Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

23. schůze VKZBP ze dne 10.12.2001

 

Pro podrobnější informace a předpověď klikni na

Zápis z 23. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky 10.12. 2001

Program schůze:

1. Zpráva o stavu příprav pražských vrcholných zasedání NATO a EAPC MZV

2. Návrh na ratifikaci Dohody o adaptaci Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě MZV, MO

3. Informace o průběhu a výsledcích zasedání Ministerské rady OBSE v Bukurešti konaného ve dnech 3. - 4.12.2001 MZV

4. Ústní informace o průběhu a výsledcích jednání NACu na ministerské úrovni konaného ve dnech 6. - 7.12.2001 MZV

5. Plán práce VKZBP na 1. pololetí 2002 MZV

6. Informace o aktuální politické situaci MZV

7. Různé

PhDr. Hana Hubáčková, výkonná místopředsedkyně Výboru (VMV), uvítala všechny přítomné a seznámila je s programem schůze. V této souvislosti sdělila, že původně plánovaný materiál "Návrh rozsahu sil a prostředků ČR do systému pohotovostních ujednání OSN" se nepředkládá. MZV navrhlo dopisem pana ministra premiérovi (č.j.140826/2001-OBP) přesunutí zpracování tohoto úkolu na červen 2002 v souvislosti s nutností dopracovat související materiály dalších resortů pro jednání Bezpečnostní rady státu (především Ministerstva obrany v termínu do března 2002).

ad bod 1)

Pan Alexandr Vondra, vládní zmocněnec pro přípravu summitu NATO, ve svém úvodním slově seznámil členy výboru s cílem tohoto materiálu a s aktuálními problémy přípravy této události.

V diskusi se k této problematice vyjádřili především Ing. Holečková (ÚV), plk. Šesták (OOB ÚV), Ing. Martínek (NBÚ) a Ing. Navrátil (BIS). VMV H. Hubáčková a A. Vondra během diskuse reagovali na vznesené připomínky s tím, že navržené úpravy budou do materiálu zapracovány.

Výbor tento materiál po zapracování připomínek schválil.

ad bod 2)

Zástupkyně zpracovatele, paní Leona Šubertová (OBP MZV), uvedený materiál stručně představila. Doplňující informace přednesl pan velvyslanec při OBSE Ing. Pavel Vacek.

V diskusi se k této problematice vyjádřili především Ing. Holečková (ÚV) a plk. Šesták (OOB ÚV).

Výbor tento materiál po zapracování připomínek schválil.

ad bod 3)

Informaci o zasedání Ministerské rady OBSE v Bukurešti uvedl pan velvyslanec Vacek. Členové Výboru byli vyzváni k poskytnutí případných připomínek do konce pracovní doby v úterý 11.12. s tím, že předběžná písemná verze bude upravena do náležité podoby a po zapracování připomínek zaslána k projednání na prosincové schůzi BRS.

ad bod 4)

Ústní informaci o ministerském zasedání NATO v Bruselu přednesl ředitel OBP MZV RNDr. M. Košatka. V diskusi se k této problematice vyjádřili především PhDr. Buriánek (KPR), Ing. Dvořák (MO), Mgr. Bublan (ÚZSI) a velvyslanec Vacek.

Materiál byl schválen s tím, že k projednání na prosincové schůzi Bezpečnostní rady státu bude předložen v písemné podobě.

ad bod 5)

V tomto bodě byl diskutován Plán práce VKZBP na 1. pololetí 2002, který byl sestaven na základě návrhu plánu práce BRS na toto období.

V rámci diskuse byly aktualizovány některé úkoly a navrženy změny termínů jejich zpracování.

Plán práce byl schválen s úpravami podle připomínek členů.

ad bod 6)

Ve shodě s návrhy členů Výboru na minulé schůzi VKZBP se politická informace zabývala aktuálním vývojem v Afghánistánu. Zprávu přednesl ředitel odboru Asie na MZV pan Jestřáb. Bylo dohodnuto, že zájemcům z řad členů VKZBP bude tato informace poskytnuta též v písemné podobě.

ad bod 7)

Jako první bod byly projednány připomínky k práci Výborů BRS na základě návrhů paní náměstkyně Holečkové, která k této problematice přednesla úvodní vystoupení. V diskusi na ni navázali plk. Šesták, Ing. Martínek a Ing. Štrauch.

Tato problematika úzce souvisí rovněž s programem lednové schůze VKZBP, která bude hodnotit práci VKZBP za rok 2001 (úkol vyplývá z usnesení BRS č. 186 bod III písm. b.). Zástupci všech resortů byli v této souvislosti požádáni, aby pro lednovou schůzi poskytli sekretariátu VKZBP (OBP MZV) v termínu do 3. ledna 2002 příslušné podklady (viz níže, Dodatek k zápisu) tak, aby je bylo možno zpracovat do souhrnného materiálu, který bude sekretariátem BRS (OOB ÚV) předložen na jednání březnové schůze BRS.

Příští schůze VKZBP se bude řídit programem plánovaným na leden 2002. Její termín je nutno určit dle data lednové schůze BRS, které je stanoveno na úterý 22. ledna 2002. Předběžně bylo navrženo, aby se příští schůze VKZBP konala v úterý 8. ledna 2002 ve 14:00 hod.

V závěru schůze se PhDr. Hubáčková v souvislosti s pověřením jinými úkoly rozloučila se všemi členy Výboru a poděkovala jim za dosavadní spolupráci. Při této příležitosti představila pana PhDr. Jana Kohouta, nového politického ředitele MZV.


DODATEK k zápisu z 23. schůze VKZBP

Usnesení BRS z 19. června 2001 č. 186 v bodě III. 2. b) ukládá provést vyhodnocení dosavadního působení výborů v systému BRS v termínu do 31. ledna 2002.

Materiál připravený pod č.j. 5988/01-OOB z června 2001 se jmenuje "Návrh vyhodnocení dosavadního působení systému BRS a návrh úprav k jeho zkvalitnění projednávaný na 27. schůzi BRS dne 19. června 2001".

Hlavní náměty z tohoto Návrhu:

  • problematika vnitřní bezpečnosti,

  • problém koordinace OUS v systému BRS,

  • problém přítomnosti členů na jednáních výborů (mnozí členové VKZBP jsou členy i dalších výborů); výbory jsou v dané problematice jejich působnosti nejvyššími odbornými orgány, a proto musí být zastoupeni na úrovni náměstků,

  • možnost pružného upřesňování účasti na schůzích výborů,

  • problematika návazného řízení stálých pracovních orgánů,

  • společná jednání zainteresovaných výborů v případě projednávání materiálů v působnosti více výborů,

  • poslání podvýborů a pracovních skupin; stálé pracovní orgány, nebo ad hoc?

  • zásadní úpravy v systému BRS (sloučení výborů, apod.)

Zapsal: I. Broskevič, OBP MZV
Schválili: předseda / výkonný místopředseda Výboru BRS pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

.