Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Kontrola zahraničního obchodu s vojenským materiálem v České republice

 

Kontrola zahraničního obchodu s vojenským materiálem v České republice

Základní rámec kontrolního režimu je formulován zákonem č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodě s vojenským materiálem (v platném znění, v současnosti probíhá novelizace). Tento zákon stanovuje postupy při povolování obchodu s vojenským materiálem, podmínky udělování licence a jejího užívání a celkovou kontrolu provádění obchodu s vojenským materiálem, včetně ukládání sankcí za jeho porušení.

Zahraniční obchod s vojenským materiálem patří v České republice do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu, které pro tento účel (nejen) zřídilo Licenční správu. Ministerstvo průmyslu a obchodu vede veškerá správní řízení, která souvisejí s oblastí upravenou zákonem o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, tedy správní řízení ve věci vydání povolení, udělení licence, zrušení povolení, odnětí licence a porušení zákona.

Zákon č. 38/1994 Sb. určuje, že k žádostem o vydání licence se vyjadřuje ze zahraničně-politického hlediska Ministerstvo zahraničních věcí. Ministerstvo vnitra posuzuje každou žádost z hlediska bezpečnostního na základě dohody mezi MPO a MV. Pokud se jedná o obchod s významným vojenským materiálem, vyhodnocuje možné dopady takových transakcí z hlediska bezpečnosti, tedy obranyschopnosti, Ministerstvo obrany.

Dvě stupně kontroly:

Kontrola obchodu s vojenským materiálem je v České republice dvoustupňová:

1)         podnikatelský subjekt je oprávněn nabízet výrobky a služby, vstupovat v jednání se zahraničními partnery atd. teprve poté, co obdrží příslušné povolení k obchodu s vojenským materiálem,

2)         pro realizaci konkrétních obchodních případů je dále nutné požádat o licenci.

Ad 1) 

Zahraniční obchod s vojenským materiálem je oprávněn provádět pouze držitel výše uvedeného povolení k obchodu s vojenským materiálem. Držitelem takového povolení může být pouze právnická osoba se sídlem na území České republiky. Povolení jednoznačně stanovuje jednotlivé položky seznamu vojenského materiálu definovaného příslušnou vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu, se kterými může daná právnická osoba obchodovat, a dále seznam zemí, v nichž lze tuto obchodní činnost realizovat. Povolení vydává Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu po souhlasném vyjádření Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra  a Ministerstva obrany. Povolení je časově omezeno, nejvýše na dobu 5 let. Po uplynutí této lhůty je třeba žádat o povolení nové.

Ad 2) 

Pro realizaci konkrétní obchodní transakce musí daný subjekt (držitel povolení) požádat o udělení vývozní (dovozní) licence, přičemž licenci lze vydat pouze na jednu konkrétní obchodní transakci. Jinými slovy: držitel povolení může konkrétní obchodní případ uskutečnit až poté, co mu byla udělena licence. Její platnost je časově omezená. Licence zároveň určuje rozsah a podmínky této transakce. O vydání licence či odepření souhlasu s jejím vydáním rozhodne Licenční správa poté, co obdrží stanoviska ostatních dotčených resortů uvedených výše. Rozhodnutí o neudělení licence bude přijato, jestliže žadatel nedostál požadavkům předepsaným zákonem anebo je to odůvodněno zahraničně-politickými, obchodními nebo bezpečnostními zájmy České republiky.

Role a postavení MZV

Role a postavení Ministerstva zahraničních věcí (MZV) při kontrole vývozu vojenského materiálu vyplývají ze zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. MZV je tímto zákonem stanovena povinnost dbát o to, že udělené licence a následný vývoz materiálu nebudou v rozporu se zahraničně-politickými zájmy České republiky.

Zahraničně politický zájem obsahuje v případě vývozů zbraní několik aspektů. Základním předpokladem je, aby vývoz proběhl v souladu s mezinárodními kontrolními režimy a právním řádem dovážející země. Další rovinou je minimalizace rizika, že vývoz nebude realizován tak, jak je popsáno a garantováno v dokumentaci. Tato rizika spojená s případnou kriminální aktivitou a eventuelním dalším šířením vyváženého materiálu (záměrným či nezáměrným) jiným uživatelům než těm, kteří jsou uvedeni v dokladu o konečném užití, pečlivě zkoumají také ostatní státní orgány zapojené do licenčního řízení.

Ministerstvo zahraničních věcí během hodnotícího procesu, na kterém se podílí několik odborů ministerstva, zvažuje v neposlední řadě také rizika vyplývající z užití materiálu dle deklarovaného záměru. Zde MZV přihlíží k dalším okolnostem a dopadům, které by dodávka mohla mít na stav a zhoršení situace lidských práv v zemi příjemce, na vnitřní bezpečnostní situaci v zemi, či  na narušení regionální rovnováhy a celkovou situaci v regionu. Poměrně jasným vyjádřením základních hledisek je osm kritérií Společné pozice Rady 2008/944/SZBP.

V dvoustupňovém systému kontroly exportu vojenského materiálu zaujímá v souladu s českou legislativou MZV stanovisko také k žádostem o povolení obchodu s vojenským materiálem. V obecné rovině MZV vychází primárně z premisy, že splňuje-li žadatel zákonem stanovené podmínky, neexistuje zpravidla z hlediska zahraničně politických zájmů ČR důvod pro jeho nevydání.

Nedílnou součástí posuzování žádosti o povolení k obchodování je jeho teritoriální zaměření. MZV omezuje teritoriální platnost povolení k obchodování o ta teritoria, která jsou předmětem zbrojního embarga ze strany mezinárodního společenství, a o země, které svou politikou ohrožují mezinárodní či regionální bezpečnost nebo zahraničně politické  zájmy ČR, případně jejích spojenců.

.