Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

7. schůze VKZBP ze dne 30. 6. 2005

 

Program schůze:
1. Vystoupení ředitele OJVE MZV k aktuálnímu vývoji v Kosovu
2. Vytvoření podmínek pro zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací
3. Informace o návrhu na legislativní úpravu přípravy na řešení mimořádných událostí v zahraničí.
4. Aktualizace Zásad spolupráce státních orgánů při ohrožování práv a zájmů ČR v případě zhoršení bezpečnostní situace v zahraničí..
5. Plán práce VKZBP na II. pololetí 2005

Zápis z 7. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky dne 30. června 2005

Program schůze:
1. Vystoupení ředitele odboru států jihovýchodní a východní Evropy MZV k aktuálnímu vývoji v Kosovu a jeho dalších perspektivách.
2. Vytvoření podmínek pro zapojení občanů České republiky do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací - návrh řešení.
3. Informace o návrhu na legislativní úpravu přípravy na řešení a řešení mimořádných událostí v zahraničí, při nichž dochází k ohrožování práv a zájmů ČR a jejích občanů.
4. Aktualizace Zásad spolupráce státních orgánů při ohrožování práv a zájmů České republiky a jejích občanů v případě zhoršení bezpečnostní situace v zahraničí nebo v případě mimořádné události v zahraničí.
5. Plán práce VKZBP na II. pololetí 2005.
6. Různé.

Schůze se zúčastnili:
Rostislav Černý (MI), Peter Bysterský (SSHR), Vilém Čermák (ČNB), Ladislav Zabo (MF), Zdeněk Novák (VZ), Jan Mareš (NBÚ), Martin Bělčík (MO), Marek Kubíček (MO), Jindřich Lesný (ÚV), Dušan Navrátil (BIS), Milena Bačkovská (MV), Vladimír Posolda (ÚZSI), Miroslava Ouředníková (MZdr), Tomáš Kubínek (MZdr), Jan Hynšt (MZe), Petr Hůrka (MPSV), Helena Keflová (MSp), Martin Povejšil (VŘ SBM MZV), Jiřina Kozelková (Ř BEZO MZV), Jiří Kuděla (Ř OJVE MZV), Václav Bálek (ZŘ OBP MZV), Irena Götzová (OJVE MZV), Karel Müller (BEZO MZV), Michal Švéda (OBP MZV).

7. schůzi VKZBP předsedal politický ředitel a vrchní ředitel sekce bezpečnostně - multilaterální MZV Martin Povejšil.

Ad 1) Vystoupení ředitele odboru států jihovýchodní a východní Evropy MZV k aktuálnímu vývoji v Kosovu a jeho dalších perspektivách.
J. Kuděla stručně informoval o aktuálním vývoji v Kosovu a jeho dalších perspektivách.

