Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

19. schůze VKZBP ze dne 5.6.2001

 

This type of visa is used for transit through the territory of the Czech Republic. The transit visa is valid up to 180 days and the requirements are basically the same as for a visa for period up to 90 days. In addition, the applicant must have in his/her passport a valid visa to enter the country

Zápis z 19. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky 5.6.2001

Program schůze:

1. Rozdělení gescí resortů státní správy pro jednání s orgány NATO MZV

2. Roční zpráva o vývozu, dovozu a početních stavech, ručních a MZV
lehkých zbraní držených na území ČR

3. Informace o průběhu a výsledcích jednání Zasedání ministrů MZV
zahraničních věcí NATO, Budapešť, 29.-30. květen 2001

4. Informace z Hodnotící konference ke smlouvě o Konvenčních MZV
ozbrojených silách v Evropě (květen 2001)

5. Plán práce VKZBP na 2.pololetí 2001 MZV

6. Komplexní vyhodnocení integrace ČR do NATO MZV

7. Různé

Před zahájením schůze obdrželi členové materiály k bodům 3 a 4.

ad 1) Rozdělení gescí resortů státní správy pro jednání s orgány NATO

Úvodem výkonná místopředsedkyně Výboru (H.) připomněla, že se jedná o aktualizaci rozdělení schváleného v prosinci 2000 na základě podnětů ministerstva obrany a NBÚ. Přislíbila, že podněty ministerstva vnitra a ÚZSI, které MZV obdrželo po 31.5., stejně jako připomínky členů Výboru budou do materiálu rozeslány dodatečně a novou tabulku zpracovatel distribuuje společně se zápisem.

Kromě několika dílčích úprav, týkajících se konkrétních gescí a požadavku na výraznější číslování stran a číslování jednotlivých gescí, byl vysloven návrh, aby jako gestoři nebyly uváděny konkrétní osoby, nýbrž příslušná pracoviště. Většina členů Výboru tento návrh nepodpořila. Naopak přítomní se shodli na vhodnosti průběžné aktualizace včetně zvážení možnosti využití internetu. V tomto smyslu je doplněn i bod III usnesení Výboru. (Pozn.: z předběžné konzultace s příslušným odborem MZV (TO) vyplynulo, že umístění tabulky gescí na internetových stránkách MZV a její průběžná aktualizace přímo jednotlivými resorty jsou technického hlediska možné).
S těmito připomínkami Výbor materiál schválil.

ad 2) Roční zpráva o vývozu, dovozu a početních stavech, ručních a lehkých zbraní držených na území ČR

Materiál představila H., v diskusi jej však obhajoval zpracovatel pan Vítek.

Podle genmjr. Lesného (L.) a náměstkyně Holečkové (Ho). je chybou, že roční zpráva o ručních a lehkých zbraní (RLZ) neobsahuje pozici a aktivity ČR v rámci jednotlivých mezinárodních organizací v oblasti boje proti nezákonnému obchodování s RLZ a jejich nekontrolovanému hromadění a šíření. Zpracovateli bylo uloženo, aby pozice ČR byla doplněna v předkládací zprávě.

Mgr. Bublan (B), L i Ho také kriticky hodnotili tabulku 1a. Údaje v přehledu o vývozu a dovozu ručních a lehkých zbraní, poskytnuté MPO, označil Ma. za zavádějící neboť skutečný stav je značně vyšší. B. doporučil tyto údaje ve zprávě neuvádět a raději požádat MPO o předložení vlastního materiálu, k této problematice náměstek Füle (F.) uvedl, že by upřednostnil ponechání tabulky. Členové VKZBP nedospěli ke shodě o výběru jednoho z následujících řešení:
1. údaje ve zprávě neuvádět a požádat MPO o předložení vlastního materiálu, který by se zabýval konkrétním udělováním licencí ve vztahu k RLZ a jejich naplňováním
nebo
2. ponechat tabulku nicméně upřesnit, čeho se uvedené údaje týkají
(Pozn.:Sekretariát VKZBP se proto obrátil na předsedu Výboru, který rozhodl o volbě varianty č2., úkol připravit vlastní materiál MPO však bude ze strany MZV iniciován.)

Bylo doporučeno, aby byla zlepšena jazyková a stylistická stránka materiálu.

Členové výboru rozhodli i o úpravě názvu materiálu na "Informace o přístupu ČR k mezinárodním jednáním o vývozu, dovozu a početních stavech RLZ." Dohodli se také na doplnění bodu II usnesení vlády o úkol zveřejnit informaci. Naopak úkol informovat předsedy příslušných parlamentních výborů bude přenesen z usnesení vlády do usnesení BRS.

ad 3) Informace o průběhu a výsledcích jednání Zasedání ministrů zahraničních věcí NATO, Budapešť, 29.-30. květen 2001

Materiál byl distribuován před zahájením schůze, jedná se o materiál VYHRAZENÝ. Úvodem shrnula H., jako přímá účastnice, hlavní důrazy konference. Ho. ocenila rychlost a relativní kvalitu zpracování informace.
Členové Výboru byli vyzváni, aby případné připomínky, sdělili zpracovatelům do 7.5.2001. (Pozn. : v této lhůtě upozornilo MO na některé drobné jazykové nedostatky, ty byly zpracovatelem odstraněny).
Výbor vzal informaci na vědomí a doporučil její předložení Bezpečnostní radě státu.

ad 4) Informace z Hodnotící konference ke smlouvě o Konvenčních ozbrojených silách v Evropě (květen 2001)

