Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

1. schůze VKZBP dne 16.9.2004

 

Program schůze:
1. Informace o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním o problematice vojenského materiálu
2. Přístup České republiky k Evropské bezpečnostní a obranné politice;
3. Úprava statutu VKZBP – ústní informace;
4. Návrh plánu práce VKZBP na II. pololetí 2004;
5. Problematika vysílání občanů České republiky do zahraničních operací (příprava konference ke generování sil EU) – ústní informace;
6. Různé.


Zápis z 1. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky dne 16. září 2004

Program schůze:
1. Informace o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním o problematice vojenského materiálu, o objemu jeho výroby, vývozu a dovozu a o početních stavech ručních zbraní u držitelů zbrojních průkazů a zbrojních licencí na území České republiky v roce 2003;
2. Přístup České republiky k Evropské bezpečnostní a obranné politice;
3. Úprava statutu VKZBP - ústní informace;
4. Návrh plánu práce VKZBP na II. pololetí 2004;
5. Problematika vysílání občanů České republiky do zahraničních operací (příprava konference ke generování sil EU) - ústní informace;
6. Různé.

Schůze se zúčastnili:
Dušan Navrátil (BIS), Miloš Hrdý (ČNB), Martin Dohnal (MF), Rostislav Černý (MI), Radomír Jahoda (MO), Vlastimil Křepela (MPO), Miloslav Koudelný (MV), Pavel Suchánek (MV), Jiří Krejčí (MZdr), Jan Hynšt (MZe), Jan Mareš (NBÚ), Antonín Hájek (SSHR), Oldřich Šesták (ÚV), Vladimír Posolda (ÚZSI), Pavel Zůna (VZ), Jan Winkler (NM1 MZV), Jiří Svoboda (OSN MZV), Jaroslav Kurfürst (Ř OBP MZV) a zástupci sekretariátu VKZBP.

Na 1. schůzi VKZBP přítomné přivítal Jan Winkler, náměstek ministra zahraničních věcí pro bezpečnostní politiku.

Ad 1) Informace o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním o problematice vojenského materiálu, o objemu jeho výroby, vývozu a dovozu a o početních stavech ručních zbraní u držitelů zbrojních průkazů a zbrojních licencí na území České republiky v roce 2003
Jiří Svoboda (OSN MZV) stručně uvedl předkládaný materiál. Následně Jan Winkler (J.W.) sdělil, že předkládaná informace je poslední zprávou, která v tomto formátu hodnotí situaci v ČR za období, ve kterém nebyla členskou zemí EU. Od příštího roku ji nahradí výroční zpráva podle článku 8 operativních ustanovení Kodexu chování EU při vývozu zbraní (dále jen Kodex EU), který požaduje, aby všechny členské země rozeslaly dalším partnerům výroční zprávu o svých vývozech vojenského materiálu a o naplňování Kodexu EU. Zprávy jsou projednávány na výročních schůzkách konaných v rámci SZBP. Zpracovávání této zprávy připadlo MZV. VKZBP poté přijal usnesení, kterým materiál schválil a uložil předsedovi VKZBP předložit tento materiál BRS.

Vlastimil Křepela (MPO) později navrhl z návrhu usnesení Vlády ČR, bod II. odst. 3 vypustit text v závorce týkající se oblastí spadajících do působnosti MPO. Po diskusi bylo dohodnuto vypuštění tohoto textu s tím, že tyto oblasti jsou již specifikovány v materiálu samém.

Ad 2) Přístup České republiky k Evropské bezpečnostní a obranné politice
Úvodem Jaroslav Kurfürst (J.K.) představil hlavní body již podruhé předloženého materiálu. Připomenul rovněž hlavní rysy konceptu "battle groups" (dále jen "BG") a úmysl ČR připojit se k BG pod vedením Německa. Zmínil výhody volby Německa spočívající zejména v geografické blízkosti (finance, logistika), přispění k dobrým bilaterálním vztahům a společných parlamentních procedurách (absolutní kontrola parlamentu nad nasazením vojenských sil).

