Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Statut Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (dále jen ”Výbor”) je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu pro vnitrostátní koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky České republiky.

(2) Výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 11. ledna 1999 č. 32.

Článek 2
Činnost Výboru

(1) Výbor zabezpečuje vnitrostátní koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky České republiky s důrazem na mezinárodní postavení České republiky a na vztahy s mezinárodními bezpečnostními organizacemi.

(2) Výbor v oblasti zahraniční bezpečnostní politiky zejména

a) odpovídá za meziresortní koordinaci přípravných opatření a aktivit,

b) projednává materiály předkládané ministerstvy a jinými správními úřady a v případě potřeby doporučuje projednání těchto materiálů Bezpečnostní radě státu,

c) hodnotí vývoj situací v krizových oblastech, které mohou potenciálně ohrozit bezpečnostní zájmy České republiky a navrhuje Bezpečnostní radě státu provedení nezbytných preventivních opatření,

d) projednává a koordinuje postup ministerstev a jiných správních úřadů ve vztahu k mezinárodním bezpečnostním organizacím,

e) koordinuje činnosti resortů směřující k informování veřejnosti o činnosti mezinárodních bezpečnostních organizací,

f) posuzuje zahraničně politickou přijatelnost návrhů na možné zapojení České republiky do mírových, humanitárních a záchranných operací,

g) projednává finanční rámec zabezpečení odpovídající účastiČeské republikyv zahraničních civilních operacích a misích mezinárodních vládních organizací a každoročně předkládá vládě doporučení týkající se objemu potřebných finančních prostředků pro tento účel v následujícím roce,

h) projednává a koordinuje rozsah účasti České republiky v jednotlivých zahraničních civilních operacích a misích mezinárodních vládních organizací a doporučuje jednotlivým resortním ministrům vyslání příslušných expertů do těchto operací a misí,

i) koordinuje činnosti resortů v souvislosti se zapojením České republiky do Společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie, resp. Evropské bezpečnostní a obranné politiky, Severoatlantické aliance, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, bezpečnostních aktivit OSN a dalších mezinárodních vládních organizací.

Článek 3
Složení Výboru

(1) Výbor má 16 členů.

(2) Předsedou je ministr zahraničních věcí. Výkonným místopředsedou je politický ředitel Ministerstva zahraničních věcí.

(3) Dalšími členy Výboru jsou

a) náměstek 1. místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj,

b) náměstek místopředsedy vlády pro evropské záležitosti,

c) náměstek ministryně obrany,

d) náměstek ministra vnitra,

e) náměstek ministra financí,

f)  náměstek ministra zdravotnictví,

g) náměstek ministra zemědělství,

h) náměstek ministra průmyslu a obchodu,

i)  předseda Správy státních hmotných rezerv,

j)  zástupce Kanceláře prezidenta republiky,

k) ředitel Národního bezpečnostního úřadu,

l)  ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace,

m)ředitel Bezpečností informační služby,

n) ředitel Vojenského zpravodajství,

o) ředitel Úřadu Ministerstva životního prostředí

p) ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu.

Článek 4
Předseda a členové Výboru

(1) Schůze Výboru svolává předseda Výboru pravidelně v řádném termínu, nejméně však jednou za tři měsíce, a dále dle potřeby. Návrh na svolání mimořádné schůze může předsedovi podat kterýkoliv člen Výboru, předseda Výboru je pak povinen svolat Výbor nejpozději do 15 dnů.

(2) Členové Výboru se účastní všech schůzí, pouze ve výjimečných případech mohou být zastoupeni pověřeným pracovníkem svého úřadu. Pověřený pracovník se musí prokázat pověřením člena Výboru, kterého zastupuje.

Článek 5
Sekretariát Výboru

(1) Funkci sekretariátu Výboru, který zajišťuje činnost Výboru, vykonává odbor bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničních věcí.

(2) Vedoucího sekretariátu Výboru jmenuje a odvolává  ministr zahraničních věcí.

Článek 6
Externí spolupráce

(1) Výbor může na schůzi podle potřeby přizvat představitele ministerstev a jiných správních úřadů, kteří nejsou členy Výboru, případně další odborníky. O přizvání těchto osob rozhoduje předseda Výboru na základě návrhů členů Výboru.


Článek 7
Podvýbory a odborné pracovní skupiny

(1) K projednávání věcné problematiky může Výbor zřídit ze svých členů, zástupců ministerstev a jiných správních úřadů a přizvaných odborníků podvýbory a odborné pracovní skupiny a jmenovat jejich vedoucí.

(2) Vedoucí podvýborů a odborných pracovních skupin řídí jejich schůze a předkládají podvýborem nebo odbornou pracovní skupinou zpracované materiály k posouzení na schůzi Výboru.

Článek 8
Jednací řád a organizační řády

(1) Jednací řád Výboru, jeho změny a doplnění schvaluje Bezpečnostní rada státu.

(2) Vnitřní strukturu a organizaci práce Výboru stanoví Organizační řád Výboru, který schvaluje Výbor.

(3) Schůze podvýborů a odborných pracovních skupin se řídí jednacími řády těchto orgánů.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

(1) Změny a doplnění Statutu Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky schvaluje vláda.

(2) Tento Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje jeho úplné znění.

(3) Tento Statut nabývá účinnosti dnem 11. ledna 1999.

.