Ad 2) Vytvoření podmínek pro zapojení občanů České republiky do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací - návrh řešení
M. Povejšil materiál stručně zrekapituloval včetně argumentů, na základě kterých bylo zvoleno v materiálu uvedené řešení problematiky vysílání občanů ČR do civilních misí. Zdůraznil, že v roce 2006 hodlá MZV vložit do navrhované položky Všeobecné pokladní správy (VPS) na vysílání civilistů dobrovolný příspěvek za účelem rozběhnutí celého systému. MZV by ocenilo, kdyby podobně postupovaly i ostatní resorty.
L. Zabo připomněl, že je nutné vypracovat usnesení vlády a přepracovat usnesení BRS. Návrhy obou usnesení předložil sekretariátu VKZBP ještě před jednáním. Konstatoval, že bude nezbytné změnit statut VKZBP tak, aby zahrnoval v materiálu navrhovanou roli VKZBP spočívající v meziresortní koordinaci ve vztahu k vysílání civilistů do zahraničních misí. Dále zdůraznil, že metodika uvolňování finančních prostředků z položky VPS by měla být vypracována co nejdříve, ideálně do března 2006. Uvedl rovněž, že materiál by měla projednat vláda ještě do konce července 2005. J. Lesný a M. Bělčík naopak vyjádřili názor, že projednání vládou do konce července není nezbytně nutné.
M. Bačkovská upozornila na skutečnost, že nespotřebované prostředky z navrhované položky VPS nelze převést do dalšího roku, což je pro MV problematické. MV rovněž nesouhlasí s tím, aby tato položka VPS byla naplněna z prostředků jeho rozpočtové kapitoly. Příprava expertů by měla být rozdělena na obecnou část, kterou by zajišťovalo MZV a speciální část v pravomoci jednotlivých vysílajících resortů. Závěrem M. Bačkovská poukázala na nesoulad v předpokládaných počtech vysílaných policistů a tím, k čemu se ČR zavázala ve vztahu k OSN a EU. Další drobné připomínky MV zašle sekretariátu VKZBP po jednání.
V. Bálek reagoval na připomínku neodpovídajících počtů a uvedl, že vysílání civilistů do operací OSN je řešeno jiným mechanismem, který nesouvisí s materiálem navrhovaným systémem vysílání. Tato problematika bude v materiálu dovysvětlena. Návrh na obecnou část přípravy expertů v pravomoci MZV označil M. Povejšil za přijatelný.
L. Zabo potvrdil, že prostředky ve VPS nelze převádět do dalšího roku, nicméně prostředky již uvolněné pro kapitoly vysílajících resortů převádět lze. M. Povejšil doplnil, že problém převádění prostředků VPS lze řešit prostřednictvím účelového vázání prostředků.
P. Hůrka navrhl doplnit do usnesení vlády úkol pro vedoucího Úřadu vlády spočívající v přijetí návrhu potřebné úpravy zákona o státní službě do konce roku 2005 tak, aby byl tento zákon v souladu s materiálem.
M. Povejšil diskusi uzavřel s tím, že po zapracování relevantních připomínek bude materiál předložen na jednání BRS dne 19. července 2005.


Ad 3) a 4) Informace o návrhu na legislativní úpravu přípravy na řešení a řešení mimořádných událostí v zahraničí, při nichž dochází k ohrožování práv a zájmů ČR a jejích občanů (dále jen "Informace"); Aktualizace Zásad spolupráce státních orgánů při ohrožování práv a zájmů České republiky a jejích občanů v případě zhoršení bezpečnostní situace v zahraničí nebo v případě mimořádné události v zahraničí (dále jen "Aktualizace").
M. Povejšil úvodem navrhl, aby materiály pod body 3. a 4. programu byly vzhledem ke své úzké souvislosti projednány dohromady. Následně J. Kozelková tyto materiály stručně představila.
J. Lesný navrhl upravit statut rozšířeného krizového štábu v souladu s materiály. M. Bělčík upozornil na nesprávnou formulaci usnesení BRS v materiálu pod bodem 3. - musí být zřejmé, kdo předkládá a kdo se spolupodílí. Další připomínky zašle MO písemně.
M. Bačkovská sdělila, že MV má k "Informaci" celou řadu připomínek a navrhla materiál stáhnout a znovu ho projednat na bilaterální úrovni. J. Lesný, J. Kozelková a M. Povejšil se naopak vyslovili pro předložení materiálu na jednání BRS s tím, že jde o převážně informativní materiál a MV se účastnilo jednání při jeho tvorbě. Nakonec se diskutující shodli, že materiál bude předložen BRS pouze jako informace - tj. bez usnesení BRS a z něho vyplývajících úkolů.
K materiálu "Aktualizaci" M. Bačkovská sdělila, že MV má výhrad ještě mnohem více. Jan Mareš postrádá v materiálu část o nakládání s utajovanými skutečnostmi. Na základě reakce J. Kozelkové M. Povejšil navrhl doplnit odkaz na skutečnost, že je tato problematika upravena vnitřními předpisy jednotlivých ZÚ.
M. Povejšil ukončil diskusi k těmto bodům s tím, že " Informace" bude po zapracování připomínek předložena BRS formou informace (tj. bez usnesení BRS) a "Aktualizace" bude předložena BRS po bilaterálním projednání s MV (pozn. sekretariátu VKZBP: " Aktualizaci" MZV následně z jednání BRS dne 19. 7. 2005 stáhlo.)

