Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

5. schůze VKZBP ze dne 3.3.2005

 

Program schůze:
1. Závěry výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití.
2. Výroční zpráva VKZBP za rok 2004.
3. Plán práce VKZBP na 1. pololetí 2005.
4. Různé – Informace o průběhu minisummitu NATO v Bruselu dne 22. února 2005.

Zápis z 5. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky dne 3. března 2005

Program schůze:
1. Závěry výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití.
2. Výroční zpráva VKZBP za rok 2004.
3. Plán práce VKZBP na 1. pololetí 2005.
4. Různé - Informace o průběhu minisummitu NATO v Bruselu dne 22. února 2005.

Schůze se zúčastnili:
Rostislav Černý (MI), Antonín Hájek (SSHR), Miloš Hrdý (ČNB), Jiří Brodský (KPR), Jaroslav Belák (VKPR), Martin Dohnal (MF), Pavel Zůna (VZ), Radomír Jahoda (MO), Jan Soviš (ÚV - sekretariát BRS), Dušan Navrátil (BIS), Milena Bačkovská (MV), Vladimír Posolda (ÚZSI), Tomáš Kubínek (MZdr), Petr Krs (SÚJB), Ladislav Barták (SÚJB), Libuše Čudová (Licenční správa MPO), Jan Winkler (NM1 MZV), Jan Kára (Ř OSN MZV), Jaroslav Kurfürst (Ř OBP MZV), Jaroslav Zouzal (OSN MZV), Václav Bálek (ZŘ OBP MZV), Michal Švéda (OBP MZV).

Na 5. schůzi VKZBP přítomné přivítal Jan Winkler, náměstek ministra zahraničních věcí pro bezpečnostní politiku.

Ad 1) Závěry výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití
J. Kára stručně představil materiál, který je předkládán na základě usnesení vlády č. 1097 ze dne 5. 11. 2003. Do materiálu již byly zapracovány připomínky Licenční správy MPO a SÚJB.
S připomínkami k materiálu vystoupil J. Soviš, dle kterého v materiálu chybí informace o zapojení a činnosti ČR v tzv. " Australské skupině" a v "Kontrolním režimu raketových technologií". V materiálu dále není uvedeno, jak byly splněny úkoly uložené zmíněným usnesením vlády. Dále J. Soviš navrhl opravit název materiálu v návrzích usnesení VKZBP a BRS a ostatních částech materiálu ze "Závěry výročních zasedání…" na správné "Informace o závěrech výročních zasedání…". V odůvodnění předložení na úvodní předkládací straně materiálu pro BRS by měla být informace o tom, že VKZBP materiál schválil opravena na přesnější "vzal na vědomí". Na této straně materiálu je rovněž třeba opravit chybějící písmeno ve slově "použití". V materiálu by dále měla být zavedena použitá legislativní zkratka "mezinárodní kontrolní režimy". V návrhu usnesení BRS v bodě II. 1. b) je třeba změnit slovo "předložit" na " předkládat", aby bylo zřejmé, že jde o trvalý úkol. V návrhu usnesení BRS je též třeba doplnit zrušení úkolů vyplývajících z původního usnesení vlády, které mají být novým usnesením nahrazeny.
M. Dohnal doplnil, že dle názoru MF by měl být v příloze č. 2 zmíněn rovněž trestní zákon, zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a živnostenský zákon.
L. Čudová ocenila kvalitní zpracování materiálu a připomněla, že tlaky na prohlubování kontrol v mezinárodním měřítku rostou a stále větší nároky jsou v tomto smyslu kladeny na relevantní státní orgány, které by tomuto tématu měly věnovat zvýšenou pozornost.
J. Winkler diskusi uzavřel s tím, že do materiálu budou doplněny vznesené připomínky a po konzultaci s ÚV bude materiál předložen BRS.

