Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

1. schůze VKZBP, 1. listopadu 2006

 

Program zasedání: 1. Odborná pracovní skupina pro energetickou bezpečnost 2. Priority našeho zapojení do civilních misí v roce 2007 3. Národní systém vysílání civilistů – diskuze nad otevřenými tématy 4. Různé a) Informace o navýšení účasti ČR v civilních misích MVO v roce 2006 b) Informace o systému dávek poskytovaných účastníkům civilních misí ESDP c) Informace o přípravě summitu NATO d) Zefektivnění koordinace příprav VKZBP


Zápis z 1. jednání Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky dne 1. listopadu 2006

Program jednání:

1) Odborná pracovní skupina pro energetickou bezpečnost
2) Priority našeho zapojení do civilních misí v roce 2007
3) Národní systém vysílání civilistů - diskuse nad otevřenými tématy
4) Různé
a. Informace o navýšení účasti ČR v civilních misích MVO v roce 2006
b. Informace o systému dávek poskytovaných účastníkům civilních misí ESDP
c. Informace o přípravě summitu NATO
d. Zefektivnění koordinace příprav VKZBP

Jednání se zúčastnili:

Martin Povejšil (MZV), Veronika Kuchyňová Šmigolová (MZV), Jan Kára (MZV), Václav Bálek (MZV), Daniel Koštoval (MZV), Miroslav Štěpán (MV), Eva Kousalová (MV), Peter Bysterský (SSHR), Jaroslav Belák (KPR), Pavel Kouřil (MF), Tomáš Říman (MO), Ivan Dvořák (MO), Karel Prskavec (ÚV), Petr Špaček (BIS), Petr Komrska (ÚZSI), Dušan Navrátil (NBÚ), Marek Uhlíř (MZd), Jan Hynšt (MZe), Jan Zaplatílek (MPaO), Jiří Michovský (MPaO)


1. Odborná pracovní skupina pro energetickou bezpečnost

MZV: VKZBP na svém zasedání dne 29. června 2006 uložil předsedovi VKZBP zřídit odbornou pracovní skupinu pro energetickou bezpečnost (OPSEB) ze zástupců MZV, MO, MV, MPO, MF, SSHR, BIS a ÚZSI. Dodatečně bylo doplněno členství SÚJB a ÚV. BRS na svém zasedání dne 17. října 2006 vzala na vědomí zřízení OPSEB a dokument Energetická bezpečnost a uložila ministrům a vedoucím ústředních správních úřadů zastoupených ve VKZBP zasílat zásadní rozhodnutí a informace v oblasti energetické bezpečnosti předsedovi VKZBP a předsedovi VKZBP dále uložila předložit do BRS do 30. listopadu 2006 materiál popisující současný stav, hrozby a rizika spojená se zajištěním energetické bezpečnosti ČR.
MZV vyzvalo příslušné resorty/úřady (MZV, MO, MV, MPO, MF, SSHR, BIS, ÚZSI, SÚJB a ÚV), aby nominovaly své členy do OPSEB. Nominovaní členové by měli být na úrovni ředitele odboru či jeho zástupce. Informace o členech a pracovnících, kteří se budou OPSEB zabývat na pracovní úrovni, včetně e-mailových a telefonických kontaktů je potřeba nejpozději do 10. listopadu 2006 zaslat na adresu vkzbp@mzv.cz.
Práce OPSEB bude zahájena bezprostředně po obdržení nominací. První zasedání se uskuteční ve čtvrtek 16. listopadu - termín byl následně změněn na středu 15. listopadu, 10:00. Před tímto zasedáním bude již členům OPSEB předložen k diskusi, připomínkám a námětům první návrh zmíněného materiálu. Do 30. listopadu bude pak svoláno ještě jedno zasedání OPSEB, na kterém bude diskutována další verze materiálu obsahující předchozí náměty a připomínky. OPSEB by měl konečnou verzi materiálu předložit BRS do 30. listopadu 2006.

MV: Termín pro předložení materiálu k energetické bezpečnosti BRS nedává dostatečný prostor pro kvalitní zpracování tak závažného materiálu. Zahraničně-bezpečnostní aspekty by dle názoru MV bývalo bylo možné promítnout do práce v rámci VCNP, který se problematice energetické bezpečnosti věnuje. MV v jednacím řádu postrádá vymezení vůči VCNP, ze kterého by bylo patrné, že nedojde k narušení v současnosti platných kompetencí. Tyto kompetence je třeba vyjasnit.

