Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

27. schůze VKZBP ze dne 4.6.2002

 

Zápis z 27. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (4.6.2002)

Program schůze:

1) Ústní informace o stavu přípravy pražských vrcholných zasedání NATO. (MZV)

2) Návrh na vyčlenění finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu činnosti vybraných subjektů školení v souvislosti se zapojením České republiky do mírových a záchranných operací a humanitární pomoci. (MZV)

3) Informace k provedení "Analýzy současného stavu ochrany utajovaných skutečností se zaměřením na oblasti personální, administrativní a objektové bezpečnosti a návrhy na úpravy právních předpisů v uvedených oblastech, s ohledem na specifika fungování zahraniční diplomatické služby". (NBÚ)

4) Informace o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území České republiky za rok 2001. (MZV)

5) Návrh rozsahu sil a prostředků ČR do Systému pohotovostních ujednání OSN. (MZV)

6) Zásady účasti ČR v mírových operacích v zahraničí. (MZV)

7) Informace o návrhu plánu práce VKZBP na 2. pololetí 2002. (MZV)

8) Různé

Schůze se zúčastnili: Ing. M. Štěpán (MV), Ing. R. Jahoda (MO), Ing. Solský (MV), V. Mítková (KPR), genmjr. Ing. J. Lesný (ÚV), Ing. R. Mazurek (GŠ AČR), Ing. T. Holečková (ÚV), Ing. D. Drábová (SÚJB), Ing. Hájek (SSHR), Ing. T. Kadlec (NBÚ), Ing. Navrátil (BIS), Mgr. F. Bublan (ÚZSI), Ing. Krajíček (MZe), Ing. Strouhal (MF), Ing. M. Hrdý (ČNB), Ing. T. Knopp (MPO), Ing. D. Dittrich (MDS), Dr. Prosecký (MPSV), Ing. W. Machurka (MK), Ing. A. Hejduk (MŠMT), JUDr. Nová (MS), Ing. Hora (MZdr), Ing. Fischer (LS MPO), Ing. Kožíšek (LS MPO), Ing. H. Hanzlíková (MV), J. Huml (MV), A. Vondra (KSN), PhDr. J. Kohout (MZV), RNDr. M. Košatka (MZV), Ing. O. Lacina (MZV), Ing. J. Veselý (MZV), P. Pánek (MZV), Ing. J. Vítek (MZV), Ing. I. Počuch (MZV).

PhDr. Jan Kohout, politický ředitel a výkonný místopředseda Výboru (VMV), uvítal všechny přítomné a seznámil je s programem schůze, která se vzhledem k projednávanému materiálu "Návrh na vyčlenění finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu činnosti vybraných subjektů školení v souvislosti se zapojením České republiky do mírových a záchranných operací a humanitární pomoci" uskutečnila jako společná s Výborem pro civilní nouzové plánování.


ad bod 1)

Vládní zmocněnec Vondra přednesl ústní informací o stavu příprav pražského summitu NATO. Ve svém vystoupení se zaměřil na politické aspekty příprav, problematiku dopravy, ubytování a bezpečnosti hostů, a na otázky bezpečnostních prověrek všech typů pracovníků podílejících se na přípravě a vlastním průběhu summitu. Příští zprávu o stavu příprav pražských vrcholných zasedání NATO přednese pan vládní zmocněnec Vondra na záříjové schůzi VKZBP.

ad bod 2)

V rámci projednávání tohoto materiálu byla 27. schůze VKZBP společnou se schůzi Výboru pro civilní nouzové plánování. Tato část schůze proběhla za spolupředsednictví politického ředitele MZV PhDr. J. Kohouta a náměstka ministra vnitra Ing. M. Štěpána.

VMV požádal zástupce odboru PERS/Národního kontaktního místa Ing. Lacinu, aby materiál krátce představil. V diskusi vystoupila řada členů obou výborů (především náměstek Štěpán, gen. Lesný, Ing. Drábová, Ing. Strouhal), kteří se shodli na nutnosti materiál přepracovat s tím, že je nutné přehodnotit otázku decentralizace finančních zdrojů pro školení na jednotlivá zainteresovaná ministerstva. Zpracovatel sh'bil materiál v tomto duchu přepracovat a nabídnout do zkráceného meziresortního připomínkového řízení tak, aby tento mohl být předložen na červnové schůzi Bezpečnostní rady státu.

VMV ukončil společné zasedání VKZBP a VCNP a poděkoval členům Výboru pro civilní nouzové plánování za aktivní účast na společné schůzi obou výborů. Dále již zasedání pokračovalo jako jednání VKZBP.

ad bod 3)

Materiál připravil v souladu s usnesením č. 26/1 březnové schůze VKZBP Národní bezpečnostní úřad. VMV požádal jeho ředitele, Ing. Kadlece, o stručné uvedení Informace. V diskusi se k předkládanému materiálu vyjádřil především ředitel Odboru zvláštních úkolů MZV, Ing. Veselý, který reagoval na některá sdělení v materiálu obsažená. Stanovisko resortu obrany k této záležitosti přednesl Ing. Jahoda. Gen. Lesný (ÚV) vyjádřil politování nad tím, že k podobné výměně názorů nedošlo před projednáním novely zákona č. 148. Diskutující se shodli na nutnosti vyřešit tuto problematiku společným jednáním zainteresovaných subjektů (NBÚ, MZV, MO). Návrh usnesení byl následně rozšířen o úkol, kterým se uvedené subjekty vyzývají k vytvoření neformální pracovní skupiny, jež předloží BRS případná doporučení úpravy novel platných vyhlášek, respektive zahájí práce na novele zákona o utajovaných skutečnostech. Výsledná analýza by měla být projednána na záříjové schůzi VKZBP, před jejím předložením Bezpečnostní radě státu.

