Borkovec (MO) informoval o plánovaném briefingu SRN k PRTs v Afghánistánu v polovině dubna a vyzval k účasti i MZV, MV a MZdr.

4) Termín příštího VKZBP
Termín příštího VKZBP byl stanoven dohodou na 11. května 2004, 14.00.

Přílohy
- Usnesení VKZBP k Výroční zprávě VKZBP za rok 2003

----------------------------------------------------------------------

USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 30. března 2004 č.
k materiálu "Výroční zpráva VKZBP za rok 2003"


V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y

I. schvaluje materiál "Výroční zpráva VKZBP za rok 2003",

II. ukládá sekretariátu VKZBP materiál postoupit Bezpečnostní radě státu.

Provede: Sekretariát VKZBP

Cyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

----------------------------------------------------------------------

Výroční zpráva Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (VKZBP) za rok 2003


VKZBP je jedním z trvalých pracovních orgánů Bezpečnostní rady státu. Vznikl Usnesením vlády ČR č. 32 ze dne 11. ledna 1999. Současný statut VKZBP nabyl účinnosti dnem 22. srpna 2001.

I. Předseda a členové - jmenovitě ve sledovaném období
Výbor má 15 členů. Předsedou je místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda. Výkonným místopředsedou je náměstek ministra zahraničních věcí (od září 2003 náměstek pro bezpečnostní politiku JUDr. Jan Winkler).

Dalšími členy Výboru jsou
a) náměstek ministra obrany - Ing. Jan Váňa, od srpna 2003 (Ing. Jaroslav Škopek od prosince 2002 do července 2003)
b) náměstek ministra vnitra - Mgr. Miloslav Koudelný, od srpna 2002
c) náměstek ministra financí - doc. Ing. Jiří Volf, od března 2000
d) náměstek ministra informatiky - Michal Frankl, od března 2003
e) předseda Správy státních hmotných rezerv - Ing. Dušan Štrauch, CSc., od roku 1999
f) vrchní ředitelka sekce vztahů s EU ministerstva zemědělství - Ing. Andrea Pondělíčková, od prosince 2003 (Ing. Miroslav Toman, od září 2002 do listopadu 2003)
g) viceguvernér České národní banky - Ing. Oldřich Dědek, od roku 1999
h) ředitel Sekce pro obrannou a bezpečnostní politiku Úřadu vlády ČR - genmjr. Ing. Jindřich Lesný, od roku 1999
i) ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení ministerstva zdravotnictví - Ing. Josef Hora, od června 2003 (MUDr. Rostislav Čevela od září 2002 do května 2003)
j) ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky - Ing. Ladislav Mravec, od června 2003 (RNDr. Ivo Šilhavý od prosince 2002 do května 2003)
k) ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace - Mgr. František Bublan, od března 2001
l) ředitel Bezpečnostní informační služby - Jiří Lang, od června 2003 (PhDr. Jiří Růžek, od července 1999 do května 2003)
m) ředitel Vojenského zpravodajství MO - genmjr. Ing. Josef Prokš, od června 2003 (brig. gen. Ing. Jiří Giesl, od října 2001 do května 2003)
n) 1. náměstek ředitele Národního bezpečnostního úřadu (pověřen řízením) - Mgr. Jan Mareš, od června 2003 (Ing Tomáš Kadlec od r. 1999 do května 2003)

II. Zaměstnanci - sekretariát, odborné pracoviště
Funkci sekretariátu Výboru, zajišťujícího jeho činnost, vykonává odbor bezpečnostní politiky MZV. Vedoucím sekretariátu Výboru je Ing. Ivan Počuch, ředitel odboru bezpečnostní politiky MZV.

III. Přehled činnosti
VKZBP v roce 2003 pracoval v souladu s plánem práce BRS na stejné období, k přípravě materiálů pro BRS a vládu a k projednání aktuální zahraničně-politické situace se sešel celkem osmkrát.

Schůze a projednávaná témata:

4. schůze VKZBP, 27. ledna 2003
- Ústní informace k situaci v Iráku
- Ústní informace o plnění Smlouvy o otevřeném nebi

5. schůze VKZBP, 4. března 2003
- Ústní informace o problematice Iráku z hlediska jednání RB OSN
- Ústní informace o ohniscích konfliktů v Asii

6. schůze VKZBP, 8. dubna 2003
- Ústní informace o vývoji situace v souvislosti s Irákem
- Výroční zpráva VKZBP
- Ústní informace o přípravě novelizované Bezpečnostní strategie ČR

7. schůze VKZBP, 16. května 2003
- Ústní informace o zapojení ČR do Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU
- Projednání připomínek k návrhu textu novelizované Bezpečnostní strategie ČR

