Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

14. schůze VKZBP ze dne 11.5.2004

 

Zápis ze 14. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky dne 11. května 2004

Program schůze:
1) Jednání Severoatlantické rady a partnerských formátů NATO na úrovni hlav států a vlád v Istanbulu v r. 2004 - agenda a pozice České republiky
2) Přístup České republiky k Evropské bezpečnostní a obranné politice
3) Analýza zabezpečení ZÚ ČR s důrazem na ochranu osob a majetku
4) Různé

Schůze se zúčastnili: Dušan Navrátil (BIS), Vilém Čermák (ČNB), Jiří Brodský (KPR), pan Strouhal (MF), Michal Frankl (MI), Radomír Jahoda (MO), Martin Linhart (MV), Jaroslav Hora (MZdr), pan Král (MZe), pan Hubka (NBÚ), Dušan Štrauch (SSHR), Petr Krs (SÚJB), Jindřich Lesný (ÚV), František Bublan (ÚZSI), Vladimír Trněný (VZ), Jan Winkler (NMBP MZV), Mgr. Jiřina Kozelková (BŘ MZV), Ivan Počuch (Ř OBP MZV) a zástupci sekretariátu VKZBP.

Na 14. schůzi VKZBP přítomné přivítal Jan Winkler, náměstek ministra pro bezpečnostní politiku (NMBP) MZV.

Ad 1) Jednání Severoatlantické rady a partnerských formátů NATO na úrovni hlav států a vlád v Istanbulu v r. 2004 - agenda a pozice České republiky
Ivan Počuch (MZV) uvedl materiál, který po schválení VKZBP bude dne 25. května 2004 projednán BRS. Materiál bude sloužit jako podklad pro delegaci ČR při jednáních před a v průběhu summitu NATO v Istanbulu. Upozornil, že obsahuje i témata, o nichž dosud není známo, zda budou na program summitu zařazena. Materiál byl schválen bez připomínek. Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

Ad 2) Přístup České republiky k Evropské bezpečnostní a obranné politice (ESDP)
Ivan Počuch (MZV) materiál představil jako informaci o nejnovějším vývoji ESDP a přístupu ČR k ESDP obecně, včetně pozic k politickým, vojenským a civilním aspektům ESDP. Materiál bude po schválení VKZBP předložen BRS na její schůzi dne 25. května 2004 s cílem vytvořit politické zadání přístupu ČR k některým důležitým iniciativám v rámci ESDP, především v otázce účasti ČR v konceptu sil rychlé reakce EU (battle groups). Materiál byl schválen bez připomínek. Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

Ad 3) Analýza zabezpečení zahraničních úřadů (ZÚ) ČR s důrazem na ochranu osob a majetku
Jiřina Kozelková (MZV) představila materiál jako analýzu ochrany bezpečnosti majetku a osob z hlediska současné bezpečnostní situace ve světě, jejímž závěrem je přehled potřeb ČR v této oblasti a odhad finančních nákladů na jejich zabezpečení. Zástupci MF a MI upozornili, že ačkoli s uvedeným rozborem souhlasí, vzhledem k omezeným státním finančním prostředkům nepodpoří čerpání vládní rozpočtové rezervy k tomuto účelu v letošním roce. Zástupci ÚZSI a MV podpořili materiál MZV s odkazem na fakt, že většina ZÚ ČR byla budována v době před změnou globální bezpečnostní situace. Zástupce ÚV navrhl rozložení finančních nákladů na zajištění identifikovaných potřeb v delším časovém úseku. Z diskuse vyplynulo doporučení materiál doplnit o informaci, jak se MZV na zajištění potřebných nákladů hodlá podílet v rámci vlastní rozpočtové kapitoly. Materiál byl vzat na vědomí. Usnesení je přílohou tohoto zápisu.

Ad 4) Různé
Ivan Počuch (MZV) informoval o přípravné organizační schůzce k istanbulskému summitu NATO dne 13. května 2004.

Datum příští schůze VKZBP bylo dohodou stanoveno na 1. července 2004.

Přílohy
- Usnesení VKZBP k materiálu "Jednání Severoatlantické rady a partnerských formátů NATO na úrovni hlav států a vlád v Istanbulu v r. 2004 - agenda a pozice České republiky"
- Usnesení VKZBP k materiálu "Přístup České republiky k Evropské bezpečnostní a obranné politice"
- Usnesení VKZBP k materiálu "Analýza zabezpečení ZÚ ČR s důrazem na ochranu osob a majetku"

-----------------------------------------------------------------------

USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 11. května 2004 č.
k materiálu "Jednání Severoatlantické rady a partnerských formátů NATO na úrovni hlav států a vlád v Istanbulu v r. 2004 - agenda a pozice České republiky"

V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y

I. schvaluje materiál "Jednání Severoatlantické rady a partnerských formátů NATO na úrovni hlav států a vlád v Istanbulu v r. 2004 - agenda a pozice České republiky" ;

II. ukládá předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky předložit materiál uvedený v bodě I tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu.

Provede: Předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

Cyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

-----------------------------------------------------------------------

USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 11. května 2004 č.
k materiálu "Přístup České republiky k Evropské bezpečnostní a obranné politice"

V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y

I. schvaluje materiál "Přístup České republiky k Evropské bezpečnostní a obranné politice" ;
II. ukládá předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky předložit materiál uvedený v bodě I tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu.

Provede: Předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

Cyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

-----------------------------------------------------------------------

USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 11. května 2004 č.
k materiálu "Analýza stavu zabezpečení ZÚ ČR s důrazem na ochranu osob a majetku"

V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y

I. bere na vědomí materiál "Analýza stavu zabezpečení ZÚ ČR s důrazem na ochranu osob a majetku";

II. ukládá předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit materiál uvedený v bodě I tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu.

Provede: Předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

Cyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

.