Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

6. schůze VKZBP ze dne 8.4.2003

 

Zápis ze 6. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (8. dubna 2003)


Program schůze:
1. Vývoj situace v souvislosti s Irákem
2. Výroční zpráva VKZBP
3. Různé

Schůze se zúčastnili:
Josef Zrzavecký (MO), Zdeněk Borkovec (MO), Ivo Hlaváč (MV), Jaroslav Strouhal (MF), Dušan Štrauch (SSHR), Antonín Martínek (NBÚ), Dušan Navrátil (BIS), František Bublan (ÚZSI), Alois Schulz (VZ), Veronika Mítková (KPR), Miloš Hrdý (ČNB), Jindřich Lesný (ÚV), Jiří Brabec (MZe), Jaroslav Hora (MZdr.), Vivienne Soyková (MZdr.), Michal Frankl (MI), Alexandr Vondra (MZV), Eva Filipiová (MZV), Jan Michal (MZV), Martin Košatka (MZV) a zástupci sekretariátu VKZBP.

Schůzi řídil Alexandr Vondra, náměstek ministra pro bezpečnostní politiku MZV.

Ad bod 1 - Situace v Iráku
Alexandr Vondra (MZV) předal slovo ředitelům odborů. Eva Filipiová (odbor Blízkého východu) se věnovala situaci v zemi samotné s tím, že samotná vojenská operace je pouze částí celého problému, navíc technicky tou nejsnáze proveditelnou. Informovala o důvodech některých nesplněných odhadů a přiblížila možnosti dalšího vývoje. Jan Michal (odbor OSN) navázal informací o situaci v RB a VS OSN, zmínil úvahy o možnosti uspořádání konference k problematice Iráku a zdrženlivých reakcích na tuto iniciativu. Martin Košatka (odbor bezpečnostní politiky) poté informoval o humanitárních důvodech pro vyslání vojenské polní nemocnice do Iráku a stavu schvalovacího procesu k jeho uskutečnění, stejně tak jako o pohledu na tento připravovaný krok ČR z hlediska OSN. Alexandr Vondra (MZV) k vyslání polní nemocnice doplnil, že jde o humanitární pomoc, již je třeba poskytovat bez výběru, přesto však zbývá upřesnit, kde bude nemocnice umístěna geograficky a které skupině obyvatelstva bude sloužit především. Sdělil zároveň, že se množí požadavky na pomoc ze strany řady organizací (UNHCR, IOM, ČKČP) a požádal účastníky schůzky o zvážení, jak nejúčinněji participovat na humanitární pomoci a poválečné obnově země.

Ad bod 2 - Výroční zpráva VKZBP za rok 2003
Alexandr Vondra (MZV) stručně charakterizoval Výroční zprávu VKZBP za rok 2003 připravenou Sekretariátem VKZBP. Po vznesení připomínek technického i obsahového charakteru a jejich vypořádání byla zpráva schválena a přijato usnesení, které je přílohou tohoto zápisu.

Ad bod 3 - Různé
Martin Košatka (MZV) informoval o postupu příprav novelizované Bezpečnostní strategie ČR - dvě kapitoly jsou připravené, další dvě MVZ právě zasílá zbytku redakční rady.
Martin Košatka (OBP MZV) poté navrhl přesun termínu zasedání Pracovní skupiny VKZBP k novelizaci Bezpečnostní strategie ze 17. na 22. dubna, s čímž přítomní souhlasili.

Předběžný termín další schůze VKZBP byl stanoven na 20. května 2003 ve 14.00.

Zapsala: Jana K. Šindelková

Schválil: výkonný místopředseda Výboru BRS pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


Přílohy:
1) Usnesení VKZBP k "Výroční zprávě VKZBP za rok 2002"
2) Výroční zpráva VKZBP za rok 2002

-------------------------------------------------------------------

Výroční zpráva Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (VKZBP) za rok 2002


VKZBP je jedním z trvalých pracovních orgánů Bezpečnostní rady státu.Vznikl Usnesením vlády ČR č. 32 ze dne 11. ledna 1999 č. 32. Současný statut VKZBP nabyl účinnosti dnem 22. srpna 2001.


