Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

18. schůze VKZBP ze dne 10.4.2001

 

Please note that: The visa application form can now also be downloaded from the web-site of Ministry of Interior . To obtain the original application form contact the Consular Department of the Embassy, or send a request with your mailing address, the form will be mailed to you. Application can

Zápis z 18. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky 10.4.2001

Program schůze:

1. Návrh na rozšíření účasti nevojenských odborníků v mezinárodních misích OSN na Balkáně, s důrazem na území provincie Kosovo (Svazové republiky Jugoslávie)

2. Analýza právních předpisů a návrh opatření řešících vysílání občanů České republiky do nevojenských misí mezinárodních organizací a aparátů těchto organizací

3. Koncepce vysílání občanů České republiky do mezinárodních vládních organizací

4. Souhrnná zpráva o resortních koncepčních dokumentech souvisejících s bezpečnostní politikou

5. Různé

Před zahájením schůze obdrželi členové výboru aktualizovaný Plán práce VKZBP na 1. pololetí 2001.

ad1) Návrh na rozšíření účasti nevojenských odborníků v mezinárodních misích OSN na Balkáně, s důrazem na území provincie Kosovo (Svazové republiky Jugoslávie)

Osmnáctou schůzi Výboru zahájila výkonná místopředsedkyně Výboru (VMV) politická ředitelka MZV Hana Hubáčková.

VMV uvedla, že materiál se předkládá k informaci členů Výboru a k následnému informování členů BRS a členů vlády. Následovala diskuse:

Ing. T.Holečková (ÚV) upozornila na souvislost problematiky s jiným materiálem, v současné době projednávaným vládou, který se týká zapojení ČR do mírových a humanitárních misí. Ing. Holečková navrhla, aby materiál předložený VKZBP využil některé konkrétní závěry již existující analýzy. Domnívá se také, že projednávaný materiál má spíše charakter informace, než návrhu. S tímto názorem se ztotožnili i další účastníci diskuse.

Gen. J. Lesný (ÚV) se kriticky vyjádřil k části D, která podle jeho názoru nesouvisí s ostatními a opakuje již existující analýzu. Požádal dále, aby část B byla doplněna o úlohu ÚČK.

Členové VKZBP se shodli na potřebě číslovat strany materiálu.

Výbor materiál schválil s tím, že bude přejmenován na "Informaci o účasti nevojenských odborníků v mezinárodních misích OSN na Balkáně, s důrazem na území provincie Kosovo (Svazové republiky Jugoslávie)" a část D a závěr budou přizpůsobeny novému charakteru materiálu.

ad 2) Analýza právních předpisů a návrh opatření řešících vysílání občanů České republiky do nevojenských misí mezinárodních organizací a aparátů těchto organizací

VMV materiál představila a otevřela diskusi.

P. Šimerka (MPSV) vyjádřil přesvědčení, že tato problematika by měla být řešena až v rámci připravované rekodifikace pracovního práva. Tento názor většina účastníků nepodpořila.

Výbor materiál schválil.

ad 3) Koncepce vysílání občanů České republiky do mezinárodních vládních organizací

Materiál představila ředitelka personálního odboru MZV, Ing. Urbanová.

Ing. Novotný (MO) doporučil, aby v příloze byla upřesněna kategorizace míst v IS NATO.

Ing. Dohnal (MF) žádal, aby materiál byl doplněn o dopady Koncepce na státní rozpočet, zejména ty, které vyplynou z tvorby tří nových systemizovaných míst.

Genmjr. Ing. Pezl doporučil, aby pozornost byla věnována také jazykové stránce a aby bylo méně užíváno cizích slov.

Ostatní diskutující vyjádřili materiálu podporu.

Materiál byl schválen s tím, že do něj budou zapracovány výše uvedené připomínky, zejména doplnění o analýzu finanční stránky.


ad 4) Souhrnná zpráva o resortních koncepčních dokumentech souvisejících s bezpečnostní politikou

Materiál uvedla Ing. Holečková (ÚV). Připomněla, že byl sestaven na základě podkladů zaslaných ostatními resorty. Následovala diskuse.

Gen.Lesný (ÚV) považuje za žádoucí uspořádat dokumenty v kapitolách jednotlivých rezortů podle určité hierarchie, zejména odlišit základní koncepční dokumenty od ostatních.

JUDr. (MV) Ibl upozornil na některé nedostatky v řazení jednotlivých bodů. Na straně 5/8, v odstavci "Návrh závazného postupu..." by termín 24.4.2001 měl být opraven na 29.5.2001.

MZV poukázalo na nepřesnost v názvu materiálu, který hovoří o "dokumentech navazujících na Koncepci bezpečnostní strategie ČR", namísto o "dokumentech navazujících na Bezpečnostní strategii ČR z r.1999". Toto označení musí být opraveno i v usneseních a v předkládací zprávě.

Výbor materiál schválil s výše uvedenými připomínkami.

ad) 5 Různé

VMV informovala o návštěvě B.Goetze zástupce výkonného tajemníka mezinárodního sekretariáru NATO věnované přípravě summitu NATO v roce 2002.

VMV upozornila na červnové projednávání Rozdělení gescí resortů státní správy pro jednání s orgány NATO a požádala o včasné zaslání úprav v elektronické podobě do 10.5. 2001.

Další jednání VKZBP bylo předběžně plánováno na 15.5. 2001. Vzhledem k tomu, že oba předpokládané body programu tj.: "Komplexní návrh realizace jednotlivých opatření a činností, včetně přípravy podkladů k novelizaci zákonů k zabezpečení ozbrojené ochrany zastupitelských úřadů ČR, zejména..." a "Zpráva o současném stavu integrace ČR do NATO" byly na návrh gestorů staženy z programu, rozhodla výkonná místopředsedkyně v souladu s jednacím řádem Výboru o zrušení květnové schůze VKZBP. Příští zasedání je proto plánováno na červen 2001.

Zapsala: K. Rychtáriková, OBP
Schválili: předseda / výkonná místopředsedkyně Výboru BRS pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politikyUsnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 10.4. 2001 č. 18/1

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí

Informaci o účasti nevojenských odborníků ČR v mezinárodních misích OSN na Balkáně s důrazem na území provincie Kosovo (Svazové republiky Jugoslávie).

II. doporučuje

předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit Informaci Bezpečnostní radě státu.

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 10.4.2001 č. 18/2

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí

Analýzu právních předpisů a návrh opatření řešících vysílání občanů České republiky do nevojenských misí mezinárodních organizací a aparátů těchto organizací (dále jen Analýza)

II. ukládá

předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit Analýzu Bezpečnostní radě státu.

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politikyUsnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 10.4.2001 č. 18/3

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí

Koncepci vysílání občanů České republiky do mezinárodních vládních organizací

II. ukládá

předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky předložit materiál uvedený v bodu I tohoto usnesení po zapracování připomínek členů Výboru Bezpečnostní radě státu.

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 10.4. 2001 č. 18/4

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí

Souhrnnou zprávu o resortních koncepčních dokumentech navazujících na Bezpečnostní strategii ČR z roku 1999

II. souhlasí,

aby ministr a vedoucí Úřadu vlády po zapracování připomínek členů Výboru předložil Souhrnnou zprávu Bezpečnostní radě státu.

Provede: ministr a vedoucí Úřadu vlády

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky


poslední změna: 04/09/01

.