Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

15. schůze VKZBP ze dne 7.12.2000

 

Zápis z 15. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky dne 7. 12. 2000

Program schůze:

1. Rozdělení gescí rezortů státní správy pro jednání s orgány NATO MZV
2. Zásady pro projednávání, schvalování a předkládání stanovisek MZV ČR k problematice krizí projednávaných v jednotlivých orgánech a výborech NATO
3. Informace o výsledcích ministerského zasedání ZEU v Marseille MZV 13.11.2000
4. Zpráva o přípravě organizace Summitu NATO v roce 2002 MZV v České republice
5. Návrh novely Bezpečnostní strategie ČR (BS) MZV
6. Různé

ad1) Rozdělení gescí rezortů státní správy pro jednání s orgány NATO

Patnáctou schůzi Výboru zahájila výkonná místopředsedkyně Výboru (VMV) politická ředitelka MZV Hana Hubáčková.

V úvodu H. Hubáčková navrhla, aby členové Výboru vzali na vědomí poslední verzi materiálu a stanovili si termín jeho dalšího projednání na schůzi Výboru v červnu 2001. Všechny dodatečné připomínky a změny budou do materiálu zapracovány a poté rozeslány členům Výboru.
Požádala všechny rezorty o dodání příštích změn v elektronické podobě. To se týká zejména rezortu obrany, který má nejvíce připomínek.

Výbor schválil materiál i usnesení.

ad2) Zásady pro projednávání, schvalování a předkládání stanovisek ČR k problematice krizí projednávaných v jednotlivých orgánech a výborech NATO

H. Hubáčková sdělila, že materiál byl projednán ve Výboru pro civilní nouzové plánování dne 28.11.2000 s tím, že dílčí připomínka, která z jednání tohoto výboru vyplynula, bude do aktuální verze materiálu zapracována a doporučila schválení předkládaného materiálu.

Výbor materiál schválil.

ad3) Informace o výsledcích ministerského zasedání ZEU v Marseille 13.11.2000

H. Hubáčková seznámila členy Výboru s obsahem materiálu. Upozornila členy Výboru, že materiál bude ještě dopracován o připomínku MO a navrhla jeho schválení, což bylo přijato.

ad4) Zpráva o přípravě organizace Summitu NATO v roce 2002 v České republice

H. Hubáčková poukázala na nutnost zahájit již nyní organizační přípravy této akce, neboť je dnes již téměř jisté, že se ČR stane pořadatelem summitu. Po úvodním slovu požádala o vyjádření představitele MV a KPR.

P. Buriánek (KPR) zdůraznil, že předkládaný rozpočet na příští Summit je jen odhadem přímých nákladů a jednotlivá ministerstva by měla mít vytvořena i rozpočet nepřímých nákladů, které jim tento summit přinese. Tento návrh podpořili další členové Výboru. Ing. Lesný (ÚV) navrhl, aby jednotlivá ministerstva připravila rámcové finanční odhady tak, aby mohly být projednány na jednání BRS 19.12.2000.

P. Rára (MV) uvedl, že MV má část materiál o bezpečnosti připravenu, takže v nejbližší době bude předána MZV, aby mohla být zapracována ještě před jednáním BRS.

V diskusi se dále jednalo o vhodném termínu summitu a účasti ministrů obrany na tomto summitu. H. Hubáčková konstatovala, že s určitou participací ministrů obrany na summitu je nutno počítat a sdělila, že nejvhodnější datum konání summitu je 1. čtvrtletí nebo poslední čtvrtletí roku 2002.

Materiál byl Výborem vzat na vědomí.

ad5) Návrh novely Bezpečnostní strategie ČR (BS)

H. Hubáčková poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě a vypracování tohoto materiálu.

Ing. Lesný (ÚV) doporučil upravit znění několika pasáží. P. Buriánek (KPR) konstatoval, že většina připomínek KPR byla akceptována, ale doporučil formulačně upravit některé věty, s čímž souhlasili další členové Výboru.

Výbor vzal materiál na vědomí s tím, že předkladatel do něj zapracuje připomínky členů.

ad 6) Různé

H. Hubáčková požádala Ing. Novotného (MO) o informaci ze zasedání NAC v Bruselu na úrovni ministrů obrany NATO. Ing. Novotný informoval o jednáních NPG, DPC a NAC. Za důležité označil schválení nové ministerské směrnice, o zasedání PJC s Ruskem, Ukrajinou a o zasedání EAPC. Požádal o přípravu oficiálního stanoviska ČR k případnému rozšiřování NATO pro setkání ministrů obrany ve formátu 19+1 dne 19.1.2001 v Římě.
T. Szunyog (MZV) oznámil, že OBP MZV připravil několik variant případného rozšíření NATO. H. Hubáčková sdělila, že MZV zatím nemá formální pozici, diskuse v rámci rezortu probíhá.

Zapsala: D. Fuchsová, OBP

Schválili: předseda / výkonná místopředsedkyně Výboru BRS pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

poslední změna: 04/09/01Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 7.12. 2000 č. 15/1

I. bere na vědomí
návrh na rozdělení gescí rezortů státní správy pro jednání s orgány NATO

II. souhlasí
s tím, že předložený návrh rozdělení gescí bude po zapracování připomínek vzešlých z 15. schůze Výboru platit po dobu následujících šesti měsíců

III. ukládá
1. všem členům Výboru zajistit plnění rolí gestorů a spolugestorů
2. předsedovi Výboru předložit na červnové schůzi Výboru (2001) aktualizovanou tabulku gescí

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

Na vědomí: sekretariát Bezpečnostní rady státu

předseda Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 7.12. 2000 č. 15/2

Výbor pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí
materiál "Zásady pro projednávání, schvalování a předkládání stanovisek České republiky k problematice krizí projednávaných v jednotlivých orgánech a výborech NATO"

II. doporučuje
předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit materiál Bezpečnostní radě státu

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

Na vědomí:
sekretariát Bezpečnostní rady státu
sekretariát Výboru pro obranné plánování
sekretariát Výboru pro civilní nouzové plánování

předseda Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 7.12. 2000 č. 15/3

Výbor pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí
Informaci o průběhu a výsledcích jednání ministerského zasedání Západoevropské unie (ZEU) v Marseille dne 13. listopadu 2000

II. ukládá
předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložitInformaci Bezpečnostní radě státu

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

předseda Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 7.12. 2000 č. 15/4


Výbor pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí
Zprávu o přípravě organizace Summitu NATO v roce 2002 v České republice

II. ukládá
předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit Zprávu k rozhodnutí Bezpečnostní radě státu

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

předseda Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 7.12. 2000 č. 15/5

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí
Návrh novely Bezpečnostní strategie ČR

II. ukládá
předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit materiál uvedený v bodě I. tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu a doporučit jeho předložení vládě České republiky

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

poslední změna: 04/09/01

.