MZV ze svého pohledu nevnímá problém energetické bezpečnosti primárně jako bezpečnost vnitřní spočívající v ochraně infrastruktury, ale jako otázku vnější bezpečnosti odvislé od dodavatelských zemí. MZV se domnívá, že při takovémto vymezení nedochází ke křížení kompetencí.
Základní představa o podobě materiálu k energetické bezpečnosti již existuje. V materiálu půjde především o nastínění aktuálních problémů a předpokládá se, že bude východiskem pro další související materiály. Významné časové omezení představuje termín novelizace energetické koncepce v první polovině roku 2007, ve které by měly být výstupy OPSEB obsažené ve zpracovaných materiálech zohledněny.

MV: Do jednacího materiálu je nutné doplnit jednoznačné vymezení působnosti OPSEB v tom smyslu, že se bude jednat o zahraničně-bezpečnostní aspekty energetické bezpečnosti.

VKZBP schválil návrh usnesení s příslušnými změnami v jednacím řádu (viz přiložené usnesení).


2. Priority našeho zapojení do civilních misí v roce 2007

Plánované mise EU v roce 2007

MZV: V souladu se zahraničně politickými prioritami ČR máme zájem pokračovat v účasti v následujících civilních misích ESDP: EUPM (BaH), EU BAM Moldavsko, EU JUST LEX v Iráku.
V roce 2007 jsou dále plánovány či předběžně zvažovány civilní mise EU v těchto prioritních oblastech:
- Kosovo (ICM - mezinárodní civilní mise, mise ESDP v oblasti "rule of law") - ze zahraničně-politického pohledu se jedná o hlavní prioritu a bylo by vhodné se do této mise zapojit v co největším měřítku;
- Afghánistán (civilní, zřejmě policejní mise ESDP) - z pohledu MZV je žádoucí se do mise zapojit;
- Blízký východ (zapojení EU do reformy libanonského bezpečnostního sektoru, přičemž není vyloučena ani možnost civilní mise EU; zvažuje se rozšíření již existující mise EU BAM Rafah i na přechod Karni) - ČR si v oblasti blízkovýchodní politiky vytvořila poměrně výraznou pozici, kterou je třeba doplnit konkrétním angažmá.

S ohledem na zahraničně-politické priority ČR je žádoucí počítat se zapojením ČR do těchto zvažovaných misí. V nejpokročilejším stádiu je příprava misí ICM a ESDP v Kosovu.

Plánované mise OSN v roce 2007

MZV: Obecně platí, že v otázce účasti v civilních misích OSN nelze vytyčit jasné priority. Naše účast je do značné míry nejen otázkou aktuální poptávky a nabídky, ale i zájmu občanů. Zájmem MZV je zapojit se do většího počtu mírových operací, byť i s menším počtem civilistů, tak aby zapojení ČR odpovídalo prioritám české zahraniční politiky.

Jedná se především o tyto civilní mírové operace: Kosovo, Gruzie, Kypr, Súdán, KDR, Libérie, Západní Sahara, Pobřeží Slonoviny, Eritrea, Burundi, Východní Timor a Haiti. V souvislosti s vytvořením Komise pro budování míru (PBC) se zvažuje zapojení civilních odborníků OSN v Burundi a Sierra Leone.

Zapojení civilistů do operací NATO

MZV: Rádi bychom navýšili účast našich civilistů působících v provinčních rekonstrukčních týmech v Afghánistánu na pět osob.

MV upozornilo, že pokud by účast v některé misi nebyla obsažena v návrhu rozpočtu, bylo by její financování mimořádně problematické. MV vzneslo dotaz na aktuální stav mise UNAMi v Iráku.

MZV: Situace související s misí UNAMI je komplikovaná, přesto má ale mise velkou šanci na pokračování a není třeba ustupovat od realizace opatření souvisejících s touto misí.

MZV: Veškeré zmíněné mise by v návrhu rozpočtu měly být obsaženy a pokud byl odhad nákladů realistický, nemělo by v oblasti financování misí dojít k problémům. V oblasti zapojení do civilních misí by se ČR mělo podařit dosáhnout stanoveného rámcového cíle v letech 2008 - 2009.

