Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Národní zpráva České republiky

 

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ AKČNÍHO PROGRAMU OSN K PREVENCI, POTÍRÁNÍ
A VYMÝCENÍ NEZÁKONNÉHO OBCHODU S RUČNÍMI A LEHKÝMI ZBRANĚMI
VE VŠECH JEHO ASPEKTECH

NÁRODNÍ ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY

Opatření k realizaci Akčního programu


Politické řízení, výzkum a monitorování úsilí zaměřeného na prevenci, potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech

Orgánem odpovědným za politické řízení v oblasti boje proti nezákonnému obchodu s ručními a lehkými zbraněmi (RLZ) je vláda České republiky. Národní koordinační orgán není stanoven. Působnosti jednotlivých ministerstev v této sféře se doplňují. Při plnění jednotlivých úkolů v dané oblasti spolupracují v rámci své zodpovědnosti především ministerstva zahraničních věcí, průmyslu a obchodu, vnitra a obrany.

Kontaktní orgán pro styčné kontakty s jinými státy o otázkách týkajících se realizace Akčního programu

Národním kontaktním orgánem pro styk s jinými státy o otázkách týkajících se realizace Akčního programu je odbor OSN Ministerstva zahraničních věcí České republiky.


Zákony, předpisy a administrativní postupy

Česká republika má náležité zákony, předpisy a administrativní postupy týkající se výroby, vývozu, nákupu/prodeje (retransferu), tranzitu a dovozu RLZ. Byly zavedeny dříve, než došlo k dohodě o Akčním programu OSN, s výjimkou následujících zákonů:

- zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003),
- zákona č. 227/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů (nabyl účinnosti 1. října 2003),
- zákona č. 228/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (nabyl účinnosti 1. ledna 2004) a
- zákona č. 537/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (nabyl účinnosti 22. října 2004),
- zákona č. 357/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (nabyl účinnosti 9. června 2004),
- zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití (nabyl účinnosti 3. prosince 2004).

Klíčovými právními předpisy jsou především:

- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 38/1994 Sb., o obchodování s vojenským materiálem, ve znění pozdějšího předpisu,
- zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.

Jak zákon č. 119/2002 Sb., tak zákony č. 156/2000 Sb. a 227/2003 Sb. jsou konkrétním příspěvkem k naplňování Akčního programu OSN. Zákon č. 227/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ukládá povinnost označovat vyráběné a vyvážené zbraně, jež nejsou ve výzbroji ozbrojených sil ČR, ostatních bezpečnostních složek, ozbrojené složky celní správy a zpravodajských služeb ČR (viz zákon č. 119/2002 Sb., § 1, odstavec 2a).

Právní úprava v této oblasti je v souladu s požadavky Akčního programu a dalšími mezinárodními závazky země, zejména ve vztahu k požadavkům mezinárodních kontrolních režimů a EU. Relevantní právní předpisy jsou kompatibilní s příslušnými směrnicemi EU, mj. se směrnicí č. 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní a směrnice 93/15/EHS o kontrole střeliva a výbušnin.

Zákony upravující obchodování se zbraněmi jsou v gesci Ministerstva průmyslu
a obchodu, které vydává povolení a licence k uskutečňovaným obchodům. Zákon o zbraních je v gesci Ministerstva vnitra.

Vyrábět zbraně může pouze držitel příslušné koncesní listiny vydané podle živnostenského zákona a zbrojní licence skupiny A - vývoj, výroba zbraní nebo střeliva vydané podle zákona o zbraních.