I. Předseda a členové - jmenovitě ve sledovaném období
Výbor má 16 členů. Předsedou je místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí (Jan Kavan, poté Cyril Svoboda). Výkonným místopředsedou je náměstek ministra zahraničních věcí (od prosince 2001 náměstek pro bezpečnostní politiku PhDr. Jan Kohout).

Dalšími členy Výboru jsou
a) náměstek ministra obrany - Ing. Jaroslav Škopek, od prosince 2002 (Štefan Füle do prosince 2002)
b) náměstek ministra vnitra - Mgr. Miloslav Koudelný, od srpna 2002 (JUDr. Petr Ibl do srpna 2002)
c) náměstek ministra financí - doc. Ing. Jiří Volf, od března 2000
d) náměstek ministryně zdravotnictví - MUDr. Rostislav Čevela, od září 2002 (MUDr. Michal Pohanka do června 2002)
e) náměstek ministra zemědělství - Ing. Miroslav Toman, od září 2002 (Ing. Tomáš Zídek do října 2002)
f) náměstkyně ministra bez portfeje - Ing. Taťána Holečková, do září 2002
g) ředitel Sekce pro obrannou a bezpečnostní politiku Úřadu vlády ČR - genmjr. Ing. Jindřich Lesný, od roku 1999
h) předseda Správy státních hmotných rezerv - Ing. Dušan Štrauch, CSc., od roku 1999
i) viceguvernér České národní banky - Ing. Oldřich Dědek, od roku 1999
j) zástupce Kanceláře prezidenta republiky - RNDr. Ivo Šilhavý, od prosince 2002 (PhDr. Petr Buriánek do října 2002)
k) ředitel Národního bezpečnostního úřadu - Ing Tomáš Kadlec, od roku 1999
l) ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace - Mgr. František Bublan, od března 2001
m) ředitel Bezpečnostní informační služby - PhDr. Jiří Růžek, od července 1999
n) ředitel Vojenského zpravodajství - brig. gen. Ing. Jiří Giesl, od října 2001

Na zasedání VKZBP jsou rovněž pravidelně zváni zástupci GŠ AČR (v roce 2002 plk. Ing. Leoš Liška a brig. gen. Ing. Rostislav Mazurek).

II. Zaměstnanci - sekretariát, odborné pracoviště
Funkci sekretariátu Výboru, který zajišťuje činnost Výboru, vykonává odbor bezpečnostní politiky MZV. Vedoucím sekretariátu Výboru je RNDr. Martin Košatka, CSc., ředitel tohoto odboru.

III. Přehled činnosti
VKZBP v roce 2002 pracoval podle svých plánů práce na 1. a 2. pololetí 2002, které byly v souladu s plány BRS na táž období. Některá témata byla po dohodnutí výjimky projednávána později než v plánovaném termínu, dvě byla z agendy stažena vzhledem ke zpracování v jiných orgánech.

Schůze a projednávaná témata:

25. schůze VKZBP, 12. února 2002
· Zhodnocení možnosti participace České republiky na vybudování policejních sil rychlého nasazení, které budou součástí nevojenských kapacit v rámci ESDP (MV ve spolupráci s MZV), projednáno, po dopracování připomínek předloženo BRS.
· Souhrnná zpráva o opatřeních přijatých Českou republikou v rámci boje proti mezinárodnímu terorismu, včetně legislativních a nelegislativních opatření přijatých v reakci na aktivity OSN a EU (MZV ve spolupráci s MV, MO, MF) předloženo BRS jako pravidelná informace v rámci ústního vystoupení ministra zahraničních věcí. Zároveň projednán pracovní návrh "Národního akčního plánu boje proti terorismu (NAP)", předložen VZČ k projednání.
· Hodnocení práce VKZBP za rok 2001 (MZV ve spolupráci s ÚSÚ) - distribuován materiál "Vyhodnocení činnosti VKZBP", zasláno na Úřad vlády.
· Ústní informace MZV na téma kontaktních velvyslanectví (KV) v zemích EAPC a Středomořského dialogu. Projednáno VKZBP.
· Dohodnuto uskutečnit v březnu 2002 společnou schůzi VKZBP a VOP, projednat na něm materiály: "Vyhodnocení členství ČR v NATO" a "Vyhodnocení mezinárodních cvičení CMX2002"
· Zhodnocení vlivu stávající legislativy v oblasti ochrany utajovaných skutečností na plnění úkolů v rámci mezinárodních organizací - návrh na ustanovení dočasné meziresortní skupiny k vyřešení klíčových problémů (MO ve spolupráci s ÚSÚ) - odsunuto na žádost zpracovatele na duben.


