Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

2. schůze VKZBP ze dne 8.10.2002

 

Zápis z 2. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (8.10.2002)

Program schůze:

1. Informace o stavu příprav pražských vrcholných zasedání NA TO a Rady euro atlantického partnerství (EAPC) v roce 2002
2. Orientační harmonogram novelizace Bezpečnostní strategie České republiky
3. Aktuální informace o vývoji situace vztahující se k Iráku
4. Různé

Schůze se zúčastnili: A. Hájek (SSHR), Ing. I. Dvořák (MO), Ing. plk. o. Šesták (ÚV), p. Solský (MV), Ing. M. Dohnal (MF), Ing. Navrátil (BIS), Mgr. F. Bublan (ÚZSI), Ing. M. Hrdý (ČNB), Mgr. J. Mareš (NBÚ), gen. A. Schulz (VZS), PhDr. J. Kohout (MZV) a RNDr. M. Košatka (MZV), CSc.

PhDr. Jan Kohout, náměstek ministra pro bezpečnostní politiku a výkonný místopředseda Výboru, uvítal všechny přítomné a seznámil je s programem schůze.

ad bod 1)

Pí. Ivana Hlavsová přednesla Informaci o stavu příprav pražských vrcholných zasedání NA TO a Rady euro atlantického partnerství (EAPC) v roce 2002. Ve svém vystoupení shrnula veškeré aktivity, které summitu předcházejí, včetně různých vystoupení náměstka a vládního zmocněnce pro přípravu summitu A. Vondry, návštěvy NATO IS Task Force týmu v Praze, která proběhla v minulém týdnu a besed se studenty. Vzhledem k popovodňové situaci aktualizovala stav ubytovacích zařízení i dopravního zajištění během summitu a v závěru se zmínila též o aktuálním počtu prověřených osob.

V následné diskusi vznesl O. Šesták připomínku, aby Informace předložená BRS byla doplněna o:
1) větu, že stav příprav dává záruku úspěšného konání summitu v Praze;
2) souhrn bezpečnostních opatření MV a MO, která budou při summitu aplikována.

Připomínky byly přijaty. Paní ředitelka Hlavsová na dotaz upřesnila, že v rámci komunikační strategie probíhá spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy i městskými částmi a v dohledné době se uskuteční tisková konference.

Výbor vzal Informaci na vědomí s tím, že pro jednání Bezpečnostní rady státu bude doplněna o předložené připomínky členů VKZBP.

ad bod 2)

Materiál, který zpracoval OBP MZV uvedl ředitel tohoto odboru Martin Košatka. Připomněl, že vláda, která schválila Bezpečnostní strategii ČR usnesením č. 80 dne 22. ledna 2001 se tím zavázala i k posouzení její aktuálnosti vždy ve dvouletých intervalech. Návrh harmonogramu bere v úvahu jednak předpoklad přijetí některých koncepčních dokumentů na summitu NATO v Praze a také postup integračních procesů v Evropě. Ředitel OBP poté vysvětlil jednotlivé kroky harmonogramu tak, jak jsou uvedeny v příloze materiálu.

O. Šesták požádal o následující úpravy materiálu:
- vynechat slovo "Orientační" v názvu materiálu;
- doplnit Usnesení VKZBP (a poté i BRS a vlády) o větu - "VKZBP souhlasí s novelizací BS";
- upravit návrh usnesení vlády tak, aby v jeho příloze byly uvedeny jednotlivé kroky v rámci Harmonogramu.

Předkladatel připomínky akceptoval.

ad bod 3)

S aktuálními informacemi k současnému vývoji vztahujícímu se k Iráku za MZV vystoupila ředitelka Odboru Blízkého východu Eva Filipiová a ředitel Odboru OSN Han Michal. Tato vystoupení doplnili svými příspěvky ředitel ÚZSI F. Bublan a A. Šulc z VZS. Tento bod jednání byl veden ve stupni utajení "Důvěrné".

ad bod 4)

Výkonný místopředseda Výboru Jan Kohout navrhl, aby se příští schůze VKZBP konala pouze 1 týden před jednáním BRS. tedy 5. listopadu 2002. Termín však bude ještě upřesněn v pozvánce.

O. Šesták upozornil na materiál k novému Statutu VKZBP, který právě prochází meziresortním připomínkovým řízením a vyzval, aby členové VKZBP zvážili, zda je novelizace vůbec nutná. Poté informoval o pracovní schůzece tajemníků bezpečnostních rad krajů, která se uskuteční 31. října v Hrzánském paláci.

Zapsala: P. Havelková

Schválil: výkonný místopředseda Výboru BRS pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 8. října 2002 č. 4
k "Informaci o stavu přípravy pražských vrcholných zasedání NATO a Rady euro atlantického partnerství (EAPC) v roce 2002 "

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí
ústní "Informaci o stavu přípravy pražských vrcholných zasedání NATO a Rady euro atlantického partnerství (EAPC) v roce 2002",

II. ukládá
místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí a vládnímu zmocněnci pro přípravu summitu NATO přednést Informaci uvedenou v bodě I tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu.

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 8. října 2002 č. 3
k "Harmonogramu novelizace Bezpečnostní strategie České republiky "

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I.souhlasí
s novelizací Bezpečnostní strategie České republiky,

II. bere na vědomí
"Harmonogram novelizace Bezpečnostní strategie Česk republiky",

III. ukládá
předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky p zapracování připomínek členů Výboru předložit materiál uvedený v bodě II tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu a doporučit jeho předložení vládě České republiky.

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

.