Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

25. schůze VKZBP ze dne 12.2.2002

 

Zápis z 25. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky 12.2.2002

Program schůze:

1. Zhodnocení možnosti participace České republiky na vybudování policejních sil rychlého nasazení, které budou součástí nevojenských kapacit v rámci ESDP ( MV)

2. Různé

Pozn. Na žádost MV se projednával pouze pracovní návrh "Národního akčního plánu boje proti terorismu (NAP)" a řádné projednávání materiálu bylo přeloženo na březnovou schůzi.

Schůze se zúčastnili: p. Zabo (MF), Ing.R.Jahoda (MO), Ing.Šesták (MV), Ing.D.Štrauch (SSHR), Ing.T.Holečková (ÚV), Ing.A.Martínek (NBÚ), p. Navrátil (BIS), Mgr.Randák (ÚZSI), Ing.Krajíček (MZe), Ing.M.Hrdý (ČNB), p.Koštál (ÚV), pí. A.Sýkorová (MV), RNDr. M.Košatka (MZV), PhDr. Kohout (MZV), pí. K.Sequensová (MZV), p. J.Doležel (MZV), p. R.Miko (MZV).

PhDr. Jan Kohout politický ředitel a výkonný místopředseda Výboru (VMV), uvítal všechny přítomné a seznámil je s programem schůze.

ad bod 1)

Materiál krátce představil pan Souček a paní Sýkorová (MV). V diskusi vystoupil p.. Jahoda (MO), který materiálu vytknul, že název neodpovídá zadání a obsahu předloženého materiálu. Pan Zabo (MF) uvedl, že by materiál zasloužil větší pozornost, podle něj v materiálu např. schází informace o časovém období, kdy dojde k zapojení policejních sil. Navrhl také rozebrat podrobněji finanční náročnost celé akce a uvést více údajů o vyslání policejních jednotek. Pan. Šesták (OOB ÚV) podotknul, že materiál neodpovídá tomu, co by mělo být předloženo na BRS a navrhl jeho úpravu, ve které by byla více specifikována participace ČR. Připomněl, že by u materiálu měla být předkládající zpráva. VMV se ztotožnil s uvedenými poznámkami a shrnul, že obsah materiálu neodpovídá zadání, materiál je rekapitulací rozvoje nevojenského rozměru ESDP a EHG. Řekl, že materiálu zcela chybí hodnocení a analýza, a to jak ohledně potřeb a očekávání EU, tak co se týče možností ČR. Materiál vyžaduje dopracování i v řadě dalších oblastí včetně např. oblasti sociálního zabezpečení při vyslání policistů. VMV zdůraznil, že jakkoliv byl český příslib pro policejní EHG politickým aktem, EU s tímto příspěvkem reálně počítá. Nelze, proto podceňovat praktické problémy s vysláním a náborem takového množství policistů. VMV připomněl, že i v samotné Praze je policistů nedostatek. Pan Souček (MV) vzal připomínky na vědomí a slíbil materiál upravit tak, aby mohl být v březnu 2002 předložen BRS.

ad bod 2)

a) Na žádost MV se předběžně projednával pracovní návrh " Národního akčního plánu boje proti terorismu (NAP)". Úvodem VMV tlumočil přání předsedy Výboru, aby pracovní verze NAP byla projednána také ve Výboru pro zpravodajskou činnost 15.2.2002 a informoval, že na jednání přizval zástupce sekretariátu tohoto výboru pana Koštála. Zástupce ministerstva vnitra informoval přítomné o uskutečnění meziresortní porady, která proběhla na MV počátkem ledna 2002. Dodal, že je k tomuto návrhu připravována další studie a oznámil, že MV elektronicky poslalo pracovní verzi. Pan Doležel upozornil, že MZV připomínkovalo NAP ve dvou kolech, s tím, že v prvním kole šlo o vypracování námětů a ve druhém o zapracování připomínek k pracovní verzi NAP. Ze zaslaných 39 námětů a připomínek MV dosud zapracovalo 17, 22 připomínek nebylo zapracováno. Jde o připomínky, které nejsou pouze formálního a formulačního charakteru, ale i věcně-obsahového. Vztahují se k problematice kontroly obchodu se zbraněmi, financování terorismu a k problematice tzv. zájmových oblastí ČR ve světě. Požádal i o zapracování těchto připomínek.V závěru VMV ocenil, že se MV ujalo gesce zpracování tohoto širokého nadresortního materiálu, konstatoval, že materiál bude 15.2. projednán ve VZČ. Zástupce MV slíbil zapracovat všechny připomínky ještě před zasedáním VZČ.

b) Během schůze byl rozdán dokument "Vyhodnocení činnosti VKZBP", který bude zaslán na Úřad vlády. VMV řekl, že k dokumentu se měli všichni členové Výboru do konce ledna vyjádřit a na základě těchto připomínek byly v textu provedeny drobné úpravy. MO zapracovalo do návrhu informaci o zapojení AČR do operací v zahraničí. Pan Jahoda na základě toho přislíbil příležitostně takovou informaci přednést. Pan Šesták (ÚV) navrhnul, aby obdobnou informaci o zapojení policejních jednotek předneslo pravidelně i MV. Tento podnět byl akceptován a bylo dohodnuto, že přípravu informací zabezpečí MV. Nám. Holečková (ÚV) dále navrhla, aby při vhodné příležitosti byla přednesena informace o práci podvýboru.

c) P. Košatka (MZV) pohovořil na téma kontaktních velvyslanectví (KV) v zemích EAPC a MeD. Informoval o jednáních, která probíhají v současné době, kdy se rozhoduje o přidělení KV v zemi Středomořského dialogu pro období 2005-2006. Řekl, že MZV hodlá na toto období kandidovat ZÚ Káhira ZÚ Tel Aviv a ZÚ Alžír. Řekl, že tyto preference vycházejí zejména z finančních, technických a personálních možností ZÚ ČR v regionu. Informoval též o kandidaturách na KV v zemích EAPC, které ČR předložila v prosinci minulého roku.

d) Bylo předběžně dohodnuto, že se v březnu uskuteční společná schůze VKZBP a VOP (výboru pro obranné plánování). Důvodem je zejména potřeba společně projednat materiál: k "Vyhodnocení členství ČR v NATO", který připravuje MZV a MO a dále "Vyhodnocení mezinárodního cvičení CMX2002", které připravuje MO ve spolupráci s dalšími resorty. Společná schůze se uskuteční v prostorách MZV a její organizaci zajistí sekretariát VKZBP. Termín byl předběžně stanoven na 12. března.

Zapsala: P. Vašinová
Schválili: předseda / výkonný místopředseda
Výboru BRS pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
ze dne 12. 2. 2002 č. 25/1
k "Zhodnocení možnosti participace České republiky na vybudování policejních sil rychlého nasazení, které budou součástí nevojenských kapacit v rámci ESDP"

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí
Zhodnocení možnosti participace České republiky na vybudování policejních sil rychlého nasazení, které budou součástí nevojenských kapacit v rámci ESDP

II. souhlasí
aby ministr vnitra předložil materiál uvedený v bodě I po zapracování připomínek členů Výboru na jednání Bezpečnostní rady státu.

Provede: ministr vnitra
schválil: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

.