Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

17. schůze VKZBP ze dne 8.3.2001

 

Zápis ze 17. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky 8.3.2001

Program schůze:

1. Informace o návštěvě generálního tajemníka NATO Lorda Robertsona v ČR 21.-22. února 2001
2. Informace o cestě ministra zahraničních věcí J. Kavana na zasedání NAC v Bruselu dne 27. února 2001
3. Vyhodnocení činnosti VKZBP za rok 2000
4. Plán práce VKZBP na 1. pololetí roku 2001
5. Různé


ad1) Informace o návštěvě generálního tajemníka NATO Lorda Robertsona v ČR 21.-22. února 2001

Sedmnáctou schůzi Výboru zahájila výkonná místopředsedkyně Výboru (VMV) politická ředitelka MZV Hana Hubáčková.VMV sdělila, že materiál se předkládá k informaci členů Výboru, k následnému informování členů BRS a členů vlády. Jde o informační materiál, z něho vyplynou závěry.Výbor materiál schválil.

ad2) Informace o cestě ministra zahraničních věcí J. Kavana na zasedání NAC v Bruselu dne 27. února 2001

VMV uvedla, že materiál se také předkládá k informaci členů Výboru, k následnému informování členů BRS a členů vlády.Výbor materiál schválil.

ad3) Vyhodnocení činnosti VKZBP za rok 2000

V úvodu VMV požádala o větší součinnost všech rezortů při práci Výboru. T. Szunyog se domnívá, že by měly být Výboru předkládány informace o akcích, které se týkají bezpečnostní, hospodářské, obranné politiky (např. informace o zahraničních cestách a jednání ministra obrany) a informace o tvorbě koncepčních materiálů na MO, MV a dalších rezortech a úřadech.Ing. Novotný (MO) upozornil na to, že koncepční materiály jsou prodiskutovávány na dalších výborech (VOP, VCNP), kam jsou zváni i zástupci MZV. Sdělil, že některé materiály by byly projednány a vytvořeny několikrát.Gen. Lesný (ÚV) navrhl úpravu názvu tohoto bodu na Zprávu o činnosti VKZBP.Výbor souhlasil s touto úpravou a vzal Zprávu na vědomí.

ad4) Plán práce VKZBP na 1. pololetí roku 2001

Výbor navrhl doplnění Plánu práce o další body a vzal tento materiál na vědomí.

VMV navrhla do programu 17. schůze Výboru zařadit dodatečný bod - Návrh na zavedení Ceny Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky. O úvodní slovo požádala gen. Lesného (ÚV).

Gen. Lesný sdělil, že tento návrh je předkládán z iniciativy Klubu BOOSS (Klub Bezpečnosti, obrany a ochrany společnosti a státu) za podpory Kanceláře prezidenta republiky, ministerstev zahraničních věcí, obrany a vnitra, Generálního štábu AČR, Vojenské akademie v Brně a Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově.

Návrh byl projednán v připomínkovém řízení členů BRS a řešení jednotlivých připomínek je vyjádřeno v části "Vyhodnocení připomínkového řízení". Nevyjasněn zůstává bod - financování této ceny.

O doplnění úvodního slova byl požádán Dr. Balabán (MO), který zdůraznil, že Cena J. Jandy se uděluje za významná díla v oblasti bezpečnostní, obranné a vojenské strategie, za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě, za vynikající práci v oblasti branné politiky a osvěty a podtrhl filozofii jejího udílení. Zároveň uvedl, že předmětem široké diskuse se stalo financování.

Členové Výboru podpořili zřízení a udílení Ceny J. Jandy. Větší časový prostor věnovali otázce KDO cenu uděluje a bude financovat. Souhlasili s návrhem Ing. Holečkové, aby cenu uděloval premiér, který je předsedou BRS a financování bylood r. 2002 řešeno z jeho rozpočtu.Na dotaz VMV, zda navrhovatel předpokládá finanční výdaje již v letošním roce, Dr. Balabán odpověděl kladně, ale nyní nemohl přesně říci, v jaké výši. Ing. Holečková (ÚV) navrhla, aby BOOSS pro rok 2001 sehnal finance i z jiných prostředků, pak dal objednávku na dorovnání financí na ÚV společně s doložením, co již bylo vydáno.

VMV navrhla upravit body 5 a 6, usnesení a poté předložit BRS. Členové Výboru souhlasili.

ad5) Různé

Ing. Novotný (MO) požádal o informace o aktuálním vývoji v Makedonii a jeho možném dopadu na naši jednotku KFOR, což zodpověděl T. Szunyog (MZV).

Zapsala: D. Fuchsová, OBP
Schválili: předseda / výkonná místopředsedkyně Výboru BRS pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 8.3.2001 č. 17/1

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí

Informaci o návštěvě generálního tejemníka NATO Lorda Robertsona v ČR 21.-22. února 2001

II. ukládá

předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit Informaci Bezpečnostní radě státu.

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
Na vědomí: sekretariát Bezpečnostní rady státu

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky


7Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 8.3.2001 č. 17/2

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí

Informaci o cestě ministra zahraničních věcí J. Kavana na zasedání NAC v Bruselu dne 27. února 2001

II. ukládá

předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit Informaci Bezpečnostní radě státu a členům vlády.

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
Na vědomí: sekretariát Bezpečnostní rady státu

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 8.3.2001 č. 17/3

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí

Zprávu o činnosti Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky za rok 2000

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 8.3.2001 č. 17/4

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí

Plán práce Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky na 1. pololetí roku 2001 upravený dle připomínek členů Výboru.

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky

poslední změna: 04/09/01

.