Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012

 

(Archivní článek, platnost skončena 31.03.2013.)

Rok 2012 byl na návrh Evropské komise vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Cílem Evropského roku je pomoci vytvořit lepší podmínky a více pracovních míst pro starší spoluobčany. Evropský rok by měl poukázat na důležitost příspěvku seniorů pro společnost, předejít jejich sociálnímu vyloučení a umožnit jim prožít aktivní, zdravé a důstojné stárnutí.

Hlavním posláním EY 2012 je usnadnit vytvoření kultury aktivního stárnutí založené na společnosti vstřícné pro všechny věkové skupiny.

Mezi konkrétní cíle EY 2012 patří:

  1. zvýšit obecné povědomí o významu aktivního stárnutí a jeho různých aspektů a zajistit, aby mu bylo přiznáno významné postavení v politické agendě subjektů zúčastněných na všech úrovních, s cílem vyzdvihnout cenný přínos starších lidí pro společnost a hospodářství a více jej uznávat, podporovat aktivní stárnutí, solidaritu mezi generacemi a vitalitu a důstojnost všech lidí, více se snažit o mobilizaci potenciálu starších lidí bez ohledu na jejich původ a umožnit jim vést nezávislý život;
  2. podněcovat diskuzi, předávat si informace a rozvíjet vzájemnou výměnu zkušeností mezi jednotlivými členskými státy, jakož i zúčastněnými subjekty na všech úrovních s cílem podporovat politiku aktivního stárnutí, určit a šířit osvědčené postupy a podporovat spolupráci a součinnost v dané oblasti;
  3. nabídnout rámec pro závazky a konkrétní opatření, které umožní Unii, členským státům a zainteresovaným subjektům na všech úrovních, při výrazném zapojení občanské společnosti, sociálních partnerů a podniků a se zvláštním důrazem na podporu informačních strategií, aby prostřednictvím konkrétních činností vypracovaly inovativní řešení, politiky a dlouhodobé strategie, včetně komplexních strategií řízení zohledňujících věkovou strukturu v oblasti zaměstnanosti a práce, a sledovaly konkrétní cíle týkající se aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity;
  4. podporovat činnosti, které pomohou bojovat proti diskriminaci na základě věku, překonávat stereotypy související s věkem a odstranit bariéry, zejména pokud jde o zaměstnatelnost starších osob.

K dosažení cílů stanovených výše bude zapotřebí realizovat zejména následující činnosti či aktivity:

  1. konference, akce a iniciativy, s aktivním zapojením všech příslušných zúčastněných subjektů, s cílem podpořit diskuzi, zvyšovat povědomí a podněcovat závazky ke konkrétním cílům přispívajícím k udržitelným a trvalým dopadům;
  2. informační, propagační a vzdělávací kampaně využívající multimédia;
  3. výměnu informací, zkušeností a osvědčených postupů, a to mimo jiné prostřednictvím otevřené metody koordinace a sítí zúčastněných subjektů usilujících o dosažení cílů evropského roku;
  4. výzkum a šetření na úrovni Unie, celostátní nebo regionální úrovni a šíření výsledků s důrazem na hospodářský a sociální dopad podpory aktivního stárnutí a s ním spojených politik.

Více informací o Evropském roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 naleznete na adrese: http://active-ageing-2012.eu.

Stejně jako jiné země i Česká republika čelí důsledkům stárnutí populace, které se promítají do všech oblastí života společnosti. Vyhlášení uvedeného Evropského roku je proto považováno za užitečný krok v procesu vyrovnávání se s důsledky demografických změn v České republice.

Koordinací Evropského roku 2012 bylo v České republice pověřeno Ministerstvo práce a sociálních věcí. V případě Vašich dotazů se obracejte na Mgr. Lenku Bočkovou – email: lenka.bockova@mpsv.cz, tel.: 221 922 688.

Další informace je možné nalézt také přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 

Zahajovací konference k Evropskému roku 2012 v České republice

Dne 1. března 2012 se v Černínském paláci konala zahajovací konference k EY 2012 v České republice, a to ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí, Zastoupení Evropské komise v ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Na konferenci byly prezentovány klíčové tematické oblasti a představeni partneři Evropského roku a plánované iniciativy a akce, které v průběhu roku proběhnou. Konferenci zahájil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

 

přílohy

Pozvánka na zahajovací konferenci k Evropskému roku... 288 kB pdf (Acrobat dokument) 21.2.2012

.