26. schůze VKZBP, 12. března 2002
· Vyhodnocení stavu integrace ČR do NATO (MZV ve spolupráci s MO, připomínkové řízení vybrané ÚSÚ, projednání VKZBP-VOP na společné části zasedání, jako pravidelná zpráva předloženo na jednání BRS.
· Národní akční plán boje proti terorismu (MV), předloženo na jednání BRS.
· Zpráva o stavu příprav bezpečnostních opatření nutných k zajištění pražských vrcholných zasedání NATO a EAPC (MZV ve spolupráci s ÚSÚ). Projednáno VKZBP.
· Informace o připravované novelizaci Bezpečnostní strategie ČR (MZV), předloženo na jednání BRS k projednání vládou.
· Návrh úpravy poskytování finančních prostředků ke krytí zvýšených nákladů spojených s vysíláním do operací/misí v zájmu České republiky (včetně úpravy systému sociálního a zdravotního zabezpečení) (MZV ve spolupráci s MPSV, MO, MV, MF) - zrušeno žádostí o zrušení úkolu (449130/2002-PAM) vzhledem k duplicitě materiálu s materiálem vypracovaným MPSV a projednaným BRS dne 22. 1. 2002 ("Úprava pracovněprávních vztahů u zaměstnanců státu a systém sociálního zabezpečení a pojištění pro působení občanů v mírových a záchranných operacích a humanitární pomocí v zahraničí" ).

Vyhodnocení mezinárodního cvičení CMX 2002 - MO požádalo o stažení z agendy, protože téma bylo projednáno VOP a ÚKŠ.


27. schůze VKZBP, 4. června 2002
· Návrh na vyčlenění finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu činnosti vybraných subjektů školení v souvislosti se zapojováním ČR do mírových a záchranných operací a poskytování humanitární pomoci do zahraničí, předloženo BRS.
· Ústní informace o stavu přípravy pražských vrcholných zasedání NATO a EAPC. Projednáno VKZBP.
· Informace o přístupu ČR k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území ČR za rok 2001. Předloženo BRS s doporučením na předložení vládě.

· Návrh rozsahu sil a prostředků ČR do Systému pohotovostních ujednání OSN v součinnosti s resorty obrany, vnitra, zdravotnictví a spravedlnosti. Předloženo BRS.

· Zásady účasti ČR v mírových operacích v zahraničí. Předloženo BRS.

· Analýza současného stavu ochrany utajovaných skutečností se zaměřením na oblasti personální, administrativní a objektové bezpečnosti a návrhy na úpravy právních předpisů v uvedených oblastech, s ohledem na specifika fungování zahraniční diplomatické služby. Předloženo BRS.

· Příprava plánu práce VKZBP na 2. pololetí 2002. Projednáno VKZBP.

…………………………………………………………………………………………………...

1. schůze VKZBP, 3. září 2002
· Informace o stavu příprav pražských vrcholných zasedání NATO a EAPC v roce 2002. Předloženo BRS.
· Summit NATO a EAPC v Praze: agenda a pozice České republiky. Předloženo BRS.
· Aktuální informace o vývoji situace v Afghánistánu. Projednáno VKZBP.


2. schůze VKZBP, 8. října 2002
· Informace o stavu přípravy pražských vrcholných zasedání NATO a EAPC v roce 2002. Předloženo BRS.
· Orientační harmonogram novelizace Bezpečnostní strategie České republiky. Předloženo BRS s doporučením na předložení vládě.
· Aktuální informace o vývoji situace v Iráku. Projednáno VKZBP.


3. schůze VKZBP, 17. prosince 2002
· Ustavení ad hoc pracovní skupiny k novelizaci Bezpečnostní strategie ČR. Určení složení odborných komisí pracovní skupiny k novelizaci BS ČR. Projednáno VKZBP.
· Informace o průběhu a výsledcích ministerského zasedání OBSE (Porto, 6. - 7. 12. 2002). Projednáno VKZBP.

