Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

15. schůze VKZBP ze dne 1.7.2004

 

Zápis z 15. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky dne 1. července 2004

Program schůze:
1. Informace o přístupu ČR k mezinárodním jednáním o problematice vojenského materiálu, o objemu jeho výroby, vývozu a dovozu a o početních stavech ručních zbraní u držitelů zbrojních průkazů a zbrojních licencí na území ČR v roce 2003
2. Ústní informace o průběhu summitu Severoatlantické aliance v Istanbulu
3. Ústní informace o přístupu České republiky k Evropské bezpečnostní a obranné politice (ESDP)
4. Různé

Schůze se zúčastnili: Dušan Navrátil (BIS), Jiří Brodský (KPR), pan Strouhal (MF), Daniel Dittrich (MI), Zdeněk Borkovec (MO), Miloslav Čejka (MPO), pan Kožíšek (MPO), Martin Linhart (MV), Vivienne Soyková (MZdr), Oldřich Šesták (ÚV), František Bublan (ÚZSI), Zdeněk Novák (VZ), Jan Winkler (NMBP MZV), Otakar Gorgol (OSN MZV), Jiří Svoboda (OSN MZV), Jaroslav Kurfűrst (ZŘ OBP MZV) a zástupci sekretariátu VKZBP.

Na 15. schůzi VKZBP přítomné přivítal Jan Winkler, náměstek ministra pro bezpečnostní politiku (NMBP) MZV.

Ad 1) Informace o přístupu ČR k mezinárodním jednáním o problematice vojenského materiálu, o objemu jeho výroby, vývozu a dovozu a o početních stavech ručních zbraní u držitelů zbrojních průkazů a zbrojních licencí na území ČR v roce 2003
Jan Winkler (MZV) v úvodu přítomné informoval, že bude zpracována i zpráva o obchodování s vojenským materiálem za rok 2003. V roce 2004 bude tato zpráva již zahrnovat i informace o ručních a lehkých zbraních a obchodování s nimi.
Otakar Gorgol (MZV) poté představil materiál. Během diskuse bylo přijato několik návrhů na jeho technické úpravy. Poté následovala diskuse mezi zástupci MPO (Licenční správa) a MZV o gesci materiálu. Bylo rozhodnuto ponechat řešení k rozhodnutí ministrům. Dalšími tématy diskuse byl chybějící jednotný národní kontrolní režim, který by sdružoval kontrolu všech komodit, protože dosud se vývoz různého zboží řídí různými zákony; otázka otevřenosti materiálu, členěného podle teritorií a typů zbraní, z diskuse ke které však vyplynulo, že nedochází ke kolizi s nutností ochrany obchodního tajemství; a o bezpečnostním rozměru informací o tom, jaké zbraně ČR vyváží (s tím, že příslušná asociace vývozců zbraní, jež vývozce zastupuje, se zprávou problém nemá).

Ad 2) Ústní informace o průběhu summitu Severoatlantické aliance v Istanbulu
Jan Winkler informoval o zasedáních istanbulského summitu NATO. NAC se uskutečnil na úrovni hlav států nebo vlád (z některých zemí oba představitelé), byla přijata řada dokumentů formulovaných doslova do poslední chvíle. V Istanbulu byla i neformální večeře zaminirů NATO s ministry zahraničí a obrany Iráku. Paralelně s NAC probíhala řada pracovních schůzek na nižších úrovních. Čtyřmi nejdůležitějšími dokumenty pro veřejnost jsou Prohlášení istanbulského summitu, Istanbulská deklarace, Prohlášení k Iráku a Prohlášení GT NATO, v němž jsou shrnuty mj. závěry jednání k Afghánistánu. Paralelně s istanbulským summitem Aliance došlo k předání moci v Iráku. Existuje i řada neveřejných dokumentů, zakotvujících výsledky diskusí k dalším důležitým oblastem: vyhovění žádosti Iráku o výcvik jeho bezpečnostních sil; operace ISAF (alespoň 5 PRT, jednání EAPC se zúčastnil afgh. Prezident Karzáí, NATO bude pomáhat při zajišťování bezpečnosti zářijových voleb); Balkán - SFOR v BaH letos skončí, v Sarajevu zůstane NATO HQ; Rusko a Ukrajina se zapojí do Active Endeavour; do Istanbulské iniciativy spolupráce pro širší BV se nejprve zapojí malé země Perského zálivu; MED - pro 7 členských zemí otevřeny některé projekty PfP; mimo PfP dosud SČH a BaH; potvrzení trendu transformace vojenských schopností NATO od teritoriální obrany ke zvládání nových hrozeb a úkolů; NATO - Ukrajina: prezident Kučma byl upozorněn, že členské země kladou velký důraz na demokratický průběh nadcházejících voleb; NATO - Rusko: prezident Putin se podle očekávání nedostavil, přijel zaminir Lavrov. Tématy jednání byly boj proti terorismu, omezování obchodu s narkotiky a záchranné akce na moři; na adresu Moskvy zazněla kritika za neplnění istanbulských závazků - ruská vojenská přítomnost v Gruzii a Moldávii.

Ad 3) Ústní informace o přístupu České republiky k Evropské bezpečnostní a obranné politice (ESDP)
Jaroslav Kurfürst (MZV) informoval, že do BRS 13. 7 bude znovu předložen materiál Přístup ČR k ESDP, obsahující pozice ČR k aktivitám či agendám ESDP. K vývoji v ESDP - odsouhlasení ustanovení Evropské obranné agentury (EDA), formálně bude schválena na červencovém GAERC, operačně schopná má být ke konci t. r. BG - zpráva o pokroku konceptu na GAERC, dosud chybí finalizace podoby koncepce BG. ČR dosud jedná na pracovní úrovni MO, protože dosud nemá mandát. Schválena rámcová podoba civilně plánovací buňky - zjevně rozdíl v ambicích jednotlivých zemí, proto dosud neschváleno. GAERC by měl přijmout další společnou akci, jež by znamenala rozhodnutí o operaci EUFOR.
Zdeněk Borkovec (MO) reagoval doplňující informací o pracovních jednáních o BG s německou stranou, Jan Winkler (NMBP) navázal na stejné téma.¨

Ad 4) Různé
Oldřich Šesták (ÚV) informoval o plánovaných datech BRS (další na 5. 10).
Datum příští schůze VKZBP bylo stanoveno přibližně na konec září.

Přílohy
- Usnesení VKZBP k materiálu Informace o přístupu ČR k mezinárodním jednáním o problematice vojenského materiálu, o objemu jeho výroby, vývozu a dovozu a o početních stavech ručních zbraní u držitelů zbrojních průkazů a zbrojních licencí na území ČR v roce 2003

--------------------------------------------------------------------

USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 1. července 2004 č.
k materiálu "Informace o přístupu ČR k mezinárodním jednáním o problematice vojenského materiálu, o objemu jeho výroby, vývozu a dovozu a o početních stavech ručních zbraní u držitelů zbrojních průkazů a zbrojních licencí na území ČR v roce 2003"

V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y

I. bere na vědomí materiál "Informace o přístupu ČR k mezinárodním jednáním o problematice vojenského materiálu, o objemu jeho výroby, vývozu a dovozu a o početních stavech ručních zbraní u držitelů zbrojních průkazů a zbrojních licencí na území ČR v roce 2003" ;

II. ukládá předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky předložit materiál uvedený v bodě I tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu.

Provede: Předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

Cyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

.