Základním právním předpisem upravujícím komplexně oblast nakládání s RLZ na území České republiky je zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních, který upravuje všechny kategorie střelných zbraní a střeliva včetně RLZ na území ČR, který byly vyřazeny z výzbroje armády nebo jiných veřejných ozbrojených sborů. Zákon se nevztahuje na RLZ, které jsou ve výzbroji armády a veřejných ozbrojených sborů. K zákonu jsou vydány další prováděcí právní předpisy různých rezortů jako např.:

- vyhláška Ministerstva vnitra č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb.,
- vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice,
- vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 369/2002 Sb., kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování tytu zbraně nebo střeliva do kategorie,
- vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva,
- vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů,
- nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami,ve znění nařízení vlády č. 347/2003 Sb.,
- nařízení vlády č.151/2004 Sb., kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky a
- další interní předpisy upravující administrativní postupy.

RLZ, které jsou součástí výzbroje Armády České republiky podléhají režimu samostatného zákona č. 219/1999Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve výzbroji Policie ČR zákonu č. 283/1992 Sb., o Policii České republiky apod.

V roce 2004 nabyl účinnosti zákon č. 537/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, zavádí do trestního zákona mimo jiné nový závažný trestný čin "teroristický útok" a také nově definuje trestný čin "účast na zločinném spolčení". Tato změna se promítá do § 22 zákona o zbraních rozšířením výčtu trestných činů, pro které nemůže být fyzická osoba považována za bezúhonnou, je-li za tyto trestné činy pravomocně uznána vinnou.

Dále touto novelou také odpadá povinnost oznamovat celnímu úřadu vývoz, dovoz nebo průvoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do těchto zbraní přes státní hranice ČR, což souvisí se vstupem České republiky do EU.

V roce 2004 také došlo k vydání nového nařízení vlády č. 151/2004 Sb. (účinnost k 1. květnu 2004), kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů ČR. Podle tohoto nařízení se jedná o zbraně kategorie D (1) a mechanické střelné zbraně, u nichž je napínací síla menší nebo se rovná 150 N.

Dále byl zrušen zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění pozdějších předpisů, a to zákonem č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.

Dne 9. června 2004 nabyl účinnosti zákon č. 357/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Tato novela zahrnula do definice zahraničního obchodu s vojenským materiálem i zprostředkovatelskou činnost. Obchod s vojenským materiálem může podle tohoto zákona provádět jménem České republiky i Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany.

Česká republika nyní připravuje návrh zákona o nakládání s některými věcmi určenými k ochranným a bezpečnostním účelům na území ČR (zákon o nakládání s vojenským materiálem). Tento materiál má být předložen vládě k 31. květnu 2005.

Odhad rizika diverze do nelegálního obchodu, použití ověřených certifikátů konečných uživatelů, v případě nákupu/prodeje (retransfer) notifikace původního vývozního státu před retransferem[1]

§ 7 z. č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, tj. historické zbraně, zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů, palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J, plynové zbraně na vzduchovou kartuš, plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J, expanzní zbraně a expanzní přístroje, mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N, znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě, zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně, a zbraně neuvedené v kategoriích A až C.

Tato problematika se odpovědně posuzuje v rámci postupů prováděných během povolovacího procesu k udělení nebo zamítnutí příslušné licence, a to v souladu s platnou právní úpravou a zahraničněpolitickými závazky země.


Vnitrostátní regulace obchodu s RLZ

RLZ jsou převážně zbraně vojenského charakteru, které jsou po vyřazení z armády nebo policie zařazeny do kategorie zakázaných zbraní, jejichž vlastnictví je na území ČR podmíněno udělením výjimky policie ČR a policejní kontrole. Obchodovat se zbraněmi na území ČR mohu jen držitelé zbrojních licencí, kteří jsou pod přísnou kontrolou státních orgánů ČR.

Oblast zbraní a střeliva včetně obchodu na území ČR je podle kompetenčního zákona v gesci Ministerstva vnitra.


Zahraniční obchod s RLZ

Obchod s RLZ, které patří mezi vojenský materiál, reguluje zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Obchod může provádět pouze právnická osoba se sídlem na území ČR (podnikatel v oboru zbraní a střeliva, jemuž byla vydána koncesní listina podle živnostenského zákona), která získala povolení Ministerstva průmyslu a obchodu. Zároveň musí být držitelem zbrojní licence příslušné skupiny vydávané podle zákona o zbraních.

