Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

9. schůze VKZBP ze dne 26.8.2003

 

Zápis z 9. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky dne (26. srpna 2003)

Program schůze:
1) Závěry výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití
2) Sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a Sekretariátem OSN o příspěvcích do Systému pohotovostních ujednání OSN
3) Různé

Schůze se zúčastnili: Dušan Navrátil (BIS), Vilém Čermák (ČNB), p. Bacílek (GŠ AČR), Jan Schwippel (KPR), Jaroslav Belák (KPR), Martin Dohnal (MF), Michal Frankl (MI), Zdeněk Borkovec (MO), Radomír Jahoda (MO), Jakub Camrda (MSpr), Miloslav Koudelný (MV), Vivienne Soyková (MZdr), p. Král (Mze), Dušan Štrauch (SSHR), p. Středa (SÚJB), p. Císař (SÚJB), Jindřich Lesný (ÚV), František Bublan (ÚZSI), Vladimír Trnavý (VZ), Martin Košatka (MZV), Jan Michal (MZV), Ivan Počuch (MZV), Otakar Gorgol (MZV), Jiří Svoboda (MZV) a zástupci sekretariátu VKZBP.

9. schůzi VKZBP řídil Martin Košatka, politický ředitel MZV.

Ad 1) Závěry výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití
Materiál představil ředitel odboru OSN Jan Michal (MZV). Nikdo z přítomných nevznesl k předkladatelům dotazy ani připomínky k materiálu. Přijaté usnesení spolu s materiálem je přílohou tohoto zápisu.

Ad 2) Sjednání memoranda o porozumění mezi vládou ČR a Sekretariátem OSN o příspěvcích do systému pohotovostních ujednání OSN
Materiál představil ředitel odboru OSN Jan Michal (MZV). Z následné diskuse vzešla dohoda o pozměnění textu usnesení a několik připomínek, stejně tak bylo dohodnuto jejich vypořádání. Přijaté usnesení spolu s materiálem je přílohou tohoto zápisu.

Ad 3) Různé

Termín příští schůzky VKZBP navržen nebyl, sekretariát VKZBP bude účastníky kontaktovat v případě potřeby.

Přílohy
- Usnesení k Závěrům výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití
- Materiál Závěry výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití
- Usnesení ke Sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a Sekretariátem OSN o příspěvcích do Systému pohotovostních ujednání OSN
- Materiál Sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a Sekretariátem OSN o příspěvcích do Systému pohotovostních ujednání OSN

-------------------------------------------------------------

USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 26. srpna 2003 č.
k "Závěrům výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití"

V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y

I. bere na vědomí informaci obsaženou v části III. materiálu "Závěry výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití", včetně úkolů jednotlivých resortů obsažených v návrhu usnesení vlády,

II. ukládá předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky předložit materiál uvedený v bodě I. tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu a doporučit jeho předložení vládě.

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


Cyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

----------------------------------------------------------------------


USNESENÍ Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 26. srpna č.
ke "Sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o příspěvcích do Systému pohotovostních ujednání OSN"

V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y

I. schvaluje Sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o příspěvcích do Systému pohotovostních ujednání;


II. ukládá místopředsedovi vlády, ministru zahraničních věcí a předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit do materiál uvedený v bodě I. tohoto usnesení na schůzi Bezpečnostní rady státu dne 7. října 2003 a doporučit jeho předložení vládě České republiky.

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

Cyril Svoboda
Předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


.