Ad 2) Výroční zpráva VKZBP za rok 2004
Po stručném představení Zprávy J. Winklerem J. Soviš doplnil, že v úvodní větě Zprávy by slovo "trvalých" mělo být nahrazeno slovem "stálých", což odpovídá terminologii použité v příslušných usneseních vlády. Dále navrhl vyškrtnout poslední větu odstavce 4. na str. 3 Zprávy ("Zásadní změny ve způsobu práce VKZBP se nepřipravují") a nahradit ji informací o tom, že dle návrhu optimalizace bezpečnostního systému ČR by VKZBP měl plnit koordinační roli ve vztahu ke Společné zahraniční a bezpečnostní politice EU a Evropské bezpečnostní a obranné politice.
J. Winkler se pozastavil nad dosavadním fungováním VKZBP s tím, že Výbor má velké rezervy v plnění meziresortní koordinace otázek týkajících se zahraniční bezpečnostní politiky. Dle jeho názoru by se jednání VKZBP měly účastnit osoby, které jsou schopny ovlivnit činnost svých resortů dle závěrů z proběhlých diskusí a ohledně přijímaných materiálů poskytnout vedoucím svých resortů relevantní informace pro politickou diskusi na BRS, tedy zejména náměstci ministrů, zástupci ředitelů příslušných institucí atd.
M. Hrdý navrhl zamyslet se nad možností pořádání VKZBP ve formě ad hoc schůzí k pracovnímu předjednávání určitých materiálů pro schůze BRS. K takovým pracovním diskusím by byla ovšem vhodnější účast na nižší úrovni, než jsou náměstci ministrů.
P. Zůna vyslovil souhlas s J. Winklerem a sdělil, že z jeho pohledu jsou schůze VKZBP významné z hlediska orientace resortů v zahraniční bezpečnostní politice. Obsahem práce VKZBP by měla být mj. i koordinace používání nástrojů jednotlivých resortů k realizaci zahraniční politiky, tedy k prosazování zahraničně politických zájmů ČR.
J. Kurfürst připomněl, že koordinace zahraniční bezpečnostní politiky je výsostně meziresortní úkol a VKZBP má v tomto smyslu nezastupitelnou roli. Zástupci resortů mají možnost na jeho schůzích společně diskutovat a řešit otázky, které by jinak museli řešit složitým způsobem bilaterálně. Dále navrhl, že by na každé schůzi Výboru bylo diskutováno nějaké aktuální téma zahraniční bezpečnostní politiky, jehož hlavním gestorem by nemuselo být vždy pouze MZV.
J. Soviš připomněl, že je právě finalizován materiál hodnotící fungování bezpečnostního systému ČR, který má být předložen na dubnové zasedání BRS. Bylo by proto vhodné úvahy o zlepšení činnosti VKZBP zakomponovat do tohoto materiálu. Původním úkolem VKZBP bylo odborné projednávání materiálů určených BRS, tato základní funkce však byla bohužel potlačena. Závěrem připomněl, že projednání ve výborech BRS může nahradit meziresortní připomínkové řízení.
D. Navrátil sdělil, že dle jeho názoru jsou schůze VKZBP významné mj. i jako platforma pro poskytování informací o aktuálních otázkách zahraniční bezpečnostní politiky.
R. Jahoda vzpomenul nedávné užitečné jednání VKZBP o prioritách ČR ve Společné zahraniční a bezpečnostní politice EU. Dále poznamenal, že otázka úrovně zástupců jednotlivých resortů, kteří se účastní jednání Výboru je složitá, neboť při účasti zástupců na pracovní úrovni (ředitelé odborů) následně chybí úroveň rozhodovací z hlediska prosazení závěrů diskusí do práce resortů. Naopak při účasti na vyšší úrovni (náměstci) je problematické diskutovat otázky na pracovní úrovni.
J. Winkler reagoval na přednesené názory s tím, že je možné do jednání VKZBP zahrnout pravidelné informace o aktuálních tématech zahraniční politiky. Výbor je nicméně pracovním orgánem BRS a jeho hlavním posláním je vedle předjednávání materiálů pro BRS, především meziresortní koordinace zahraniční bezpečnostní politiky.
Účastníci jednání se následně shodli, že do Výroční zprávy bude doplněno hodnocení činnosti VKZBP v minulém roce ve smyslu proběhlé diskuse a identifikovány hlavní problémy jeho fungování. Takto upravená Výroční zpráva bude po zapracování vznesených věcných připomínek předložena BRS. Na příští schůzi Výboru MZV předloží diskusní materiál s konkrétními náměty a návrhy, jakým způsobem zlepšit fungování VKZBP. Tento materiál bude s dostatečným předstihem distribuován jednotlivým resortům, aby na jeho základě mohla následně proběhnout diskuse na schůzi Výboru.

