Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Evropská komise

 

(Archivní článek, platnost skončena 05.11.2013.)

Evropská komise (EK) je výkonnou složkou Evropské unie. Politicky je odpovědná Evropskému parlamentu, jenž má právo podat návrh na vyslovení nedůvěry a Komisi odvolat. Komise odpovídá za provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady.

Hlavní úkoly Evropské komise:

- Předkládat návrhy právních předpisů Evropskému parlamentu a Radě. EK disponuje legislativní iniciativou, předkládá Parlamentu a Radě návrhy právních předpisů EU. Komise navrhuje kroky na úrovni Evropské unie pouze pokud se domnívá, že situaci nelze vyřešit efektivněji na vnitrostátní, regionální či místní úrovni.

- Řídit a provádět politiky EU a plnit rozpočet. Komise odpovídá za správu a plnění rozpočtu EU. Spolu s Účetním dvorem odpovídá za kontrolu výdajů z rozpočtu Unie. Komise řídí politiky Unie schválené Parlamentem a Radou. Důležitou roli sehrává v oblasti ochrany hospodářské soutěže. Komise dohlíží na to, aby členské země EU nenarušovaly hospodářskou soutěž prostřednictvím nadměrných státních dotací.

- Vymáhání evropského práva. Komise je „strážkyní smluv“. Společně se Soudním dvorem odpovídá za to, aby právo EU bylo řádně uplatňováno ve všech jejích členských zemích. V případě nedodržování právních závazků Komise zahájí řízení pro porušení práva.

- Zastupování EU na mezinárodní scéně. Komise reprezentuje EU na mezinárodní scéně, sjednává smlouvy se třetími zeměmi.

Evropská komise zabezpečuje provádění primární legislativy EU a aktů přijímaných na jejich základě (nařízení, směrnice, rozhodnutí). Svoji výkonnou pravomoc uskutečňuje prostřednictvím individuálních rozhodnutí, jejichž převážná část podléhá schválení Radou, případně Evropským parlamentem. Zákonodárnou pravomoc realizuje prostřednictvím předkládání návrhů právních aktů EU, které jsou předkládány ke schválení Radou EU a Evropským parlamentem. Normy administrativního charakteru vydává samostatně ve své kompetenci. V rámci výkonu kontrolní pravomoci Komise sleduje dodržování a zavádění práva EU. V případě porušení povinností ze strany členských zemí na ně Komise podává žalobu.

Evropská komise je složena z 27 členů, po jednom z každé členské země. Je jmenována na období pěti let. Současným předsedou je Portugalec José Manuel Barroso. 

Webové stránky Evropské komise

 

.