K žádosti o povolení se dále vyjadřuje Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra z hlediska bezpečnostních zájmů státu a Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska zahraničněpolitických zájmů ČR. Konkrétní obchod může uskutečnit oprávněná osoba pouze na základě udělené konkrétní licence. O udělení licence je třeba požádat pro každou smlouvu. Licenci vydává taktéž Ministerstvo průmyslu a obchodu po souhlasném stanovisku Ministerstva zahraničních věcí, které má klíčový význam z hlediska mezinárodních kontrolních režimů a embarg vyhlašovaných OSN nebo EU.

Obchod s RLZ, které nemají vojenský charakter, upravuje zákon č. 62/2000 Sb., jenž je v současné době ve stádiu novelizace. Předpokládá se, že zejména obchod s loveckými a sportovními zbraněmi a střelivem by v rámci EU neměl být předmětem licenčního řízení. Povolování přeprav těchto zbraní upravuje také zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu. Obchod s RLZ, které nejsou vojenským materiálem, může uskutečnit podnikatel (držitel koncesní listiny a zbrojní licence) pouze pokud mu po splnění podmínek stanovených zákonem č. 62/2000 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá bezpečnostní licenci. V žádostech o udělení licencí musí být vždy zamýšlený obchod konkretizován, zejména musí být uvedeno množství a druh zbraní a místo určení.

Zákony upravující zahraniční obchod s RLZ jsou v České republice v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, které vydává povolení a licence ke konkrétním uskutečňovaným obchodům.

Zprostředkovatelství

Česká právní úprava zahraničního obchodu s vojenským materiálem (ZOVM) je dostatečným rámcem pro kontrolu zprostředkovatelských aktivit. Pojem "zprostředkovatelství" nebyl v příslušném předpisu, zákonu č. 38/1994 Sb., o ZOVM, výslovně používán, přestože z definice činností, které byly pro účely tohoto zákona za ZOVM považovány, bylo možné odvodit, že se jedná i o zprostředkovatelství. Zákon č. 357/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, mj. rozšířil definici zahraničního obchodu s vojenským materiálem jednoznačným uvedením zprostředkovatelských činností.

Stejně jako ostatní obchodní aktivity v této oblasti je zprostředkování možné pouze tehdy, je-li prováděno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem. Zákon o ZOVM vyhovuje i Prvkům účinné legislativy pro oblast zprostředkovatelství u zbraní, schváleným plenárním zasedáním Wassenaarského ujednání v prosinci roku 2003, a jejich přijetí si tudíž nevyžádalo zvláštní legislativní opatření.

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, v ustanovení paragrafu 2, odstavec 2, písmeno d definuje jako podnikatele v oboru zbraní a střeliva fyzickou nebo právnickou osobu, která zprostředkovává nabytí, prodej nebo přenechávání zbraní. Zprostředkovatelé jsou tak vázáni stejnými právními předpisy jako ostatní osoby obchodující se zbraněmi.


Vnitrostátní omezení k nezákonným RLZ

Nezákonnou výrobu, držení, skladování a obchod s RLZ lze obecně trestně stíhat podle ustanovení paragrafu 185 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, jako nedovolené ozbrojování. Trestného činu nedovoleného ozbrojování se dopustí ten, kdo zbraň bez povolení vyrobí, opatří sobě nebo jinému anebo přechovává. Skutková podstata je naplněna již v případě vyrobení, opatření nebo přechovávání jedné střelné zbraně. V případě, že se jedná
o zbraň hromadně účinnou nebo její součástky, případně o hromadění zbraní, je naplněna kvalifikovaná skutková podstata. Taktéž je naplněna kvalifikovaná skutková podstata, je-li čin spáchán členem organizované skupiny nebo ve větším rozsahu, případně za stavu ohrožení státu.