Oldřich Šesták (ÚV) zdůraznil, že na minulé BRS materiál neprošel pouze z důvodu absence ministra zahraničních věcí a že na jeho přijetí již existuje politická shoda. Radomír Jahoda (MO) se pozastavil nad formulací "SRN je připravena vytvořit jednu "battle group" společně s ČR a Rakouskem" (str. 12, ř. 3) a navrhl její změnu na "SRN projevuje ochotu vytvořit..". Stále ještě totiž není dořešena řada technických otázek. Vznesl také několik dalších připomínek. V návaznosti na následnou diskusi bylo dohodnuto, že některé připomínky MO budou do textu zapracovány.

V další diskusi byla odmítnuta varianta financování operací vyčleněním prostředků do kapitoly Všeobecná pokladní správa a formulace "Jednou z variant financování veškerých (tj. civilních i vojenských) operací je vyčlenění odpovídající částky do kapitoly Všeobecná pokladní správa." (str. 14, odst. 3, posl. věta) byla nahrazena formulací "Financování vysílání dalších představitelů do operací bude dále diskutováno". Radomír Jahoda poznamenal, že příspěvek ČR do operace ATHENA poskytuje ze svých prostředků MO a požádal, aby se na dalších jednáních již nerozšiřoval okruh položek financovaných z příspěvků účastnících se zemí.

Miloš Hrdý (ČNB) vyslovil pochybnosti ohledně překladu " contingency planning" jako "variantní plánování" (str. 17, odst. 2, ř. 6). Po následné diskusi byl akceptován všeobecně přijatelný překlad "předběžné plánování". J.W. závěrem sdělil, že po zapracování úprav bude materiál postoupen BRS.

Ad 3) Úprava statutu VKZBP - ústní informace
Schváleny byly následující změny Statutu VKZBP:
- Čl. 2 odst. 1 zní: "Výbor zabezpečuje vnitrostátní koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky České republiky s důrazem na mezinárodní postavení České republiky a na vztahy s mezinárodními bezpečnostními organizacemi."
- Čl. 3 odst. 2 zní: "Předsedou je ministr zahraničních věcí. Výkonným místopředsedou je určený náměstek ministra zahraničních věcí."
- Čl. 8 odst. 1 zní: "Jednací řád Výboru, jeho změny a doplnění schvaluje Bezpečnostní rada státu."
- Čl. 9 odst. 2 zní: "Tento Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje jeho úplné znění."
- Čl. 3 odst. 5 Jednacího řádu VKZBP dle Jana Mareše (NBÚ) nevyhovuje současným předpisům v oblasti ochrany utajovaných skutečností. NBÚ dodá návrh nového znění tohoto ustanovení. Bylo rovněž dojednáno, že změny statutů jednotlivých výborů BRS budou schvalovány samostatně.

Ad 4) Návrh plánu práce VKZBP na II. pololetí 2004
Návrh plánu práce VKZBP na II. pololetí 2004 byl schválen se změnou v bodě 4, který namísto "Priority ČR v rámci SZBP" bude znít: "Priority ČR v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky".

Ad 5) Problematika vysílání občanů České republiky do zahraničních operací (příprava konference ke generování sil EU) - ústní informace
J.K. informoval, že problematika vysílání civilních expertů do zahraničních operací nabývá na významu, neboť tyto operace již nejsou pouze vojenské, ale stále častěji civilně-vojenské. Nastínil možnosti řešení této problematiky v ČR a sdělil, že v rámci nastavení systému již byly částečně vyřešeny pracovně právní aspekty a zbývá dopracovat zajištění systémového generování osob. Tuto otázku navrhl řešit vytvořením společné databáze civilních expertů transformací současného Národního kontaktního místa na MZV. Každý resort by mohl spravovat část databáze spadající do jeho působnosti, přičemž část "civilian administration" by spravovalo MZV. Připomenul, že v listopadu t.r. se koná konference ke generování kapacit civilního krizového řízení EU na úrovni ministrů zahraničních věcí, přičemž ČR hodlá odeslat svoji databázi do 10. října 2004. Navrhnul, aby MZV vypracovalo pro BRS informaci o stavu problematiky vysílání civilistů do zahraničních misí, která by obsahovala návrh dalšího postupu pro zlepšení systému. Materiál by byl před listopadovým zasedáním BRS projednán VKZBP.
Miloslav Koudelný (MV) ocenil opuštění myšlenky přesunu prostředků na operace pod všeobecnou pokladní správu a podpořil návrh jednotné databáze pro celou ČR. Upozornil však, že bude třeba opatrnosti ohledně rozsahu informací, které má databáze o jednotlivých kandidátech obsahovat. Jan Mareš (NBÚ) upozornil na skutečnost, že EU a NATO pro účast na zahraničních operacích požadují příslušné bezpečnostní certifikáty, které není možné vydat bez bezpečnostní prověrky NBÚ příslušného stupně. Lze vydat certifikát o jeden stupeň vyšší, než je bezpečnostní prověrka NBÚ, avšak pouze na období půl roku. Upozornil, že kandidáti v databázi by již měli být prověřeni, aby je bylo možno vyslat v co nejkratší době.