Ad 5) Plán práce VKZBP na II. pololetí 2005
Na poznámku J. Lesného, že se v Plánu práce nepromítla na minulém jednání proběhlá debata o zefektivnění práce VKZBP, V. Bálek reagoval s tím, že již dnešní zasedání bylo doplněno o informaci z oblasti zahraniční politiky, které MZV hodlá na programy jednání VKZBP i nadále zařazovat. Připomněl rovněž, že snaha o zefektivnění se projevuje i v menším počtu navrhovaných zasedání (pouze dvě zasedání - v říjnu a listopadu).
M. Povejšil uzavřel s tím, že VKZBP předložený materiál schvaluje.

Ad 6) Různé
M. Bělčík kritizoval stav, kdy jednotlivé resorty na pracovních výborech BRS vystupují proti schválení materiálů, na jejichž tvorbě se v rámci pracovních skupin samy účastnily.
Na dotaz D. Navrátila týkající se stěhování Rádia Svobodna Evropa M. Povejšil sdělil, že požadované informace budou předány dodatečně.
Jan Mareš informoval, že dne 29. 6. 2005 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu schválen nový zákon o ochraně utajovaných skutečností.

Závěr
Datum příští schůze VKZBP bylo stanoveno na úterý 25. října 2005 ve 14:00.


Přílohy:
- Usnesení VKZBP k materiálu "Vytvoření podmínek pro zapojení občanů České republiky do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací - návrh řešení";
- Usnesení VKZBP k materiálu "Informace o návrhu na legislativní úpravu přípravy na řešení a řešení mimořádných událostí v zahraničí, při nichž dochází k ohrožování práv a zájmů ČR a jejích občanů";
- Usnesení VKZBP k materiálu "Aktualizace Zásad spolupráce státních orgánů při ohrožování práv a zájmů České republiky a jejích občanů v případě zhoršení bezpečnostní situace v zahraničí nebo v případě mimořádné události v zahraničí";
- Usnesení VKZBP k materiálu "Plán práce VKZBP na II. pololetí 2005".

........................................................................................................

U S N E S E N Í

VÝBORU PRO KOORDINACI ZAHRANIČNÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY

ze dne 30. června 2005 č. 13

k materiálu

"Vytvoření podmínek pro zapojení občanů České republiky do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací - návrh řešení"


V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y

I. bere na vědomí "Vytvoření podmínek pro zapojení občanů České republiky do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací - návrh řešení";

II. ukládá předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit materiál uvedený v bodě I. tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu.


Provede: Předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

Cyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

........................................................................................................

U S N E S E N Í

VÝBORU PRO KOORDINACI ZAHRANIČNÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY

ze dne 30. června 2005 č. 14

k materiálu

"Informace o návrhu na legislativní úpravu přípravy na řešení a řešení mimořádných událostí v zahraničí, při nichž dochází k ohrožování práv a zájmů ČR a jejích občanů"


V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y

I. bere na vědomí "Informaci o návrhu na legislativní úpravu přípravy na řešení a řešení mimořádných událostí v zahraničí, při nichž dochází k ohrožování práv a zájmů ČR a jejích občanů";

II. ukládá předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit materiál uvedený v bodě I. tohoto usnesení ve formě informace Bezpečnostní radě státu.


Provede: Předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politikyCyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

........................................................................................................


U S N E S E N Í

VÝBORU PRO KOORDINACI ZAHRANIČNÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY

ze dne 30. června 2005 č. 15

k materiálu

"Aktualizace Zásad spolupráce státních orgánů při ohrožování práv a zájmů České republiky a jejích občanů v případě zhoršení bezpečnostní situace v zahraničí nebo v případě mimořádné události v zahraničí"


V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y

III. bere na vědomí "Aktualizace Zásad spolupráce státních orgánů při ohrožování práv a zájmů České republiky a jejích občanů v případě zhoršení bezpečnostní situace v zahraničí nebo v případě mimořádné události v zahraničí";

IV. ukládá předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru a opětovném projednání s Ministerstvem vnitra předložit materiál uvedený v bodě I. tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu.


Provede: Předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politikyCyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

........................................................................................................

U S N E S E N Í

VÝBORU PRO KOORDINACI ZAHRANIČNÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY

ze dne 30. června 2005 č. 16

k materiálu

"Plán práce VKZBP na II. pololetí roku 2005"


V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y


schvaluje materiál "Plán práce VKZBP na II. pololetí roku 2005".

Cyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

.