Nezákonné obchodování s vojenskými zbraněmi lze stíhat též podle ustanovení § 124 d až § 124 f trestního zákona, které postihují porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Podle těchto ustanovení se trestného činu dopustí ten, kdo provede zahraniční obchod s vojenským materiálem bez povolení nebo licence, případně porušením své povinnosti nebo vydáním nepravdivého dokladu způsobí, že je licence nebo povolení neoprávněně vydáno, případně k žádosti doloží nepravdivé doklady apod.

O propadnutí nebo zabrání zbraně může rozhodnout v trestním řízení soud podle § 55 nebo § 73 trestního zákona. Obdobně lze rozhodnout o propadnutí nebo zabrání zbraně v řízení o přestupku, případně v řízení o správním deliktu. Propadlé nebo zabrané věci se stávají vlastnictvím státu. Hospodaření s majetkem státu upravuje zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Se zabranými nebo propadlými zbraněmi nebo střelivem hospodaří Ministerstvo vnitra.

Skladování RLZ

Ozbrojené síly ČR, ostatní bezpečnostní složky, ozbrojené složky celní správy a zpravodajské služby byly zřízeny zvláštními zákony, které také upravují držení, nošení a používání RLZ tvořících součást výzbroje příslušníků těchto sborů. Kromě zmíněných zákonů upravují proces skladování RLZ ozbrojených sil ČR, ostatních bezpečnostních složek, ozbrojené složky celní správy a zpravodajských služeb ČR jejich interní předpisy. V rámci těchto předpisů a postupů se provádějí i kontroly řádného vedení těchto skladů, které jsou nedílnou součástí jejich správy (management). V ojedinělých případech došlo k narušení příslušných předpisů se vztahem k vedení skladů RLZ především v důsledku selhání lidského faktoru. Kromě postihu viníka podle rozsahu a míry zavinění vede tato skutečnost obvykle k přijetí interních opatření zaměřených na zvýšení účinnosti příslušných norem.

Zabezpečení tří druhů skladišť ozbrojených sil ČR se od sebe částečně liší:

- Centrální sklady zásob zbraní jsou zabezpečeny obdobně jako útvarové sklady, avšak pohyb zbraní je zde častější a tomu jsou přizpůsobena i manipulační místa pro přejímku, výdej, údržbu a další nutné činnosti. Střežení je řešeno strážnými z řad občanských zaměstnanců. U těchto skladů se postupně zavádějí dokonalé moderní technické prostředky střežení (TPS) a kvalitní elektronické zabezpečovací systémy (EZS).

- Ve skladech zásob zbraní útvarů a zařízení jsou zbraně skladovány opět za stanovených podmínek. Odpovědnost za sklad má zpravidla pouze jedna osoba, tj. správce skladu s uzavřenou hmotnou odpovědností. Střežení je zabezpečeno celodenní směnou bez možnosti přijít do styku se samotnými zbraněmi a dále EZS. V příslušných interních normativních aktech resortu obrany a směrnicích je stanoven i režim manipulace s klíči od skladišť a skladů.

- Skladiště zbraní u jednotek a dozorčích útvarů a zařízení jsou zabezpečeny péčí vymezených (určených) osob a také EZS s denní (celodenní) kontrolou stavu a možnosti průběžného ověřování počtů RLZ. Skladiště zbraní mají předepsaný jednotný způsob stavebního provedení a vybavení (od úprav prvků dveří, oken, stěn, stojanů/skříní
a truhlíků) a také zabezpečení. Tato skladiště zbraní byla do konce roku 2004 střežena střídajícími se směnami v převážně míře složenými z vojáků základní služby. V souvislosti s přechodem na plně profesionální armádu jsou od 1. ledna 2005 střežena střídajícími se směnami složenými z vojáků z povolání.


Ničení zbraní

Nakládání se zbraněmi, které patří do vlastnictví státu, upravuje zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Česká republika však nemá legislativní normu, která by stanovila povinnost zničit všechny vyřazené a nepotřebné RLZ (především z výzbroje AČR a Policie České republiky), dále RLZ získané propadnutím či zabráním, v důsledku rozhodnutí v trestním nebo správním řízení.

