Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Kontrola obchodu s ručními zbraněmi pro "civilní užití"

 

Palné zbraně, které nemají vojenský charakter, jsou dle českého právního řádu zbraně určené pro sportovní účely, hobby, lov či sebeobranu. Zahraniční obchod s civilními zbraněmi a municí upravuje v České republice zákon číslo 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů. Nařízení vlády č. 203/2005, příloha zákona č. 228/2005 Sb., uvádí seznam výrobků, kterých se tato úprava týká. Jedná se prakticky pouze o revolvery, pistole a některé typy pušek včetně odpovídajícího střeliva. Výrobní struktura předních českých výrobců ukazuje, že velká část jejich produkce a vývoz spadá právě do tohoto systému kontroly obchodu.

Na rozdíl od dvoustupňového systému kontroly zahraničního obchodu s vojenským materiálem je kontrola obchodu s těmito zbraněmi jednostupňová. Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhoduje o povolení na základě písemně podané žádosti fyzické nebo právnické osoby, ve které je uvedena, mimo jiné, cílová destinace, odběratel či počet dodávaných kusů. Pro udělení povolení si toto ministerstvo může vyžádat od žadatele a dotčených státních orgánů též poskytnutí dalších údajů nebo dokladů potřebných pro posouzení žádosti. Povolení není uděleno pokud nejsou splněny formální náležitosti, pokud to vyžadují bezpečností zájmy České republiky nebo pokud žadateli bylo v minulosti povolení odejmuto. Odejmutí povolení je dle zákona možné, pokud žadatel nedodržel podmínky stanovené v povolení, pokud uvedl do žádosti nepravdivé údaje či pokud odejmutí vyžadují bezpečnostní zájmy České republiky.

Ve srovnání s kontrolou exportu vojenského materiálu je role Ministerstva zahraničních věcí při posuzování žádostí o povolení vývozu ručních zbraní pro civilní použití odlišná. Posuzování ze zahraničně politického hlediska zákon neumožňuje, ČR je však vázána Kodexem chování EU (SP 2008/944/SZBP) i dalšími dokumenty mezinárodně právní povahy. V praxi proto MZV poskytuje k žádostem o vývozní povolení Licenční správě souhrnnou informaci o skutečnostech, které je třeba vzít v úvahu před rozhodnutím o jeho udělení či neudělení.  

.