Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

24. schůze VKZBP ze dne 8.1.2002

 

Zápis z 24. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky 8.1. 2002

Program schůze:

1. Zahraničněpolitická informace k připravovanému mezinárodnímu cvičení CMX 2002 (MZV)

2. Informace o bilaterálních vztazích ČR s Amberlandem a Beigelandem
(MZV)

3. Informace o vstupu v platnost Smlouvy o otevřeném nebi
(MZV)

4. Hodnocení práce VKZBP
(MZV)

5. Různé

Poznámka: body 1 a 2 byly projednávány současně

Schůze se zúčastnili: Ing.R.Jahoda (MO), Ing. Souček (MV), Ing.M.Dohnal (MF), Ing.D.Štrauch (SSHR), Ing.T.Holečková (ÚV), Ing.A.Martínek (NBÚ), p. Navrátil (BIS), Mgr.F.Bublan (ÚZSI), Ing.Schulz (VZS), pí.V.Mítková (KPR), Ing.Krajíčel (Mze), Ing.M.Hrdý (ČNB), genmjr.Ing.J.Lesný (ÚV), genmjr.R.Mazurek.

PhDr. Jan Kohout, výkonný místopředseda Výboru (VMV), uvítal všechny přítomné a seznámil je s programem schůze. V této souvislosti požádal o pochopení pro změnu pořadí projednávání jednotlivých bodů způsobenou technickými obtížemi a současně oznámil rozšíření programu o původně neavizovanou Informaci o bilaterálních vztazích ČR s Amberlandem a Beigelandem.

ad bod 1)

Zahraničněpolitickou informaci k připravovanému mezinárodnímu cvičení CMX 2002 představil VMV. MZV ji předkládá v souvislosti s mezinárodním cvičením krizového managementu CMX 2002, které proběhne ve dnech 31. ledna - 6. února v zemích NATO. VMV stručně seznámil Výbor s tématem cvičení, jímž je řešení krizové situace v hraničním regionu mezi Tureckem a jeho fiktivním sousedem na jihu Amberlandem (ABL), který hrozí i použitím chemických a biologických zbraní; v oblasti tedy vyvstává hrozba ve smyslu článku 5 Washingtonské smlouvy; současně se oblast potýká s humanitárními problémy a nebezpečím teroristických aktivit. VMV požádal Výbor o schválení Stanoviska ČR bezpečnostní situaci v amberlandsko - beigelandském regionu.

Pí. ing.T.Holečková (H) požádala, aby stránky všech materiálů k tomuto cvičení byly napříště zřetelně označovány hlavičkou CMX 2002. Ve vztahu ke stanovisku ČR H. doporučila méně frázovité formulace a představila svůj návrh upraveného stanoviska. Tento návrh byl schválen s tím, že z textu byl vypuštěn odstavec o obchodních zájmech ČR v regionu. Zároveň bylo rozhodnuto, že tento text bude pro potřeby cvičení chápán jako oficiální vládní stanovisko.

V reakci na dotaz p. Mgr.F.Bublana (B), zda bude cvičeno také rozpočtové zajištění případných fiktivních operací, MZV vyjádřilo názor, že finanční stránka by měla být rozpracována vždy v rámci konkrétního materiálu (např. možný návrh na vyslání jednotek nebo poskytnutí pomoci.) a to předkladatelem dotčeného materiálu.

Výbor vzal materiál na vědomí a schválil Stanovisko ČR k bezpečnostní situaci v amberlandsko - beigelandském regionu upravené dle připomínek členů Výboru.


ad bod 2)

Informaci o bilaterálních vztazích ČR s Amberlandem a Beigelandem představil VMV a připomněl, že jakkoliv jsou uvedená data dílem fantazie pracovníků MZV, tuto jednou stanovenou fiktivní situaci bude nutno při samotném cviční respektovat.
B. zmínil, že také ÚZSI připravuje dopracování scénáře o vlastní vstup (Pozn.: tento vstup bude stejně jako materiály projednané VKZBP v bodě 1 a 2 zapracován do celkového podkladu, který připravuje ministerstvo obrany).