8. schůze VKZBP, 5. června 2003
- Ústní informace o madridském zasedání ministrů zahraničních věcí členských států NATO
- Novelizovaná Bezpečnostní strategie ČR. Po projednání příslušnými výbory Parlamentu ČR byl materiál předložen BRS.
- Informace o přístupu ČR k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území ČR za rok 2002. Materiál byl předložen BRS

9. schůze VKZBP, 26. srpna 2003
- Závěry výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití. Materiál byl předložen BRS
- Sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a Sekretariátem OSN o příspěvcích do Systému pohotovostních ujednání OSN. Materiál byl předložen BRS

10. schůze VKZBP, 5. listopadu 2003
- Informace o bezpečnostní strategii EU. Materiál byl předložen BRS
- Ústní informace o aktuální situaci na Blízkém východě

11. schůze VKZBP, 10. prosince 2003
- Ústní informace MZV o Ministerském zasedání OBSE
- Ústní informace MZV a MO o Ministerském zasedání NATO

V roce 2003 v rámci VKZBP fungovala pracovní skupina k novelizaci Bezpečnostní strategie ČR (ustavena 2002), složená z:
o Odborné komise pro bezpečnostní prostředí a zájmy ČR (koordinátor: MZV)
o Odborné komise pro řízení a fungování bezpečnostního systému ČR (koordinátor: ÚV)
o Odborné komise pro obranu ČR (koordinátor: MO)
o Odborné komise pro vnitřní hrozby a rizika a příslušné přístupy a opatření (koordinátor: MV)
o Odborné komise pro ekonomické aspekty bezpečnostní strategie (koordinátor: MF)

V rámci výboru v roce 2003 fungoval rovněž podvýbor pro spolupráci s mezinárodními organizacemi, jenž průběžně diskutoval připravované materiály i aktuální témata. Jeho organizace byla poměrně neformální, termíny, obsah i zastoupení na jednání se řídily především účelností (přibližně jednou měsíčně).

VKZBP v roce 2002 nepořádal žádné krátkodobé aktivity (semináře, školení apod.).

Sekretariát VKZBP (odbor bezpečnostní politiky MZV) zajišťuje koordinaci témat, která výbor projednává, ve snaze naplňovat dlouhodobý cíl výměny informací relevantních resortů o aktuální situaci a aspektech zahraniční a bezpečnostní politiky s důrazem na mezinárodní postavení ČR. Hlavní cílovou skupinou výstupů VKZBP jsou dlouhodobě BRS a vláda. Výbor se do velké míry soustřeďuje na předjednávání materiálů pro BRS.

Výboru se v loňském roce dařilo naplňovat stanovené cíle a splnit plán práce vypracovaný v souladu s plánem práce BRS.
Pokud jde o doporučení vzešlá z praxe a náměty do budoucna, VKZBP bude pokračovat v diskusích o aktuálních zahraničněpolitických otázkách, jak bylo žádáno a jak se v roce 2003 osvědčilo. Zásadní změny ve způsobu své práce však nepřipravuje.

Členy Výboru jsou zpravidla zástupci příslušných úřadů na úrovni náměstků nebo ředitelů, na jednání nicméně téměř trvale delegují své zástupce. Pověření zástupci se nicméně schůzí účastní s právy řádných členů, včetně podílu na přijímání rozhodnutí, která byla dosud vždy přijata konsensem. Z každé schůze je vypracován zápis, rozesílaný spolu s usneseními členům výboru. Zápisy a usnesení z jednotlivých schůzí jsou zveřejňovány na internetové stránce MZV.

IV. Výstupy
VKZBP nevydává vlastní publikace, a jejich vydávání ani neiniciuje a nepodporuje. Nevydal ani žádnou souhrnnou zprávu o vývoji jakékoli problematiky. Na internetových stránkách MZV jsou dostupné zápisy ze schůzí a rozhodnutí. Účelem VKZBP z dlouhodobého hlediska zůstává koordinace zahraniční bezpečnostní politiky státu, neurčuje však strategie ani priority. Cílovou skupinou výstupů jsou BRS a vláda. VKZBP projednává materiály předkládané následně BRS, často s doporučením k projednání vládou, přímo vládě je zpravidla nepředkládá.

V. Rozdělení dotací
VKZBP o rozdělování dotací nerozhoduje ani se na jejich rozdělování nepodílí.

VI. Zahraničí
VKZBP není jako orgán členem mezinárodní instituce ani se neúčastní akcí pořádaných mezinárodními organizacemi.

VII. Výdaje v Kč za sledovaný rok
Výdaje na činnost VKZBP (prostory, kancelářská technika, poštovné) jsou přiměřené a hrazené z rozpočtu MZV ČR jakožto předsednického resortu VKZBP.

VII. Plán činnosti a rozpočet
VKZBP nedisponuje vlastním rozpočtem a neplánuje do budoucna nové aktivity, jež by vyžadovaly finanční zajištění.

.