Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

26. schůze VKZBP ze dne 12.3.2002

 

Zápis z 26. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky 12.3.2002

Program schůze:

1. Vyhodnocení stavu integrace ČR do NATO ( MZV, MO)

2. Národní akční plán boje proti terorismu (MV)

3. Zpráva o stavu příprav bezpečnostních opatření nutných k zajištění pražských vrcholných zasedání NATO a EAPC 2002 (MV)

4. Informace o záměru aktualizovat bezpečnostní strategii ČR MZV (MZV)

5. Různé

Schůze se zúčastnili: p.Mazel (MV), Ing. Zabo (MF), Ing.R.Jahoda (MO), p.Schulz (MO), Ing.Šesták (ÚV), Ing.Duda (SSHR), PhDr. P.Buriánek (KPR), Ing.R.Mazurek GŠ AČR, p.Strejc (GŠ AČR), p.Turecký (ČTÚ), Ing.Schulz (MO), Ing.T.Holečková (ÚV), Mgr.J.Mareš (NBÚ), p. Navrátil (BIS), Mgr.F.Bublan (ÚZSI), Ing.Krajíček (MZe), Ing.P.Rybníček, Ing. Michal Pešan (OKŘ), p.Prosecký (MPaS), p.Chroustovský (MPO), MUDr.Skálová (MZd), Ing.M.Hrdý (ČNB), p.Koštál (ÚV), A.Vondra (KSN), RNDr. M.Košatka (MZV), PhDr. Kohout (MZV), Ing.M.Málek (MZV), p. J.Doležel (MZV), Ing.I.Počuch (MZV), Ing. Vítek (MZV)

PhDr. Jan Kohout politický ředitel a výkonný místopředseda Výboru (VMV) uvítal všechny přítomné a seznámil je s programem schůze, která se vzhledem k projednávanému materiálu "Vyhodnocení stavu integrace ČR do NATO" uskutečnila jako společná s Výborem pro obranné plánování.

ad bod 1)

VMV materiál krátce představil. MO navrhlo přeformulování posledního odstavce v předkládací zprávě. P. Mareš se vyjádřil k části materiálu, která hovoří o ochraně utajovaných skutečností a úniku informací do médií. Podotknul, že zjednodušení této agendy neznamená, že se problém vyřeší. VMV se zmínil o budoucím přistoupení ČR k Společné zahraniční a bezpečnostní politice a dodal, že členové EU používají k výměně informací systém COREN CORTESI. VMV řekl, že jsme si vědomi toho, že současné procedury v práci s utajovanými skutečnostmi by se v případě krize nebo po přistoupení k Společné zahraniční a bezpečnostní politice staly neudržitelnými. P. Bublan v této souvislosti zmínil problémy související se zasíláním klasifikovaných materiálů z NBÚ. Pí. Holečková se dotázala, zda navržený interval předkládané zprávy nekoliduje s jinými cykly, např. příprava Ministerské směrnice NATO. P. Šesták materiál hodnotí jako kvalitní a vznesl několik formálních připomínek. Výbor materiál schválil a rozhodl o předložení materiálu do BRS.

ad bod 2)

VMV požádal zástupce MV, aby materiál krátce představil. P. Mazel upozornil na některé změny v materiálu, jež doposud nebyly zapracovány. Dotázal se, kdo bude gestorem části "Zajištění souladu sankční legislativy s požadavky EU a praxe, sjednocení sankční legislativy", zda MZV či MS. MV bude navrhovat jako gestora MZV. P. Doležel sdělil, že MZV může převzít gesci. P. Mazel dále vznesl dotaz k části materiálu "Pružné fungování a mezinárodní spolupráce justice a policejních orgánů", přičemž p. Doležel řekl, že gesci by mělo převzít MS. VMV navrhl záležitost vyřešit mimo VKZBP. P. Mareš ocenil vypracování materiálu ministerstvem vnitra. P. Vítek se zástupce MV dotázal, v jakém stadiu je připomínkové řízení ve vztahu k Ministerstvu průmyslu a obchodu k zákonu 38/1994 Sb. a jak vypadá situace s případnou gescí. Navrhuje pracovní jednání za účasti OMO. VMV se zeptal p. Doležela, zda souhlasí s návrhem p.Vítka o případných jednáních. P. Doležel odpověděl kladně. P. Košt´ál se zeptal na pojem "pracovní skupina" a na činnosti této skupiny. Vyjádřil obavu, aby se skupiny nepřekrývaly s pracovní skupinou ÚKŠ. Pí. Holečková navrhuje materiál před zasláním do BRS doplnit o termíny , ke kterým se budou vypracovávat dílčí úkoly. Po diskusi s pí. Holečkovou a p. Košt´álem se shodli na ponechání pouze 2. části věty "o maximalizaci spolupráce mezi zpravodajskou službou a policií". Na závěr projednávání tohoto materiálu bylo rozhodnuto po zapracování připomínek členů Výboru předložit materiál na BRS.

ad bod 3)

Společný materiál MV a MZV vznikl spojením materiálu "Zpráva o stavu přípravy pražských vrcholných zasedání NATO a EAPC" a materiálu "Zpráva o stavu bezpečnostních opatření nutných k zajištění pražských vrcholných zasedání NATO a EAPC 2002". P. Mazel informoval, že zpráva již prošla meziresortním připomínkovým řízením a po projednání ve Výboru bude v březnu předložena na BRS. Dále hovořil o doposud neschválené novele zákona č.148 a s ní souvisejícím prověřováním osob, které se budou podílet na přípravě summitu. P. Mazel se domnívá, že ani novelizace tohoto zákona nevyřeší tyto problémy. VMV dal slovo vládnímu zmocněnci pro přípravu summitu. P. Vondra hovořil o tom, že měl možnost sledovat vznik materiálu a podle něj existují tři klíčové problémy:

a) bezpečnostní prověrky, souhlasí s tím, jak je problém koncipován v materiálu,

b) zapojení AČR do příprav summitu, v této souvislosti se přimlouvá za větší kreativitu MO a AČR,

c) zmínil problém prověřování služebního personálu.

