Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

9. schůze VKZBP ze dne 29.11.2005

 

Program schůze: 1. Představení koordinátora MZV pro otázky boje proti terorismu J. Brauna. 2. Ústní informace o aktuálním vývoji v NATO a EU. 3. Aktuální přehled civilních misí ESDP v kontextu nově zaváděného systému vysílání civilních expertů ČR do těchto misí. 4. Návrh na zkvalitnění činnosti a změnu Statutu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky. 5. Různé.

Zápis z IX. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
dne 29. listopadu 2005


Program schůze:
1. Představení koordinátora MZV pro otázky boje proti terorismu J. Brauna.
2. Ústní informace o aktuálním vývoji v NATO a EU.
3. Aktuální přehled civilních misí ESDP v kontextu nově zaváděného systému vysílání civilních expertů ČR do těchto misí.
4. Návrh na zkvalitnění činnosti a změnu Statutu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky.
5. Různé.

Schůze se zúčastnili:
Lýdie Kotajná (MI), Antonín Hájek (SSHR), Miloš Hrdý (ČNB), Karel Bacílek (VZ), Martin Bělčík (MO), Marek Kubíček (MO), Jindřich Lesný (ÚV), Dušan Navrátil (BIS), Miloslav Koudelný (MV), Jan Kopecký (NBÚ), Jan Hynšt (MZe), Michal Pohanka (MZdr), Martin Povejšil (VŘ SBM MZV), Jozef Braun (SBM MZV), Veronika Kuchyňová Šmigolová (Ř OBP MZV), Václav Bálek (ZŘ OBP MZV), Magdalena Pokludová (OBP MZV).

Ad 1) Představení koordinátora MZV pro otázky boje proti terorismu J. Brauna
Hlavním úkolem činnosti koordinátora je urychlovat komunikaci mezi resorty, usnadňovat jim přístup ke zdrojům a předávat informace. P. Braun se v první fázi své činnosti zaměří na identifikaci problémů - především komunikačního charakteru - a určení priorit. Na tom již začal spolupracovat s ostatními ministerstvy.

Ad 2) Ústní informace o aktuálním vývoji v NATO a EU
V. Kuchyňová Šmigolová stručně informovala o aktuálním vývoji v NATO a EU v bezpečnostní oblasti. M. Bělčík (MO) doplnil informaci o podpisu společného komuniké mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, předpokládající vytvoření společného bojového uskupení (BG) sil rychlé reakce Evropské unie, které bude připraveno k nasazení ve druhé polovině roku 2009.

Ad 3) Aktuální přehled civilních misí ESDP v kontextu nově zaváděného systému vysílání civilních expertů ČR do těchto misí.
V. Bálek stručně okomentoval stav současného zapojení ČR do civilních a vojenských misí Evropské unie (přehled rozdán účastníkům jednání). Hovořil také probíhající diskusi ohledně financování ESDP a závěrem požádal účastníky jednání z ostatních resortů o dodání kontaktů na osoby zabývající se touto problematikou tak, aby resorty mohly být pravidelně informovány o plánovaných aktivitách a byly připraveny oslovovat vhodné kandidáty na vyslání do misí EU. M. Povejšil k tomu poznamenal, že schopnost rychlé nabídky na konkrétní pozici ještě při jednáních v Bruselu může významně zvýšit šance pro vyslání našeho kandidáta. M. Bělčík (MO) vyjádřil názor, že je třeba mít jasnou představu o úrovni našich politicko-bezpečnostních ambicí a měli bychom přesně definovat cíl, k němuž máme naše úsilí směřovat (např. s kolika policisty bychom měli počítat do misí apod). J. Lesný (ÚV) dodal, že tato otázka by se měla objevit také v Bezpečnostní strategii ČR.

Ad 4) Diskuse o "Návrhu na zkvalitnění činnosti a změnu Statutu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky"
Úřad vlády a Ministerstvo obrany vznesly k návrhu MZV na zkvalitnění činnosti a změnu Statutu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (VKZBP) následující připomínky:
Článek 2, odst. 2 písm. i): MO navrhlo text vypustit z důvodu neuvedení ostatních multilaterálních bezpečnostních organizací, zejména NATO, OBSE, OSN. Z důvodu požadavku vyplývajícího z Návrhu optimalizace současného bezpečnostního systému však text zůstane zachován a pouze bude doplněn o uvedené ostatní mezinárodní organizace.
Článek 9, odst. 3: MO navrhlo úpravu data účinnosti Statutu. Tato připomínka však není relevantní, neboť datum účinnosti představuje počátek účinnosti Statutu bez ohledu na následující změny a úpravy.
Článek 3: ÚV navrhl za člena Výboru náměstka Ministra průmyslu a obchodu (odst. 3). Dále v odstavci 2 změněna funkce výkonného předsedy Výboru, kterou bude dále zastávat politický ředitel MZV (Vrchní ředitel sekce bezpečnostně multilaterální).
Článek 4, odst. 2: Text se vrací do původního znění na " Pověřený pracovník musí být vybaven stejnými pravomocemi jako člen Výboru, kterého zastupuje".
MV zaslalo připomínky v písemné podobě. Navrhlo sloučení textu čl. 2 odst. 2 písm. b) až d) do nového znění písm. b).
VKZBP vzal materiál na vědomí s tím, že bude předložen na jednání BRS v lednu 2006.
Relevantní připomínky byly do návrhu zapracovány. Upravený materiál je přílohou tohoto zápisu.

Ad 5) Různé
Datum příští schůze VKZBP bylo předběžně stanoveno na 14. února 2006 ve 14.00. Na ní by také mělo dojít k projednání Plánu práce na 1. pololetí roku 2006.


Přílohy:
ü Usnesení VKZBP k materiálu "Návrh na změnu Statutu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky".
ü Materiál "Návrh na zkvalitnění činnosti a změnu Statutu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky" se zapracovanými připomínkami členů Výboru.

..........................................................................................................

U S N E S E N Í

VÝBORU PRO KOORDINACI ZAHRANIČNÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY

ze dne 29. listopadu 2005 č. 18


k Návrhu na zkvalitnění činnosti a změnu
Statutu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y

I. bere na vědomí materiál "Návrh na zkvalitnění činnosti a změnu Statutu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky";

II. ukládá předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit materiál uvedený v bodě I. tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu.


Provede: Předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


Cyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

.