Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

20. schůze VKZBP ze dne 20.7.2001

 

Citizens of the following countries can enter and stay in transit at the international airport in the Czech Republic only with a valid airport visa issued by the Embassy of the Czech Republic abroad: AfghanistanBangladeshEritreaEthiopiaGhanaIraqIranKongoNigeriaPakistanSomaliaSri LankaSyria This

Zápis z 20. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky 20.7.2001

Program schůze:

1. Návrh Statutu a jednacího řádu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

2. Využití Internetu k průběžné aktualizaci rozdělení gescí státní správy pro jednání s orgány NATO

3. Různé

ad1) Využití Internetu k průběžné aktualizaci rozdělení gescí státní správy pro jednání s orgány NATO

Dvacátou schůzi Výboru zahájila výkonná místopředsedkyně Výboru (VMV) politická ředitelka MZV Hana Hubáčková a navrhla opačné pořadí projednávání bodů 1 a 2.

Na své 19. schůzi Výbor projednal Rozdělení gescí resortů státní správy pro jednání s orgány NATO pracovně označované jako "Tabulka gescí" . V souladu se závěry 19. schůze připravil sekretariát VKZBP informaci o umožňování průběžné aktualizace této Tabulky gescí.

VMV tuto informaci shrnula následovně: Tabulka gescí má být od konce srpna 2001 veřejně přístupná na internetových stránkách MZV, její průběznou aktualizaci bude až do ledna 2002 zajišťovat sekretariát Výboru na základě podnětů, které obdrží od ostatních resortů, a od ledna 2002 budou aktualizaci gescí ve své působnosti provádět samy resorty prostřednictvím vybraných pracovníků. T. Szunyog (MZV) upřesnil, že se jedná o problém přístupových práv v editaci.

T. Holečková (ÚV) dala na zváženou, zdali zpřístupnit veřejnosti nejen informace, ale i jména a telefony osob v tabulce. L. Zabo (MF) se vyslovil proti zveřejnění jmen a tel. čísel, což ostatní členové Výboru podpořili.
VMV navrhla oddělit proces "zveřejnění" od průběžné aktualizace konkrétních dat. Zatímco některé www stránky budou informační - veřejné, ale bez jmen a dalších údajů, jiné s konkrétními daty budou přístupné jen přes účastnické heslo a to jak k nahlédnutí, tak k editaci. VMV navrhla nové usnesení.

Tento návrh VMV Výbor schválil.

ad2) Návrh Statutu a Jednacího řádu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

VMV zdůraznila, že největší změnou v návrhu je vyšší počet členů Výboru - 14, nastane tedy nové rozložení tohoto Výboru při hlasování.

Členové Výboru měli připomínky k chybám a překlepům v návrhu Statutu i Jednacího řádu VKZBP. Sekretariát Výboru tyto připomínky zapracuje.

Výbor materiál schválil.

ad3) Různé

VMV požádala členy Výboru a hosty, aby vyjádřili své připomínky, názory a návrhy k práci VKZBP a k širším otázkám budoucnosti a poslání VKZBP, tak jak to vyplynulo ze závěrů minulé schůze Výboru.

V diskusi zazněla řada připomínek - materiály pro projednávání předkládat včas, využívat elektronickou poštu k zasílání materiálů i připomínek. Každý člen Výboru předá Sekretariátu VKZBP elektronickou adresu, na kterou bude materiál zaslán.

T. Holečková (ÚV) zdůraznila, že MZV připravuje naprostou většinu materiálů pro schůze VKZBP, které ostatní rezorty pouze připomínkují, což je vždy jednodušší než vytvořit nový materiál. Vyzvala členy Výboru, aby se zamysleli nad tím, které rezorty by mohly více přispívat k tvorbě materiálů.

O. Šesták (ÚV) připomněl usnesení z červnové BRS, že všechny výbory BRS by se měly zamyslet nad celým systémem a prací výborů a v lednu dát náměty na zlepšení práce BRS.

VMV požádala členy Výboru, aby zaslali své připomínky k tomuto systému a výborům elektronicky na Sekretariát VKZBP, který tyto připomínky zpracuje a na schůzi VKZBP v září 2001 bude prezentován souhrn těchto připomínek a názorů. Dále navrhla nový pravidelný bod každé schůze Výboru - nejnovější informace o aktuální politické situaci.

VMV konstatovala, že práce Výboru by měla být konstruktivní a měl by probíhat formou aktivního dialogu. Není vhodné, aby VKZBP úplně zanikl, ale jeho činnost by měla být přenesena do jiného orgánu.

VMV navrhla nové usnesení - viz 20/3.

Dále v bodu Různém gen. Kozler podal informaci o konzultacích s hodnotícím týmem Pentagonu.

T. Szunyog (MZV) informoval o přípravě smluv o mezinárodních jednotkách - o vytvoření společné brigády ČR, Polska a Slovenska a přípravě české a slovenské jednotky KFOR. Dále informoval o aktuálním politickém vývoji v Makedonii.


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 20.7. 2001 č. 20/1

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. souhlasí s Návrhem Statutu a Jednacího řádu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

II. ukládá předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky předložit materiály uvedené v bodě I. Bezpečnostní radě státu.

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

Na vědomí: sekretariát Bezpečnostní rady státu

předseda Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 20.7. 2001 č. 20/2

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí Informaci o umožňování průběžné aktualizace Rozdělení gescí resortů státní správy pro jednání s orgány NATO (dále jen "tabulka gescí")

II. ukládá sekretariátu Výboru umístit do konce srpna 2001 úplnou tabulku gescí na internetové stránky chráněné přístupovým heslem a zajišťovat její průběžnou aktualizaci do 2002.

III. ukládá členům Výboru do konce roku 2001 jmenovat zodpovědného zástupce pro průběžnou aktualizaci tabulky gescí.

IV. ukládá sekretariátu Výboru upravit tabulku gescí pro potřeby zveřejnění a tuto verzi umístit na veřejně přístupné internetové stránky ministerstva zahraničních věcí.

Provedou: sekretariát Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky členové Výboru

předseda Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 20.7. 2001 č. 20/3

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. ukládá členům Výboru vypracovat a zaslat připomínky k práci VKZBP a k celkovému systému práce BRS na sekretariát Výboru do 31. srpna 2001

II. ukládá sekretariátu Výboru zpracovat připomínky členů Výboru a předložit je na 21. schůzi VKZBP

Provedou: sekretariát Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky členové Výboru

předseda Výboru pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky

poslední změna: 04/09/01

.