Z rezortu obrany se mohou tyto zbraně na základě uvedeného zákona č. 219/2000 Sb. a zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, vnitřních normativních aktů či vládního rozhodnutí převést buď na jiný státní subjekt, odprodat, znehodnotit, darovat jinému státu (na základě rozhodnutí vlády) nebo zničit. Všechny převáděné zbraně jsou podchyceny v centrálním registru. Jejich další pohyb mimo ozbrojené síly ČR je řešen v souladu se zákony ČR.

Přebytečné zbraně, které jsou ve výzbroji Policie České republiky, lze v souladu se zmíněným zákonem č. 219/2000 Sb. převést do vlastnictví fyzických nebo právnických osob, které však musí být oprávněny k nabývání zbraní podle zákona o zbraních. Převáděné zbraně musí být označeny uznávanou ověřovací značkou a jejich pohyb náležitě evidován v souladu se zákonem o zbraních.

V roce 2004 Ministerstvo vnitra neprovádělo ničení zbraní.

Odzbrojování a sběr zbraní


Odzbrojovací, demobilizační a reintegrační program, jiné formy sběru zbraní

Vzhledem k tomu, že na území České republiky již delší dobu neprobíhal ozbrojený konflikt a nabývání zbraní je právně regulováno a omezováno, nebylo třeba vytvořit
a realizovat demobilizační program.

Samostatná politika ničení všech přebytečných, zabraných nebo sebraných zbraní nebyla přijata. Postup České republiky je v souladu s Akčním programem, neboť způsob zacházení se zabranými zbraněmi vylučuje jejich přesun do nelegální sféry.

V souvislosti s přijetím nového zákona o zbraních došlo v době od 1. ledna 2003 do 30. června 2003 k zániku trestnosti nedovoleného ozbrojování v těch případech, kdy osoba nezákonně držící zbraň ji dobrovolně odevzdala Policii ČR. V tomto období bylo odevzdáno 4192 ks zbraní, z toho 178 zakázaných zbraní.

Podobná akce se uskutečnila od 1. března do 31. prosince 1996.

Policie ČR řešila v roce 2004 569 případů nedovoleného ozbrojování a v rámci těchto případů bylo zajištěno 5 523 ilegálně držených zbraní, 78 973 ks střeliva a 235 ks různých druhů výbušnin.


Partnerství s občanskou společností/ nevládními organizacemi

V České republice se partnerství začíná rozvíjet (existují např. kontakty s představiteli nevládní organizace Člověk v tísni). Spolupráce s občanskou společností má v demokratické společnosti významnou kontrolní funkci a státní správa by jí měla do budoucna přikládat patřičnou pozornost. Je mj. součástí transparentnosti, k níž se ČR hlásí v mezinárodních kontrolních režimech i v rámci spolupráce s EU. Její omezená existence souvisí i s malou měrou organizovanosti a s relativně malými zkušenostmi našich relevantních nevládních organizací.


Technická pomoc v souvislosti s realizací Akčního programu

V rámci policejní spolupráce se sousedními státy se schází česko-německá pracovní skupina pro potírání obchodu se zbraněmi.


Finanční pomoc k plnění Akčního programu poskytnutá jinému státu, mezinárodní nebo regionální organizaci nebo získaná od jiného státu, mezinárodní nebo regionální organizace

Česká republika ve vztahu k plnění Akčního programu poskytla dobrovolný finanční příspěvek na r. 2004 do svěřeneckého fondu Odboru pro odzbrojovací záležitosti OSN (UNDDA) ve výši 2 ½ milionu korun (102 207,69 USD).