ad bod 4)

Materiál uvedl zástupce MZV Ing. Vítek. Následovala krátká diskuse, ve které nám. Holečková (ÚV) a Ing. Solský (MV) přednesli své připomínky, které byly převážně technického charakteru. Před předložením materiálu na červnové schůzi Bezpečnostní rady státu bude upraveno usnesení a budou provedeny některé formulační změny.

ad bod 5)

Materiál prezentoval zástupce zpracovatele Ing.Vítek (MZV). V diskusi se členové zabývali především finančními aspekty vysílání našich expertů do Systému pohotovostních ujednání OSN. Stanovisko ministerstva obrany bylo poskytnuto v písemné podobě. Všechny připomínky budou do materiálu zapracovány a ten bude předložen na jednání červnové schůze Bezpečnostní rady státu.

ad bod 6)

Materiál uvedl ředitel OBP MZV, RNDr. Košatka. Na základě připomínek Ing. Strouhala (MF) se v něm upraví odstavce pojednávající o zdrojových zásadách. Materiál bude následně předložen na jednání červnové schůze Bezpečnostní rady státu.

ad bod 7)

Členové Výboru vzali na vědomí návrh plánu práce VKZBP s tím, že jeho definitivní podoba bude připravena v souladu se schváleným plánem práce BRS na 2. pololetí 2002.

ad bod 8)

Členové VKZBP se dohodli, že se příští schůze VKZBP uskuteční cca tři týdny před zářijovou schůzí BRS. (pokud nevyvstane potřeba svolat jednání VKZBP v dřívějším termínu, konala by se následující schůze v souladu s Jednacím řádem VKZBP do 15 dnů po obdržení požadavku na její svolání.)

Zapsal: I. Broskevič
Schválili: předseda / výkonný místopředseda Výboru BRS pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

-------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 4. června 2002 č.27/1
k "Ústní informaci o stavu přípravy pražských vrcholných zasedání NATO".

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

bere na vědomí

Ústní infonnaci o stavu přípravy pražských vrcholných zasedání NATO.

předseda Výboru pro koorqinaci zahraniční bezpečnostní politiky

-------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky a Výboru pro civilní nouzové plánování ze dne 4. června 2002 č.27/2 k "Návrhu na vyčlenění finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu činnosti vybraných subjektů školení v souvislosti se zapojením ČR do mírových operací".

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky a Výbor pro civilní nouzové plánování

I. berou na vědomí
Návrh na vyčlenění finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu činnosti vybraných subjektů školení v souvislosti se zapojením České republiky do mírových operací;

II. ukládají
1. zpracovateli přepracovat materiál ve smyslu připomínek vznesených na společném jednání VKZBP a VCNP dne 4.6.2002, Termín: 15.6.2002

2. předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů obou Výborů předložit Návrh na vyčlenění finančních prostředků Bezpečnostní radě státu. Termín: 25. 6. 2002

Provede: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 4. června 2002 č.27/3
k "Informaci k provedení Analýzy současného stavu ochrany utajovaných skutečností se zaměřením na oblasti personální, administrativní a objektové bezpečnosti a návrhy na úpravy právních předpisů v uvedených oblastech, s Ohledem na specifika fungování zahraniční diplomatické služby".

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí
Informaci k provedení Analýzy současného stavu ochrany utajovaných skutečností se zaměřením na oblasti personální, administrativní a objektové bezpečnosti a návrhy na úpravy právních předpisů v uvedených oblastech, s ohledem na specifika fungování zahraniční diplomatické služby;

II. ukládá
místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, ministru obrany a řediteli Národního bezpečnostního úřadu vytvořit pracovní skupinu, jež v termínu do 30. září 2002 předloží BRS případná doporučení úpravy novel platných vyhlášek, respektive zahájí práce na novele zákona o utajovaných skutečnostech.

Provedou:
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
ministr obrany
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 4. června 2002 č.27/4
k "Informaci o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území České republiky za rok 2001".

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí
Informaci o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území České republiky za rok 2001;

II. ukládá
místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí po zapracování připomínek členů Výboru předložit materiál uvedený v bodě I. tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu a doporučit jeho předložení vládě České republiky.

Provede: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 4. června 2002 č.27/5
k "Návrhu rozsahu sil a prostředků ČR do Systému pohotovostních ujednání OSN".

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. schvaluje
Návrh rozsahu sil a prostředků ČR, které budou zapojeny do Systému pohotovostních ujednání OSN;

II. ukládá
místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí po zapracování připomínek členů Výboru předložit materiál uvedený v bodě I. tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu.

Provede: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 4. června 2002 č.27/6
k "Zásadám účasti ČR v mírových operacích v zahraničí".

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. schvaluje
Zásady účasti ČR v mírových operacích v zahraničí;

II. ukládá
místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí po zapracování připomínek členů Výboru předložit materiál uvedený v bodě I. tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu.

Provede: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 4. června 2002 č.27/7
k "Informaci o návrhu plánu práce VKZBP na 2. pololetí 2002".

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

bere na vědomí
"Informaci o návrhu plánu práce VKZBP na 2. pololetí 2002".

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

.