Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

8. schůze VKZBP ze dne 5.6.2003

 

Zápis z 8. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (5. června 2003)

Program schůze:
1) Ústní informace o madridském zasedání ministrů zahraničních věcí členských států NATO
2) Novelizovaná Bezpečnostní strategie ČR
3) Informace o přístupu ČR k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území ČR za rok 2002
4) Různé

Schůze se zúčastnili:
Josef Zrzavecký (MO), Oldřich Hoďánek (MO), Miloslav Koudelný (MV), Martin Dohnal (MF), Dušan Štrauch (SSHR), Peter Bysterský (SSHR), Jan Mareš (NBÚ), Dušan Navrátil (BIS), František Bublan (ÚZSI), Josef Prokš (VZ), Miloš Lexa (KPR), Miloš Hrdý (ČNB), Jindřich Lesný (ÚV), Zdeněk Hovorka (MZe), Jaroslav Hora (MZdr.), Rostislav Černý (MI), Alexandr Vondra (MZV), Martin Košatka (MZV), Otakar Gorgol (MZV), Daniel Koštoval (MZV) a zástupci sekretariátu VKZBP.

8. schůzi řídil Alexandr Vondra, náměstek ministra pro bezpečnostní politiku MZV.

Ad bod 1 - Ústní informace o madridském zasedání ministrů zahraničních věcí členských států NATO
Alexandr Vondra (doplněn Martinem Košatkou, oba MZV) informoval přítomné o nejdůležitějších závěrech právě proběhnuvšího summitu:

1) Potvrzení převzetí mise ISAF v Afghánistánu Severoatlantickou aliancí včetně velitelské a logistické struktury. Třebaže v zásadě panuje všeobecné uspokojení, kanadský zaminir položil otázku délky mandátu a upozornil, že Afghánistán donedávna nebyl prioritní zájmovou oblastí pro řadu členských států Aliance.

2) Aliance vyhověla žádosti Polska o pomoc při budování stabilizačních sil v jednom ze čtyř sektorů v Iráku. Polsko s nabídkou na účast oslovilo i ČR, ta však má po dohodě s VB zájem zůstat v britském sektoru v Basře. Polská strana je zdrženlivá vůči myšlence převedení čtyř až šesti českých štábních důstojníků do svého sektoru (podle modelu polsko-dánské spolupráce).

3) NATO-EU. Francie, ale i Německo se vyslovují pro převzetí mise v Bosně a Hercegovině Unií (obdoba Makedonie). USA proti načasování, ačkoli nikoli obsahu tohoto převzetí. EU a NATO vzájemně respektují svou autonomii ve vedení vojenských operací. Berlín+ přestává být vnímán jako podmínka pro operaci EU.

4) EU se rozhodla pro operaci v Kongu. Operace v Kongu je otázkou rozhodnutí EU, nikoli NATO. V ČR bude předmětem diskuse, EU pravděpodobně vyvine tlak na českou účast, kromě rizikovosti mise je však třeba si navíc uvědomovat, že ČR v Kongu tradičně nemá zájmy.

5) Vztahy NATO-Ukrajina. Méně kritické hodnocení Ukrajiny než v minulosti ze strany Spojenců, ČR i přes ocenění pokroku přesvědčena, že mohlo být dosaženo více.

6) Vztahy NATO-Rusko. Velice pozitivní hodnocení činnosti Rady NATO - Rusko.

7) Blízký východ. Někteří řečníci připustili možnost, že by se NATO v budoucnu angažovalo na Blízkém východě (v jeho užším smyslu).


Ad bod 2 - Novelizovaná Bezpečnostní strategie ČR
Alexandr Vondra (MZV) stručně charakterizoval novelizovanou Bezpečnostní strategii jako kvalitní a potřebný dokument a informoval, že se k přijetí souhrnné Bezpečnostní strategie připravuje i EU, ačkoli projekt je dosud ve velmi zárodečné fázi. Martin Košatka (MZV) shrnul dosavadní vývoj práce na textu a oznámil, že zaminir text představí v Zahraničním výboru PSP ČR dne 11. června v 16.00, termín projednání ve dvou dalších relevantních výborech dosud nebyl stanoven. Požádal zároveň resorty, které se na přípravě novelizované strategie podílely, aby na jednání výborů vyslaly své zástupce.

Poté zúčastnění postupně vznesli své připomínky k jednotlivým kapitolám, dohodli se na jejich vypořádání a přijali usnesení. Oba dokumenty jsou přílohou tohoto zápisu.


Ad bod 3 - Informace o přístupu ČR k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území ČR za rok 2002
Otakar Gorgol (MZV) informoval, že materiál je předkládán pravidelně již třetí rok, vysvětlil strukturu materiálu a zdůvodnil formulaci navrženého Usnesení BRS, jež je součástí předloženého materiálu. Zúčastnění poté vznesli své připomínky, dohodli se na jejich vypořádání a přijali usnesení. Oba dokumenty jsou přílohou tohoto zápisu.

Ad bod 4 - Různé
Termín další schůzky VKZBP nebyl stanoven, Sekretariát VKZBP bude účastníky kontaktovat v případě potřeby.
Alexandr Vondra se rozloučil ve funkci výkonného místopředsedy VKZBP, od příštího jednání bude tuto funkci v souladu s Organizačním řádem MZV vykonávat nově jmenovaný Politický ředitel Martin Košatka.


Přílohy:
1) Usnesení VKZBP k "Bezpečnostní strategii ČR"
2) Bezpečnostní strategie ČR
3) Usnesení VKZBP k "Informaci o přístupu ČR k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území ČR za rok 2002"
4) Informace o přístupu ČR k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území ČR za rok 2002


Zapsala: Jana K. Šindelková

Schválil: výkonný místopředseda Výboru BRS pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

---------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 5. června 2003 č.
k "Bezpečnostní strategii České republiky"

V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y

I. s c h v a l u j e text Bezpečnostní strategie České republiky, který je v příloze tohoto usnesení;

II. u k l á d á

1. předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit text Bezpečnostní strategie České republiky k projednání v Zahraničním výboru PSP ČR, Výboru pro obranu a bezpečnost PSP ČR a Výboru pro zahraniční vztahy, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR.

2. předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po projednání ve výborech uvedených v bodě II./1. tohoto usnesení předložit text Bezpečnostní strategie České republiky Bezpečnostní radě státu.


Provede: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


Cyril S v o b o d a
Předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

--------------------------------------------------------------------

USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 5. června 2003 č.
k "Informaci o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území České republiky za rok 2002"

V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y

I. s c h v a l u j e Informaci o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním k problematice ručních a lehkých zbraní a o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění na území České republiky za rok 2002;

II. u k l á d á předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit materiál uvedený v bodě I. tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu a doporučit jeho předložení vládě České republiky.

Provede: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Cyril S v o b o d a
Předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

.