Z uvedené částky bylo:

- 110 000 Kč (4 497,14 USD) využito na částečnou úhradu informačních projektů v oblasti konvenčního odzbrojení,
- dva miliony korun (81 766,15 USD) na upevňování míru praktickými odzbrojovacími opatřeními (z toho 15 000 USD na projekty organizované ve spolupráci s DDA a UNIDIR v oblasti RLZ a nešíření ZHN a/nebo raket; 10 000 USD na úhradu nákladů na cestu a pobyt pro účastníky z Jemenu, Džibuti, Mauretánie, Libanonu a/nebo Súdánu na regionální konferenci o Akčním programu OSN k RLZ v Alžíru v březnu 2005; 37 000 USD na podporu realizace semináře k budování kapacit ve středoafrické společnosti a 19 766 USD na podporu projektů DDA/DPKO v oblasti programů DDR provádění v souvislosti s mírovými operacemi OSN v Konžské demokratické republice, Libérii, Pobřeží Slonoviny, Burundi a/nebo Haiti) a
- 390 000 Kč (15 944,40 USD) věnováno na částečné pokrytí projektů v působnosti UNDDA a UNMAS (DPKO) na humanitární odminování a pomoc obětem min v Súdánu.


Vedení evidence o výrobě, držení a převodech RLZ

Česká republika v rámci své jurisdikce takovou evidenci vede.

Podle zákona o zbraních jsou držitelé zbrojní licence povinni vést evidenci související s podnikáním oblasti zbraní a střeliva a uchovávat tuto evidenci po dobu 30 let. Podle tohoto zákona Policie ČR vede informační systémy vztahující se k oblasti zbraní a střeliva. Evidované údaje se uschovávají po dobu pěti let v písemné podobě a po dobu 15 let v elektronické podobě ode dne zániku platnosti dokladu, ze kterého byly tyto údaje čerpány. V těchto evidencích jsou vedeny veškeré zbraně podléhající registraci podle zákona
o zbraních.

V AČR je od r. 1995 zaveden Centrální registr zbraní a munice (CRZM), který eviduje zbraně podle výrobních čísel ve smyslu Směrnice pro vedení registrů střelných zbraní
a munice v rozpočtovém úseku resortu obrany (č.j. 20/2-280-OM z r. 1998). CRZM vede přehled i o ztracených, zničených, odprodaných a zlikvidovaných (fyzicky zrušených) zbraních. V centrálním registru lze dále zjistit pohyby prováděné s danou zbraní a kde se zbraň nachází.

Transparentnost


Zveřejňování zákonů, nařízení a postupů

Česká republika publikuje zákony a prováděcí předpisy, včetně těch, které se vztahují k národnímu kontrolnímu systému zamezujícímu nelegálním aktivitám s RLZ, ve Sbírce zákonů, která je veřejně přístupná. Na internetových stránkách ministerstev se vztahem k problematice RLZ jsou zveřejněny zákony, ve znění pozdějších předpisů, které tvoří legislativní základ národního kontrolního systému. Např. na internetových stránkách Ministerstva vnitra je zveřejněn zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějšího předpisu, internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu obsahují mj. i zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, formuláře žádosti o povolení a licenci a krátké pojednání o zahraničním obchodu s vojenským materiálem pro zájemce o podnikání v tomto oboru.

Pokud jde o politickou linii České republiky ve vztahu k RLZ, jsou na internetové stránce MZV ve výroční zprávě o zahraniční politice v letech 2001, 2002, 2003 a 2004 uvedeny v pasáži věnované mezinárodní spolupráci hlavní zásady přístupu České republiky k dané problematice. Na internetové stránce MZV v bodu Archiv dokumentů je rovněž k dispozici informace o přístupu země k mezinárodním jednáním k problematice RLZ a o vývozu, dovozu a početních stavech zbraní u držitelů zbrojních průkazů a oprávnění za rok 2001, 2002 a 2003 (verze za poslední rok se týká poprvé nejen RLZ, ale veškerého vojenského materiálu). V anglické verzi jsou tyto dokumenty umístěny v kapitole Foreign Policy.