P. Navrátil podotknul, že i v případě schválení novely zákona č.148 nebudou prověrky služebního personálu ještě před uskutečněním summitu reálné. P. Mazel k tomu dodal, že pokud dojde ke schválení novely v červenci letošního roku, nebude možno z časového hlediska prověření služebního personálu do summitu zvládnout. Poté proběhla diskuse o tom, zda čekat na novelu zákona nebo začít prověřovat podle současné legislativy. Mluvilo se o variantách hlasování, nakonec se však našel kompromis přijatý pro všechny. P. Jahoda upozornil, že nebyly zapracovány připomínky MO, p. Mazel slíbil vzít připomínky na vědomí a zapracovat je do materiálu. (Pozn. schůzi dále vzhledem k odchodu VMV řídil Ř OBP). P. Šesták požádal zástupce MO, zda by mohl o těchto připomínkách informovat přítomné. Pí. Holečková se dotázala, kdy bude předložena další zpráva o stavu příprav, p. Vondra uvedl jako další termín červen. P. Duda navrhl Výboru ke zvážení vypracovat určité instrukce pro Úřad hl. města Prahy, které by zahrnovaly určitou analýzu, jak konání summitu může ovlivnit situaci v Praze. Všechny připomínky byly na závěr vzaty v úvahu s tím, že budou zapracovány. Na závěr projednávání tohoto materiálu bylo rozhodnuto po zapracování připomínek členů Výboru předložit materiál na BRS

ad bod 4)

Ř OBP seznámil přítomné z důvody vzniku materiálu. Poslanecká sněmovna požádala v letošním roce vládu o předložení Zprávy o průběhu prací na aktualizaci Bezpečnostní strategie ČR v souvislosti se změnou bezpečnostních rizik po 11. září 2001. MZV připravilo návrh předběžného harmonogramu, který počítá se substantivním započetím prací v prosinci 2002 a schválením nového textu v květnu 2003. MZV na základě vnitroresortní dohody plánuje před předložením materiálu do BRS sjednotit termíny aktualizace, novelizace, revize, na jediný termín "novelizace", z tohoto důvodu došlo také ke změně samotného názvu materiálu na "Informace o záměru novelizovat bezpečnostní stategii ČR". Pí.Holečková upozornila, že PS požádala o "Zprávu o průběhu prací" a změněný název se podle ní neshoduje s původním úkolem, zásadně nesouhlasí se slovem "záměr", protože podle ní se jedná o "úkol". Ř OBP vysvětlil důvody předložení materiálu v této podobě a s tímto názvem. P. Šesták navrhl změnu názvu materiálu z původního "Informace o záměru novelizovat bezpečnostní strategii ČR" na "Informace o připravované novelizaci". Výbor vzal materiál na vědomí a uložil předsedovi materiál předložit na BRS a poté ve vládě.

ad bod 5)

Členové VKZBP se dohodli, že příští schůze VKZBP se uskuteční v úterý 30.4.2002.

Zapsala: P. Vašinová
Schválili: předseda / výkonný místopředseda
Výboru BRS pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
ze dne 12. 3. 2002 č. 26/1
k "Vyhodnocení stavu integrace ČR do NATO"

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí
Vyhodnocení stavu integrace ČR do NATO

II. u k l á d á

1. předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky a předsedovi Výboru pro obranné plánování po zapracování připomínek členů Výborů předložit materiál uvedený v bodě I. tohoto usnesení Bezpečnostní rady státu.

2. řediteli Národního bezpečnostního úřadu provést a na květnové schůzi VKZBP předložit "Analýzu současného stavu ochrany utajovaných skutečností se zaměřením na oblasti personální, administrativní a objektové bezpečnosti a návrhy na úpravy právních předpisů v uvedených oblastech, s ohledem na specifika fungování zahraniční diplomatické služby."

Provede:

předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
místopředseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
předseda Výboru pro obranné plánování
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
ze dne 12. 3. 2002 č. 26/2
k "Národnímu akčnímu plánu boje proti terorismu"

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí
Národní akční plán boje proti terorismu

II. ukládá zástupci ministra vnitra

1. zapracovat do předloženého materiálu připomínky vznesené členy Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

2. předložit materiál na jednání Bezpečnostní rady státu

Provede: zástupce ministra vnitra

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
ze dne 12. 3. 2002 č. 26/3 ke "Zprávě o stavu příprav bezpečnostních opatření nutných k zajištění pražských vrcholných zasedání NATO a EAPC 2002"

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí
návrh "Zprávy o stavu příprav bezpečnostních opatření nutných k zajištění pražských vrcholných zasedání NATO a EAPC 2002"

II. ukládá zástupci ministra vnitra

1. zapracovat do předloženého materiálu připomínky vznesené členy Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

2. předložit materiál na jednání Bezpečnostní rady státu

Provede: zástupce ministra vnitra

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
ze dne 12. 3. 2002 č. 26/4 k "Informaci o záměru aktualizovat bezpečnostní strategii ČR"

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí
Informaci o záměru aktualizovat bezpečnostní strategii ČR

II. ukládá

místopředsedovi vlády a ministrovi zahraničních věcí upravit návrh uvedený v bodu I. tohoto usnesení podle připomínek Bezpečnostní rady státu a předložit jej k projednání Vládě České republiky

Provede: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

.