Ad 6) Různé
J.K. krátce pohovořil o spolupráci ČR a Srbska a Černé hory (dále jen SČH) v rámci spolupráce NATO - SČH. ČR se v této souvislosti snaží navázat konkrétní spolupráci mezi odpovídajícími resorty a institucemi na obou stranách spočívající zejména v nabídce studijních stáží, školení atd. Poděkoval MV, které v této oblasti předložilo konkrétní návrhy programů spolupráce včetně zabezpečení jejich financování. Miloslav Koudelný (MV) doplnil, že program vzdělávání policistů v Černé hoře již probíhá.

Datum příští schůze VKZBP bylo stanoveno na úterý 2. listopadu 2004.

Přílohy:
- Usnesení VKZBP k materiálu "Informace o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním o problematice vojenského materiálu, o objemu jeho výroby, vývozu a dovozu a o početních stavech ručních zbraní u držitelů zbrojních průkazů a zbrojních licencí na území České republiky v roce 2003";
- Usnesení VKZBP k materiálu "Přístup České republiky k Evropské bezpečnostní a obranné politice";
- Usnesení VKZBP k materiálu k materiálu "Plán práce VKZBP na II. pololetí roku 2004";
- Plán práce VKZBP na II. pololetí roku 2004

---------------------------------------------------------------


USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 16. září 2004 č. 1
k materiálu "Informace o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním o problematice vojenského materiálu, o objemu jeho výroby, vývozu a dovozu a o početních stavech ručních zbraní u držitelů zbrojních průkazů a zbrojních licencí na území České republiky v roce 2003"

V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y

I. schvaluje materiál "Informace o přístupu ČR k mezinárodním jednáním o problematice vojenského materiálu, o objemu jeho výroby, vývozu a dovozu a o početních stavech ručních zbraní u držitelů zbrojních průkazů a zbrojních licencí na území ČR v roce 2003";

II. ukládá předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit materiál uvedený v bodě I. tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu.

Provede: Předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

Cyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

---------------------------------------------------------------

USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 16. září 2004 č. 2
k materiálu "Přístup České republiky k Evropské bezpečnostní a obranné politice"

V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y

I. bere na vědomí materiál "Přístup České republiky k Evropské bezpečnostní a obranné politice";

II.ukládá předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit materiál uvedený v bodě I. tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu.

Provede: Předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

Cyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

---------------------------------------------------------------

USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 16. září 2004 č. 3
k materiálu "Plán práce VKZBP na II. pololetí roku 2004"

V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y

schvaluje materiál "Plán práce VKZBP na II. pololetí roku 2004".

Cyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

---------------------------------------------------------------

Plán práce VKZBP na II. pololetí roku 2004

1. Přístup České republiky k Evropské bezpečnostní a obranné politice; září
2. Informace o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním o problematice vojenského materiálu, o objemu jeho výroby, vývozu a dovozu a o početních stavech ručních zbraní u držitelů zbrojních průkazů a zbrojních licencí na území České republiky v roce 2003; září
3. Způsob financování řešení mimořádných událostí v zahraničí; listopad
4. Priority ČR v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky; listopad

.