Úvodní slovo H. doplnil ředitel Szunyog (S.), který se části konference osobně zúčastnil.
Členové VKZBP ocenili rychlé zpracování. F. však upozornil na to, že ministerstvo obrany, ač mělo být spolugestorem, nebylo při přípravě informace ani konzultováno a vyhradil si právo "tiché procedury" do 7.6.2001. V budoucnu by se takový postup podle F. již neměl opakovat.
(Pozn.: MO v daném termínu připomínky zaslalo a tyto byly plně zapracovány)
Výbor vzal informaci na vědomí.

ad 5) Plán práce VKZBP na 2. pololetí 2001

Úvodem se H. omluvila za chybu, ke které došlo při sestavování programu prosincové schůze Výboru. Na tomto zasedání není plánováno "Projednání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR a návrhu zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem České republiky" jak uvádí bod 4 příslušné tabulky. Dále oznámila, že dodatečně bylo rozhodnuto o konání schůze Výboru v červenci. Termín bude upřesněn dodatečně (pravděpodobně druhá dekáda). Projednávány budou následující body:

1. Návrh statutu a jednacího řádu výboru pro obranné plánování, který je zpracováván v gesci Úřadu vlády ve spolupráci s MZV.
2. Informace o minisummitu NATO v Bruselu 13. června 2001, předloží MZV

Ho. upozornila na možné projednávání "Návrhu nového zákona o utajovaných skutečnostech" Bezpečnostní radou státu v září 2001. V případě, že bod bude zařazen na uvedenou schůzi BRS, bude o něj dodatečně rozšířen i program VKZBP na září 2001.

ad 6) Komplexní vyhodnocení integrace ČR do NATO

H. materiál představila a připomněla, že byl projednáván v rámci Podvýboru VKZBP pro spolupráci s mezinárodními organizacemi. Upozornila však, že i po posledním projednávání v tomto podvýboru byl dokument významněji upraven, a to jak po obsahové tak po strukturální stránce.
H. poukázala na prozatímní nezařazení podkladu ministerstva obrany, který byl zaslán až dodatečně, do přílohy materiálu. (Pozn.: tento podklad do přílohy zařazen nebude na zpětnou žádost ministerstva obrany, neboť některé jeho teze ještě procházejí vnitroresortní diskusí. ).

Pan Martínek (M.) vyjádřil přesvědčení, že kapitola Ochrana utajovaných skutečností vyznívá neopodstatněně příliš negativně ve vztahu NBÚ. H. odpověděla, že se nejedná o kritiku práce NBÚ, nýbrž o konstatování, že počet prověřených osob na vyšší stupně nedostačuje potřebě. V případě, že NBÚ zašle do 7.6.2001 vlastní návrh na formulování daných pasáží, který bude pro zpracovatele přijatelný, je MZV připraveno jej do materiálu zapracovat ještě před jeho předložením BRS. (Pozn.: NBÚ tuto možnost v daném termínu využilo a jeho návrhy změn byly z převážné části přijaty).

Podle názoru F. materiál nenaplňuje příslušné usnesení BRS, které hovoří o celém období od vstupu do NATO, požaduje konkrétní doporučení a návrhy opatření a neodpovídá ani zpracovatelem upravenému názvu. Výbor s touto výhradu souhlasil a shodl se na tom, že materiál bude přejmenován na "Průběžné vyhodnocení integrace ČR do NATO" a navrhované usnesení bude obsahovat úkol, který ministru zahraničních věcí a ministru obrany uloží, aby ve spolupráci s dalšími resorty předložil schůzi BRS počátkem roku 2002 "Komplexní vyhodnocení...". O konkrétním termínu bude rozhodnuto v závislosti na probíhajících změnách v resortu ministerstva obrany.

Zapsala: K. Rychtáriková, OBP
Schválili: předseda / výkonná místopředsedkyně Výboru BRS pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politikyUsnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 5.6. 2001 č. 19/1

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí

Rozdělení gescí resortů státní správy pro jednání s orgány NATO

II. ukládá

1. všem členům Výboru zajistit plnění rolí gestorů a spolugestorů
2. předsedovi Výboru předložit v prosinci 2001 Výboru aktualizovanou tabulku gescí
3. sekretariátu Výboru navrhnout technická opatření umožňující průběžnou aktualizaci gescí

Provedou: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
sekretariát Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 5.6. 2001 č. 19/2

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí

Informaci o přístupu ČR k mezinárodním jednáním o vývozu, dovozu a početních stavech ručních a lehkých zbraní

II. ukládá

předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit Informaci Bezpečnostní radě státu.

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 5.6.2001 č. 19/3

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí

Informaci o průběhu a výsledcích jednání Zasedání ministrů zahraničních věcí NATO, Budapešť, 29.- 30. květen 2001.

II. ukládá

předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit Informaci Bezpečnostní radě státu.

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 5.6.2001 č. 19/4

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí

Informaci z Hodnotící konference ke smlouvě o Konvenčních ozbrojených silách v Evropě (květen 2001)

II. ukládá

předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky předložit Informaci po zapracování připomínek členů Výboru Bezpečnostní radě státu.

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 5.6. 2001 č. 19/5

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. schvaluje

Plán práce Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky (VKZBP)
na 2. pololetí 2001

II. ukládá

místopředsedkyni Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky zajistit organizaci schůzí VKZBP v souladu se schváleným plánem práce

Provede: výkonná místopředsedkyně Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 5.6.2001 č. 19/6

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí

Průběžné vyhodnocení integrace České republiky do NATO

II. ukládá

předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky předložit materiál uvedený v bodě I tohoto usnesení po zapracování připomínek členů Výboru Bezpečnostní radě státu.

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky


poslední změna: 04/09/01

.