VKZBP v roce 2002 ustavil pracovní skupinu k novelizaci Bezpečnostní strategie ČR, složenou z:
o Odborné komise pro bezpečnostní prostředí a zájmy ČR (koordinátor: MZV)
o Odborné komise pro řízení a fungování bezpečnostního systému ČR (koordinátor: ÚV)
o Odborné komise pro obranu ČR (koordinátor: MO)
o Odborné komise pro vnitřní hrozby a rizika a příslušné přístupy a opatření (koordinátor: MV)
o Odborné komise pro ekonomické aspekty bezpečnostní strategie (koordinátor: MF)

V rámci výboru v roce 2002 fungoval rovněž podvýbor pro spolupráci s mezinárodními organizacemi, jenž průběžně diskutoval připravované materiály i aktuálními témata. Jeho organizace byla poměrně neformální, termíny, obsah i zastoupení na jednání se řídily především účelností.

VKZBP v roce 2002 nepořádal žádné krátkodobé aktivity (semináře, školení apod.), spolupracoval s VOP a VZČ.

Sekretariát VKZBP (Odbor bezpečnostní politiky MZV) zajišťuje koordinaci témat, která Výbor projednává, ve snaze naplňovat dlouhodobý cíl informovanosti relevantních resortů o aktuální situaci a aspektech zahraniční a bezpečnostní politiky s důrazem na mezinárodní postavení ČR. V roce 2002 se sekretariát i výbor řídily předchozím doporučením posilovat trend zařazování příspěvků o zahraničněpolitickém dění, a částečně i do práce výboru ve větší míře zapojit zpravodajské služby a zařazovat více informací o aktivitách AČR v zahraničí. Hlavní cílovou skupinou výstupů VKZBP je dlouhodobě BRS a vláda. Výbor se do velké míry soustřeďuje na předjednávání materiálů pro BRS.

Výboru se v loňském roce dařilo naplňovat stanovené cíle a splnit plán práce vypracovaný v souladu s plánem práce BRS. Pokud jde o doporučení vzešlá z praxe a náměty do budoucna, VKZBP bude pokračovat v diskusích o aktuálních zahraničněpolitických otázkách, jak bylo žádáno a jak se v roce 2002 osvědčilo. Zásadní změny ve způsobu své práce však nepřipravuje.

Trvalým problémem je, že členové výboru na jednání často delegují své zástupce. Doporučuje se však, aby resorty při delegaci svých zástupců zohledňovaly, že VKZBP zasedá na úrovni náměstků ministrů. Pověření zástupci se nicméně schůzí účastní s právy řádných členů, včetně podílu na přijímání rozhodnutí, která byla dosud vždy přijata konsensem. Z každé schůze je vypracován zápis, rozesílaný spolu s usneseními členům výboru. Zápisy a usnesení z jednotlivých schůzí jsou zveřejňovány na internetové stránce MZV.


IV. Výstupy
VKZBP nevydává, neiniciuje ani nepodporuje vydávání publikací. Nevydal ani žádnou souhrnnou zprávu o vývoji jakékoli problematiky. Na internetových stránkách MZV jsou dostupné zápisy ze schůzí a rozhodnutí. Účelem VKZBP z dlouhodobého hlediska zůstává koordinace zahraniční bezpečnostní politiky státu, tento neobsahuje dílčí strategie ani priority. Cílovou skupinou výstupů je již výše zmíněná BRS. VKZBP projednává materiály předkládané následně BRS, často s doporučením k projednání vládou, zpravidla je přímo vládě nepředkládá.


V. Rozdělení dotací
VKZBP o rozdělování dotací nerozhoduje ani se na jejich rozdělování nepodílí.


VI. Zahraničí
VKZBP není jako orgán členem mezinárodní instituce ani se neúčastní akcí pořádaných mezinárodními organizacemi.


VII. Výdaje v Kč za sledovaný rok
Výdaje na provoz VKZBP (prostory, kancelářská technika, poštovné) jsou přiměřené a hrazené z rozpočtu MZV ČR jakožto předsednického resortu VKZBP.


VII. Plán činnosti a rozpočet
VKZBP nedisponuje vlastním rozpočtem a neplánuje do budoucna nové aktivity, jež by vyžadovaly finanční zajištění.

.