Výbor vzal materiál na vědomí

ad bod 3)

Informaci o vstupu v platnost Smlouvy o otevřeném nebi stručně představil ředitel odboru bezpečnostní politiky p. RNDr. M.Košatka (K). Tato smlouva, která ustavuje režim pozorovacích letů nad územím 27 účastnických států vstoupila v platnost 2. ledna 2002. K. upozornil zejména na letoun A-30, který vlastní Armáda ČR a který je vhodný pro provádění monitorovacích letů. Po jeho certifikaci ČR počítá s možností, že o využití letounu projeví zájem i další účastnické státy.
Ing.R.Jahoda (J) doplnil, že o letoun AN-30 se zajímají i státy, které ke smlouvě teprve plánují přistoupit, jmenovitě Litva a Rakousko. J. dále informoval o tom, že certifikace letiště pro potřeby implementace této smlouvy již proběhla.

Výbor vzal informaci na vědomí a uložil předsedovi Výboru její předložení BRS.

ad bod 4)

VMV připomněl, že usnesení BRS z června 2001 ukládá předsedovi VKZBP provést do konce ledna vyhodnocení dosavadního působení Výboru a že členové VKZBP byli v této souvislosti požádání o zaslání svých připomínek k práci Výboru. Vzhledem k tomu, že sekretariát VKZBP obdržel jen jediný podnět (MV), připraví toto vyhodnocení samostatně s tím, že navrhovaný výstup do 20. ledna zašle členům k připomínkám, které do materiálu zapracuje před jeho odesláním sekretariátu BRS. Poslední možnost vyjádřit se k navrhovanému Vyhodnocení bude ještě 12.2.2002.
VMV poté představil pohled MZV na práci Výboru a podpořil požadavek MV na větší zapojení zpravodajských služeb. S touto myšlenkou členové Výboru souhlasili. B. uvedl, že ÚZSI je připraveno ve Výboru vystoupit s vlastním příspěvkem, nicméně domnívá se, že pokud se jedná o upozorňování na aktuální i potenciální mezinárodní krize, měla by se na příspěvku podílet také Vojenská zpravodajská služba. Ing. Schulz uvedl, že takovou spolupráci považuje za možnou. I diskutující vyjádřilii zájem na zařazování tematických prezentací na program schůzí VKZBP.

ad bod 5)

V rámci bodu různé VMV uvedl, že konání příští schůze předpokládá dne 12.2., ve 14:00 hodin.

Zapsala: K. Rychtáriková
Schválili: předseda / výkonný místopředseda Výboru BRS pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
ze dne 8. 1. 2002 č. 24/1 k "Zahraničněpolitické informaci k připravovanému mezinárodnímu cvičení CMX 2002"


Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí

Zahraničněpolitickou informaci k cvičení CMX 2002,

II. schvaluje

Stanovisko ČR k bezpečnostní situaci v amberlandsko - beigelandském regionu

III. ukládá

a. členům Výboru spolupracovat v průběhu cvičení a při jeho vyhodnocování,

b. výkonnému místopředsedovi předložit po skončení cvičení zprávu o jeho průběhu a výsledcích.

Provedou:

výkonný místopředseda Výboru
členové Výboru

schválil: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
ze dne 8. 1. 2002 č. 24/2
"Informaci o bilaterálních vztazích ČR s Amberlandem a Beigelandem"


Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí

Informaci o bilaterálních vztazích ČR s Amberlandem a Beigelandem

Schválil: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
ze dne 8. 1. 2002 č. 24/3
k "Informace o vstupu v platnost Smlouvy o otevřeném nebi"

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí

Informaci o vstupu v platnost Smlouvy o otevřeném nebi,


II. ukládá

předsedovi Výboru zapracovat do materiálu připomínky a předložit jej na příští zasedání Bezpečnostní rady státu.

Provedou: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

Schválil:
předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

.