Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

3. schůze VKZBP ze dne 17.12.2002

 

Zápis ze 3. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (17. 12. 2002)


Program schůze:

1. a) Ustavení Ad hoc pracovní skupiny pro novelizaci Bezpečnostní strategie ČR
b) Ustavení odborných komisí v rámci Ad hoc pracovní skupiny pro novelizaci Bezpečnostní strategie ČR
2. Informace o průběhu a výsledcích ministerského zasedání OBSE (Porto, 6. - 7. 12. 2002)
3. Různé


Schůze se zúčastnili:

D. Štrauch (SSHR), Z. Borkovec (MO), J. Lesný (ÚV), J. Souček (MV), Strouhal (MF), Navrátil (BIS), F. Bublan (ÚZSI), M. Hrdý (ČNB), Martínek (NBÚ), A. Schulz (VZ), V. Mítková (KPR), I. Počuch (MZV), D. Koštoval (MZV)

3. schůzi VKZBP řídil Jan Kohout, náměstek ministra zahraničních věcí pro bezpečnostní politiku a výkonný místopředseda Výboru.


ad bod 1)

MZV předložilo návrh usnesení:
- ustavit Ad hoc pracovní skupiny VKZBP pro novelizaci Bezpečnostní strategie;

- ustavit a určit složení odborných komisí v rámci Ad hoc pracovní skupiny v čele s koordinátory (MZV, MO, MV, MF, ÚV);

- jmenovat
1/ náměstka MZV pro bezpečnostní politiku vedoucím Ad hoc pracovní skupiny,
2/ J. Lesného, vrchního ředitele Sekce pro obrannou a bezpečnostní politiku ÚV, zástupcem vedoucího Ad hoc pracovní skupiny;

- uložit vedoucímu Ad hoc pracovní skupiny:
1/ svolat první schůzi skupiny nejpozději do 10. ledna 2003
2/ předložit teze a principy pro novelizovanou Bezpečnostní strategii ČR do 22. ledna 2003 jako podklad pro 1. seminář s bezpečnostní komunitou
- předložit k projednání ve VKZBP návrh novelizované Bezpečnostní strategie ČR do 31. května 2003
- uložit členům Ad hoc pracovní skupiny nahlásit zástupce v odborných komisích vedoucímu skupiny a koordinátorům komisí.

Na základě návrhu p. Bublana (ÚZSI) byl do návrhu usnesení doplněn bod, kterým se ukládá vedoucímu Ad hoc pracovní skupiny koordinovat práci skupiny s Výborem pro zpravodajskou činnost.

Na základě návrhu p. Štraucha (SSHR) byl z návrhu usnesení vypuštěn bod o složení odborných komisí. VKZBP se shodl, že složení komisí bude předmětem první schůze Ad hoc pracovní skupiny.

Na základě návrhu výkonného místopředsedy bylo rozhodnuto o svolání první schůze Ad hoc pracovní skupiny na 8. ledna 2003.

Návrh usnesení předložený MZV byl na základě pozměňovacích návrhů ÚZSI a SSHR konsensuálně schválen.


ad bod 2)
Výkonný místopředseda podal ústní informaci o průběhu a výsledcích ministerského zasedání OBSE v Portu ve dnech 6.-7. prosince 2002.


ad bod 3)
MZV předložilo návrh plánu práce VKZBP na 1. pololetí roku 2003. VKZBP ho bez připomínek schválil.

Ředitel Bublan (ÚZSI) navrhl, aby na začátku každé schůze byl její úvod věnován informacím na aktuální zahraničněpolitická témata. Návrh byl VKZBP akceptován. Výkonný místopředseda navrhl věnovat se na lednové schůzi VKZBP situaci okolo Iráku. Návrh byl přijat bez připomínek.


Zapsal: D. Koštoval

Schválil: výkonný místopředseda Výboru BRS pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

---------------------------------------------------------

USNESENÍ
Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 17. prosince 2002 č. 5
k "Ustavení ad hoc pracovní skupiny VKZBP pro novelizaci Bezpečnostní strategie České republiky "

V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y

I. u s t a v u j e

1) Ad hoc pracovní skupinu VKZBP pro novelizaci Bezpečnostní strategie ČR, ve složení
ÚV, MZV, MO, MV, MF, GŠ AČR, ČNB, KPR, NBÚ, SSHR, ÚZSI, BIS, VZ

2) odborné komise v rámci Ad hoc pracovní skupiny:
a) pro bezpečnostní prostředí a zájmy ČR, koordinátor: MZV ČR
b) pro obranu ČR, koordinátor: MO ČR
c) pro vnitřní hrozby a rizika a příslušné přístupy a opatření, koordinátor: MV ČR
d) pro řízení a fungování bezpečnostního systému ČR, koordinátor: ÚV
e) pro ekonomické aspekty bezpečnostní strategie, koordinátor: MF ČR


II. j m e n u j e

1) náměstka ministra zahraničních věcí pro bezpečnostní politiku vedoucím Ad hoc pracovní skupiny pro novelizaci Bezpečnostní strategie ČR;

2) Jindřicha Lesného, ředitele Sekce pro obrannou a bezpečnostní politiku Úřadu vlády, zástupcem vedoucího Ad hoc pracovní skupiny pro novelizaci Bezpečnostní strategie ČR;


III. u k l á d á
vedoucímu Ad hoc pracovní skupiny:

1) zahájit práci na novelizaci Bezpečnostní strategie ČR a svolat první schůzi pracovní skupiny nejpozději do 10. ledna 2003;

2) předložit teze a principy pro novelizovanou Bezpečnostní strategii ČR do 22. ledna 2003 jako podklad pro 1. seminář s bezpečnostní komunitou;

3) předložit k projednání ve VKZBP návrh textu novelizované Bezpečnostní strategie ČR nejpozději do 31. května 2003;

4) koordinovat práci Ad hoc pracovní skupiny pro novelizaci Bezpečnostní strategie ČR s Výborem pro zpravodajskou činnost;

Provede: vedoucí Ad hoc pracovní skupiny pro novelizaci Bezpečnostní strategie ČR

Cyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

---------------------------------------------------------

USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 17. prosince 2002 č. 6
k "Návrhu plánu práce VKZBP na 1. pololetí roku 2003"

V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y

I. s ch v a l u j e plán práce VKZBP na 1. pololetí roku 2003, který je v příloze tohoto usnesení.

Provede: členové VKZBP

Cyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

---------------------------------------------------------

P ř í l o h a k usnesení VKZBP ze dne 17. prosince 2002 č. 6:

1.
Název úkolu: Novelizovaná Bezpečnostní strategie ČR
Spolupráce: ÚV, MZV, MO, MV, MF, GŠ AČR, ČNB, KPR, NBÚ, SSHR, ÚZSI, BIS, VZS
Termín: do konce května

2.
Název úkolu: Informace o průběhu a výsledcích zasedání ministrů zahraničních věcí zemí NATO v Madridu
Termín: červen

3.
Název úkolu: Informace o přístupu ČR k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území ČR za rok 2002
Spolupráce: MPO, MV, MF
Termín: červen

4.
Název úkolu: Informace o sjednaném rozsahu účasti ČR v Systému pohotovostních ujednání OSN
Spolupráce: MO
Termín: červen

.