Ad 3) Plán práce VKZBP na 1. pololetí roku 2005
J. Winkler úvodem stručně shrnul obsah jednotlivých témat obsažených v Plánu práce na 1. pololetí roku 2005. J. Soviš následně doporučil zahrnout do příštích Plánů práce i výhled na pololetí následující, což má význam z hlediska koordinace činnosti jednotlivých výborů BRS. Některé materiály budou moci být projednány na společných zasedáních více výborů. J. Soviš rovněž vyslovil pochyby nad přílišnou četností schůzí VKZBP a uvedl příklad Výboru pro civilní nouzové plánování, který se schází jednou za čtvrt roku.
P. Zůna navrhl doplnit do agendy dubnové schůze VKZBP bod " Náměty k zefektivnění činnosti VKZBP". V. Posolda navrhl, aby na květnové schůzi VKZBP bylo provedeno vyhodnocení návrhů změn, které by měly být v činnosti VKZBP provedeny.
J. Winkler uzavřel diskusi k tomuto bodu s tím, že Plán práce bude doplněn ve smyslu vznesených připomínek.

Ad 4) Různé - Informace o průběhu minisummitu NATO v Bruselu dne 22. února 2005
J. Winkler informoval o proběhlém minisummitu NATO v Bruselu. Sdělil, že všechna jednání se nesla v duchu demonstrace dobré vůle, podpory transatlantické spolupráce, snahy překonání sporů vyvolaných válkou v Iráku a potvrzení významu a nezastupitelné role NATO.
Jednání Komise NATO - Ukrajina proběhlo v mimořádně vstřícné atmosféře, zejména byl oceněn průběh a výsledky prezidentských voleb. Prezident Juščenko, který se jednání osobně účastnil, vyslovil zájem o prohloubení spolupráce a výhledově i o členství Ukrajiny v NATO a EU.
Jednání Severoatlantické rady na úrovni hlav států a vlád i pracovní obědy se věnovaly současným klíčovým tématům, jimiž jsou zejména Afghánistán, Irák a Kosovo. Diskuse rovněž probíhaly na téma Ukrajina, Rusko a země západního Balkánu. Na obědě hlav států a vlád vystoupil mj. i prezident Klaus. Jeho projev se vedle podpory transatlantické spolupráce a významu role NATO týkal naší zkušenosti s komunistickou minulostí a z ní vyplývající podpora reformujícím se zemím jako je Ukrajina nebo země západního Balkánu. Zmínil rovněž český příspěvek spočívající ve výcviku iráckých policejních sil.
J. Brodský doplnil, že prezident byl s průběhem jednání NATO spokojen. Určité výhrady měl pouze k průběhu zasedání Evropské rady, kde z procedurálních důvodů neměl možnost vystoupit s projevem.

Datum příští schůze VKZBP bylo stanoveno na úterý 12. dubna 2005 ve 14:00.


....................................................................................................................................
U S N E S E N Í
VÝBORU PRO KOORDINACI ZAHRANIČNÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY

ze dne 3. března 2005 č. 8

k materiálu

"Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní
hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití "

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


I.bere na vědomí materiál "Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití" ,

II. ukládá předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky předložit materiál uvedený v bodě I. tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu a doporučit jeho předložení vládě.


P r o v e d e: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

Cyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

....................................................................................................................................
U S N E S E N Í
VÝBORU PRO KOORDINACI ZAHRANIČNÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY

ze dne 3. března 2005 č. 9

k materiálu

"Výroční zpráva Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky za rok 2004"

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. s c h v a l u j e materiál "Výroční zpráva Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky za rok 2004";

II. u k l á d á předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky předložit materiál uvedený v bodě I. tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu.

P r o v e d e: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

Cyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

....................................................................................................................................
U S N E S E N Í
VÝBORU PRO KOORDINACI ZAHRANIČNÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY

ze dne 3. března 2005 č. 10

k materiálu "Plán práce VKZBP na I. pololetí roku 2005"

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

schvaluje materiál "Plán práce VKZBP na I. pololetí roku 2005" .

Cyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

...................................................................................................................

Plán práce VKZBP na 1. pololetí roku 2005

3. března 2005

- Závěry výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití.
- Výroční zpráva VKZBP za rok 2004.
- Plán práce VKZBP na 1. pololetí 2005.


duben 2005

- Informace o aktuálním vývoji Evropské bezpečnostní a obranné politiky.
- Náměty k zefektivnění činnosti VKZBP.


květen 2005

- Vytvoření podmínek pro zapojení občanů České republiky do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací - návrh řešení.
- Návrh aktualizace "Zásad spolupráce státních orgánů při ohrožení práv a zájmů České republiky a jejích občanů v případě zhoršení bezpečnostní situace v zahraničí nebo v případě mimořádné události v zahraničí" (název může být pozměněn - úkol vyplynul z UBRS z 1.2.2005 č. 34).
- Plán práce VKZBP na 2. pololetí roku 2005.
- Vyhodnocení námětů změn k zefektivnění činnosti VKZBP.

.