Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

22. schůze VKZBP ze dne 18.10.2001

 

The Police of the Czech Republic will repeatedly extend the period of validity of 90-day visa by 365 days, provided that the same purpose for which the visa was originally granted still exists. The following must be attached to the application for extension: 1. Passport The period of its

Zápis z 22. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 18. 10. 2001

Program schůze:

1. Návrh metodiky výběru a školení a způsob registrace civilních MZV specialistů (mimo státní správu) a zájemců o vysílání do mírových operací v zahraničí včetně výběru subjektu, který bude tuto činnost zajišťovat

2. Různé

3. Informace o aktuální politické situaci

PhDr. Hana Hubáčková, výkonná místopředsedkyně Výboru (VMV), uvítala všechny přítomné a seznámila je s programem schůze. V této souvislosti sdělila, že bod 2 původního programu "Návrh úpravy poskytování finančních prostředků ke krytí zvýšených nákladů spojených s vysíláním do operací/misí v zájmu ČR (včetně úpravy systému sociálního a zdravotního zabezpečení)" se nepředkládá. Zpracovatel materiálu odeslal dne 24. září 2001 dopis p. ministra předsedovi vlády s žádostí o posunutí splnění tohoto úkolu. Pan premiér svým dopisem z 10. října 2001 odpověděl, že souhlasí s posunutím splnění tohoto úkolu na březen 2002.

ad bod 1)

Pan Milan Jakobec, ředitel Diplomatické akademie MZV, ve svém úvodním slově seznámil členy výboru s cílem tohoto materiálu a s návrhem dalšího postupu realizace zadaného úkolu.

V diskusi se k této problematice vyjádřili především Ing. Holečková (ÚV), gen. Lesný (ÚV), Ing. Zabo (MF) a Ing. Souček (MV). VMV H. Hubáčková, T. Szunyog a M. Jakobec během diskuse reagovali na vznesené připomínky s tím, že navržené úpravy budou do materiálu zapracovány.

Výbor tento materiál po zapracování připomínek schválil.

ad bod 2)

Původní záměr - projednat připomínky k práci VKZBP a k celkovému systému práce BRS - se nepodařilo realizovat, neboť členové Výboru neobdrželi připomínky paní náměstkyně Holečkové. Sekretariát VKZBP zajistí distribuci tohoto materiálu všem členům tak, aby na prosincové schůzi Výboru mohl být tento materiál zařazen do programu schůze.

Členové VKZBP se v diskusi zabývali především otázkou účasti členů Výboru na jeho schůzích a problematikou informovanosti členů Výboru (např. výstupy z jednání výborů BRS, krizových štábů, pracovních skupin a jiných orgánů).

VMV připomněla všem členům povinnost zaslat sekretariátu VKZBP jméno pracovníka resortu odpovědného za aktualizaci elektronické verze tabulky gescí (do 18. října 2001 tento úkol splnily tyto resorty: ministerstva vnitra a financí, Úřad vlády, Správa státních hmotných rezerv a Národní bezpečnostní úřad).

V souvislosti s programem příští schůze byli členové Výboru vyzváni, aby v rámci přípravy plánu práce VKZBP na 1. pololetí roku 2002 dodali případné návrhy na doplnění tohoto plánu práce mimo Plán práce BRS, a to v termínu do 15. listopadu 2001.

ad bod 3)

V rámci aktuální politické informace bylo připraveno k prezentaci téma "Vývoj situace na Balkáně", které zpracovali pracovníci OBP MZV a MO. Z časových důvodů obdrželi členové Výboru text vystoupení ředitele OBP MZV T. Szunyoga v písemné podobě. Ministerstvo obrany rovněž přislíbilo dodat text svého materiálu, který bude následně distribuován všem členům Výboru.

V souvislosti s přípravou aktuálních politických informací byli všichni členové Výboru upozorněni na možnost participace na přípravě těchto informací, včetně uplatnění vlastní iniciativy při prezentování aktualit.

Příští schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky se bude konat v pondělí 10. prosince 2001 od 10:00 hodin v prostorách Ministerstva zahraničních věcí.

Zapsal: I. Broskevič, OBP MZV
Schválili: předseda / výkonná místopředsedkyně
Výboru BRS pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 18. října 2001 č. 22/1

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí Návrh metodiky výběru, školení a registrace civilních specialistů a zájemců o vyslání do mírových operací v zahraničí s úpravami podle připomínek členů VKZBP;

II. ukládá předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit Návrh metodiky Bezpečnostní radě státu.

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

Na vědomí: sekretariát Bezpečnostní rady státu

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

.