MF se dotázalo, zda bude docházet ke snižování vojenské přítomnosti v Kosovu.

MZV: Počty vojáků KFOR by se v roce 2007 v žádném případě neměly zmenšovat.


3. Národní systém vysílání civilistů - diskuse nad otevřenými tématy

MZV: Při vysílání našich civilistů do misí v druhé polovině roku 2006 se MZV pokusilo v reálu postupovat podle vládou schválených Pravidel pro vysílání občanů ČR do misí EU a dalších MVO. Identifikovalo přitom nedostatky v oblasti pracovněprávního postavení expertů vysílaných do civilních misí EU a v oblasti nerovného finančního ohodnocení expertů.

V oblasti pracovněprávního postavení expertů vysílaných do civilních misí EU se ukázalo, že konkrétní provádění vládního usnesení č. 853 z 12. července t.r. může být pro jednotlivé resorty problematické. Jeden resort nedokázal vysílanému pracovníkovi poskytnout prostředky na zvýšené životní náklady v zahraničí, cestovné aj. Náhradu cestovních výdajů muselo vyslanému pracovníkovi poskytnout MZV na základě Dohody o provedení práce. Způsob takovéhoto vyslání byl komplikovaný a do budoucna nemůže být použit jako vzorové řešení. Přitom na základě usnesení Vlády ČR č. 391 z 12. dubna 2006 resorty mohou nárokovat nejen náhradu platu vysílaných pracovníků, ale i proplacení dalších výdajů spojených s jejich vysláním.

MZV vyzvalo všechny resorty, aby si vypracovaly metodiku pracovněprávního zajištění vysílání svých expertů do civilních misí tak, aby bylo zabezpečeno jejich odpovídající finanční hodnocení včetně hrazení cestovních nákladů, výdajů na ubytování, stravného, zvýšených životních nákladů a dalších nutných vedlejších výdajů.

V oblasti finančního ohodnocení expertů

MZV: Do systému financování vysílaných civilistů (např. z MZV, MV, MSp, MF) vnáší podstatný nepoměr tzv. zvláštní příplatek. Na základě stávajících předpisů mají na tento příplatek nárok příslušníci bezpečnostních sborů (a ozbrojených sil). MZV se zdá nesystémové příplatek dávat jen příslušníkům bezpečnostních sborů, což vede k nevhodné disproporci mezi profesně odlišnými civilisty. V misích policisté zpravidla působí spolu s dalšími civilisty, měli by tak mít stejné podmínky. Konkrétně se tato nerovnost projevila v případě vyslaných celníků a pohraničních policistů do mise EUBAM na moldavsko-ukrajinskou hranici.
Dle MZV není vhodné zavádět do systému disproporce. MZV navrhlo, aby bylo svoláno meziresortní pracovní setkání k uvedené problematice, jehož cílem by mělo být vytvoření národní analogie k unijnímu systému vyplácení dávek (viz v bodě různé). MZV vyzvalo zainteresované resorty (především MV, MF, MSp a MO), aby nejpozději do 10. listopadu na adresu vkzbp@mzv.cz zaslaly jména účastníků avizovaného jednání, které se uskuteční v listopadu (přesný termín bude ještě upřesněn). Jednání by se měli účastnit experti, kteří se vysíláním civilistů do misí na pracovní úrovni přímo zabývají.

MF upozornilo na skutečnost, že v rozpočtu pro rok 2006 nebyly pro vysílání civilistů vyčleněny patřičné finanční prostředky. V roce 2007 by již tyto prostředky k dispozici být měly.

MZV v reakci na vystoupení MF upřesnilo, že problém spočíval spíše v pracovněprávním postavení příslušného experta a neexistenci příslušné pracovně-právní metodiky. Je sice pravda, že experti mimo státní správu musí obvykle při vyslání ukončit svůj stávající pracovní poměr, nicméně ve většině případů dochází k vysílání zaměstnanců státní správy.