Předkládání informací mezinárodním organizacím

Česká republika podala podrobnou informaci o národním kontrolním systému a jeho hlavních prvcích, kontrolním systému v AČR a ostatních ozbrojených sborech země, kontrolní působnosti státu v zahraničním obchodu s vojenským materiálem a nevojenskými zbraněmi, označování RLZ, držení ručních zbraní civilním obyvatelstvem a o výrobě RLZ
a munice v ČR v publikaci "Česká republika a ruční a lehké zbraně", kterou delegace ČR distribuovala OSN a všem účastnickým zemím Konference OSN k nelegálnímu obchodu s RLZ ve všech jeho aspektech v r. 2001. Publikace obsahovala údaje o bezpečnosti skladování, způsobu ničení RLZ v rámci AČR, nikoliv však bližší informace o způsobech nezákonného obchodu s RLZ. Přílohy obsahovaly mj. statistické údaje o trvalých vývozech zbraní a střeliva z území ČR v rámci neobchodního styku (1995 - 2000) a podíl RLZ na vývozu a dovozu vojenského materiálu (1996 - 2000).

V rámci regionální spolupráce poskytuje Česká republika požadované relevantní informace vztahující se k RLZ Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
a jejím členským státům.

MZV České republiky předalo "Informaci o přístupu České republiky k mezinárodním jednáním o problematice vojenského materiálu, o objemu jeho výroby, vývozu a dovozu a o početních stavech ručních zbraní u držitelů zbrojních průkazů a zbrojních licencí na území České republiky v roce 2003" a obdobné informace (týkající se pouze RLZ) za roky 2001 a 2002 mezinárodním a regionálním organizacím prostřednictvím stálých misí České republiky v New Yorku, Ženevě, Vídni a Stálé mise ČR při EU v Bruselu a Stálé delegace ČR při NATO v Bruselu.


Označování a sledování pohybu


Opatření k spolehlivému označování RLZ licenčními výrobci v rámci výrobního procesu

Česká republika má uvedený druh zákonů, předpisů a postupů.

RLZ určené pro civilní účely se označují způsobem upraveným v Úmluvě o vzájemném uznávání úředních značek ručních palných zbraní, ke které ČR přistoupila v roce 1969. Tato úmluva byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 70/1975 Sb. Z tohoto dokumentu vyplývají povinnosti výrobcům, dovozcům a úředním zkušebnám v oblasti označování zbraní. Každá zbraň musí být označena ochrannou známkou, jménem nebo kódem toho, kdo předkládá zbraň zkušebně, výrobním číslem, modelem zbraně, zemí původu a ráží zbraně. Údaje musí být vyznačeny alespoň na jedné z hlavních částí zbraně, výrobní číslo musí být na hlavni, rámu a závěru. Označování výrobcem se provádí již v průběhu výrobního procesu, většinou před finální montáží. Při splnění této povinnosti Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva označí RLZ příslušnou zkušební značkou. Zbraň, pokud již není označena, musí její výrobce nebo dovozce předložit podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, který zbraň označí.

RLZ určené pro vojenské účely jsou označeny kódem výrobce přiděleným Ministerstvem obrany, výrobním číslem a vojenskou přejímací značkou s posledním dvojčíslím letopočtu. Označování provádí výrobce.

Neoznačené nebo nedostatečně označené RLZ nesmí být výrobcem nebo dovozcem uváděny na trh a tudíž ani drženy. Uvedený systém označování je v souladu se závěry dohody o Akčním programu v oblasti označování zbraní, přestože byl přijat dříve, než došlo k vytvoření Akčního programu.


Opatření k prevenci výroby jakýchkoliv neoznačených nebo nedostatečně označených RLZ

Prevenci výroby jakýchkoli neoznačených nebo nedostatečně označených RLZ upravuje zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2003, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb. Podle platné legislativy je výrobci stanovena povinnost předkládat zbraně k ověřování a uvádět je na trh jen pokud jsou ověřeny a označeny zkušební značkou. Ověřování zbraní provádí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, který též vykonává dohled nad dodržováním zákona č. 156/2000 Sb. Nesplnění povinnosti je podle tohoto zákona sankcionováno.

Opatření k prevenci převodu (transferu) jakýchkoliv neoznačených nebo nedostatečně označených RLZ

Česká republika má příslušnou legislativu a všechna nezbytná opatření k prevenci převodu (transferu) jakýchkoliv neoznačených nebo nedostatečně označených RLZ. Tato legislativa a opatření jsou v souladu s požadavky Akčního programu, přičemž byly přijaty ještě před jeho schválením.

Již dříve zmíněným zákonem č. 156/2000 Sb. jsou vázáni kromě výrobců zbraní též dovozci, distributoři, opravci a držitelé zbraní. Podle zákona o zbraních (č. 119/2002 Sb.) jsou osoby převádějící vlastnictví zbraně povinny oznámit nabytí vlastnictví nebo převod zbraně. Mezi oznamovanými údaji je též mj. i údaj o ověření zbraně zahrnující její správné označení. Specifický předpis o zprostředkovatelské činnosti Česká republika nemá.


Opatření k zabránění skladování jakýchkoliv neoznačených nebo nedostatečně označených RLZ

Na základě již zmíněného zákona č. 156/2000 Sb. mají být zbraně označovány již v procesu jejich výroby, případně při jejich dovozu. Z tohoto důvodu by nemělo docházet ke skladování neoznačených nebo nedostatečně označených zbraní. Pokud by k takovému případu došlo, jednalo by se o porušení zákona č. 156/2000 Sb. a zákona č. 119/2002 Sb.
o zbraních a vzniklo by podezření ze spáchání trestného činu. Případ se prošetří a pokud došlo k prokázání zavinění, je viník potrestán. Stávající zákony, nařízení a administrativní postupy byly zavedeny před přijetím dohody o Akčním programu.


Opatření proti držení jakýchkoliv neoznačených nebo nedostatečně označených RLZ

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních stanoví držiteli, který nabude vlastnictví zbraně, povinnost do deseti pracovních dnů oznámit nabytí vlastnictví zbraně příslušnému útvaru policie. Na základě tohoto oznámení příslušný útvar policie zaregistruje zbraň a vydá průkaz zbraně. V případě, že příslušný útvar policie zjistí, že zbraň podléhající ověřování podle zákona č. 156/2000 Sb. o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů není označena zkušební značkou, zbraň nezaregistruje. Zákon o zbraních nabyl účinnosti dne 1. ledna 2003. Předcházející právní úprava však řešila registraci zbraní obdobně. Současná právní úprava byla přijata dříve než Akční program.

Obchodování s vojenským materiálem

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 17. září 2003 č. 915 bylo ministrovi průmyslu a obchodu ve spolupráci s I. místopředsedou vlády a ministrem vnitra a ministrem obrany uloženo předložit připravit věcný záměr zákona o nakládání s vojenským materiálem na území ČR. Tím dojde odstranění jisté nedostatečnosti stávající právní úpravy, kdy zákonem č. 38/1994 Sb. byl upraven pouze zahraniční obchod s vojenským materiálem.

Sledování pohybu zbraní

Každý pohyb jak po území ČR, tak i do zahraničí, je sledován a monitorován. Fyzická nebo právnická osoba provádějící pohyb RLZ je povinna provést oznámení převozu na příslušný Inspektorát pro zbraně, střelivo a výbušnin Policie ČR. V České republice je ustanoveno 80 takovýchto útvarů. Pohyby do zahraničí se monitorují na Policejním prezidiu ČR - ředitelství služby správních činností, které plní úkoly hlavního inspektorátu pro zbraně, střelivo a výbušniny Policie ČR. Tento útvar plní i povinnosti národního střediska pro výměnu informací v rámci zemí Evropské unie podle směrnic 91/477/EHS a 93/15/EHS.

Mimo země EU jsou informace předávány na vyžádání, a to pouze cestou Mezinárodní organizace policie Interpol..