4. Různé

a) Informace o navýšení účasti ČR v civilních misích MVO v roce 2006

EU: V roce 2006 se podařilo zvýšit naše zapojení do mise EUJUST LEX v Iráku: ve styčné kanceláři v Bagdádu máme 2 policejní koordinátory, 1 právní expert pracuje od srpna 2006 v bruselském zázemí mise. V misi na moldavsko-ukrajinské hranici EU BAM máme od léta 2006 celkem 6 osob, 4 celníky a 2 pohraniční policisty. V policejní misi EUPM v Bosně a Hercegovině působí i nadále 5 českých policistů, 1 civilista od poloviny října působí v rámci plánovacího týmu ICM (mezinárodní civilní mise) v Kosovu.

NATO: Náš první civilní expert odjel na konci září do Afghánistánu, kde působí u německého provinčního rekonstrukčního týmu ve Faizabadu.

MZV poděkovalo resortům, tj. MV (policejnímu prezidiu), MF (Generálnímu ředitelství cel), NBÚ a MO za uvolnění expertů. Účast v uvedených misích by pro pracovníky měla být přínosnou profesionální zkušeností, kterou budou moci uplatnit při výkonu své další práce také v ČR.

b) Informace o systému dávek poskytovaných účastníkům civilních misí ESDP

Materiál "Guidelines for allowances for seconded staff participating in EU civilian crisis management missions" byl Pracovní skupinou pro vnější vztahy (RELEX) předložen COREPERu, který ho schválil na svém zasedání 25. října 2006. Materiál bude včetně doprovodného textu rozeslán pro informaci členům V-EU, neboť některé dotčené resorty nejsou členy VKZBP.

Dokument stanovuje jednotná kritéria a postupy pro určování dávek poskytovaných účastníkům civilních misí ESDP. Dávky budou, ovšem pouze v případech, kdy to bude možné, hrazeny z rozpočtu SZBP. Konečné rozhodnutí o placení z jiných zdrojů závisí na Radě. Přijaté rozhodnutí tedy v žádném případě neznamená, že hrazení dávek z rozpočtu SZBP bude jednotným pravidlem. Pro to, aby bylo možné hradit veškeré dávky z rozpočtu SZBP, by muselo dojít k daleko podstatnějšímu navýšení rozpočtu SZBP, než stanovuje současná finanční perspektiva.

Nový systém bude platit pro nové mise a prodloužení stávajících misí od 1. ledna 2007. Dávky v již existujících misích nebudou snižovány.

c) Informace o přípravě summitu NATO

Členům VKZBP byla předložena informace o summitu NATO v Rize. Informace bude v podrobnější aktualizované podobě předložena listopadové BRS.

MZV podalo stručnou informaci o návštěvě generálního tajemníka NATO v ČR dne 30. října 2006.

d) Zefektivnění koordinace příprav VKZBP

Současný systém zasílání veškerých materiálů v papírové podobě, který je administrativně zbytečně velmi náročný, bude v co nejširší míře (samozřejmě pouze u materiálů, u kterých je to možné) nahrazen distribucí elektronickou. Elektronicky by tedy měly být rozesílány: pozvánky na jednání VKZBP, včetně programu, materiály a návrhy usnesení VKZBP k jednotlivým bodům, zápis z jednání VKZBP včetně přijatých materiálů a usnesení a případně další materiály.

MZV požádalo všechny členy VKZBP, aby nejpozději do 10. listopadu 2006 zaslali na adresu vkzbp@mzv.cz informace o tom, kdo je aktuálně členem VKZBP za daný úřad a kdo se VKZBP za daný úřad zabývá na pracovní úrovni. Dále je nezbytné sekretariátu VKZBP na adresu vkzbp@mzv.cz zaslat e-mailovou adresu (do distribučního seznamu je samozřejmě možné zařadit i více e-mailových adres dle přání členů VKZBP), na kterou bude možné zasílat veškeré výše uvedené materiály. Nadále pak bude třeba, aby na adresu sekretariátu VKZBP vkzbp@mzv.cz byly zasílány veškeré informace o změnách členů VKZBP, či o změnách kontaktních e-mailových adres (žádosti o vyřazení z či zařazení do distribučního seznamu).

NBÚ informoval, že se podařilo připravit novelizaci zákona o utajovaných skutečnostech. Počet výjimek pro seznamování se s utajovanými skutečnostmi cizí moci se zredukoval z cca 5000 na 5 (prezident, premiér, předsedové obou parlamentních komor a ministr zahraničních věcí).


.