Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Fondy vnější spolupráce EU – příležitosti pro firmy a NGOs

 

Vedle strukturálních fondů EU, které jsou v ČR známé, existuje i mnoho dalších fondů, nástrojů a programů EU, do kterých se mohou české firmy a neziskové organizace zapojit. Níže naleznete informace o nástrojích vnější spolupráce EU – tj. fondech EU pro spolupráci s mimoevropskými (zejména rozvojovými) zeměmi světa.

MZV ČR poskytuje zájemcům o tyto fondy EU bezplatné poradenství na eupo@mzv.cz, kde je možno si sjednat i osobní schůzku.

Fondy vnější spolupráce EU

Evropská unie věnuje v období finanční perspektivy EU 2014 – 2020 zhruba 9,5 miliard EUR ročně na vnější spolupráci EU. Tyto prostředky jsou využívány jak na rozvojovou pomoc, tak i na spolupráci nerozvojového (zejména ekonomického) charakteru, humanitární pomoc, podporu investičních projektů ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi, makrofinanční pomoc, různé agentury a rezervní fondy pro nenadálé události atd. Mimo rozpočet EU existuje samostatně také Evropský rozvojový fond, který je financován z dobrovolných příspěvků členských států EU.

Hlavním cílem těchto fondů EU je přispívat k rozvoji partnerských zemí mimo EU, upevňovat vzájemné vztahy s nimi a prosazovat evropské hodnoty a politiky ve světě. Prostředky EU jsou využívány různými způsoby: přímou rozpočtovou podporou partnerských zemí, pro spolupráci s mezinárodními organizacemi, jako příspěvky do dalších fondů (zejména investičních facilit EU), formou delegované spolupráce na vybrané členské státy EU, ale také formou tendrů na projekty EU, kterých se mohou účastnit i české firmy, NGOs, orgány státní správy a místní samosprávy. 

Projekty vnější spolupráce EU se zaměřují na desítky různých oblastí – od energetiky (vč. jaderné), dopravy, životního prostředí, obchodu, zemědělství, ICT či výzkumu až po podporu demokracie, lidských práv a právního státu, migraci, bezpečnost, zdravotnictví, školství, sociální rozvoj, kulturu, podporu občanské společnosti či reformy státní a veřejné správy atd.

Zájem o fondy vnější spolupráce EU v ČR stále narůstá. Českým subjektům se v rámci nich podařilo v letech 2007 – 2011 realizovat projekty ve výši cca. 305 milionů Kč ročně, přičemž mezi hlavními dodavateli služeb, dodávek, prací a hlavními žadateli grantů se umístilo více než 30 českých organizací. Ostatní se účastnili jako subdodavatelé či v rámci konsorcií.

Plánované projektyv rámci nástroje IPA, nástrojů ENI, EDF, DCI, EIDHR,  IcSP, INSC a dalších.  České firmy a NGOs, které mají zájem dostávat od MZV ČR včasné informace o konkrétních projektech EU v daných sektorech a zemích přímo do své emailové schránky, se mohou přihlásit do „mailing listu“ na eupo@mzv.cz.

Tendry na projekty vnější spolupráce EU jsou vypisovány na webových stránkách EuropeAid. Vyhledávat lze podle jednotlivých fondů EU (viz níže) nebo podle zemí.

Pravidla tendrů EU na projekty vnější spolupráce jsou stanoveny v manuálu Evropské komise – tzv. PRAG 2014, ke kterému poskytuje MZV ČR bezplatné poradenství na eupo@mzv.cz, kde je možno si sjednat i osobní schůzku. 

MZV ČR pořádá pro české firmy a NGOs také pravidelné semináře (viz níže) k jednotlivým nástrojům vnější spolupráce EU, kde je možno si stáhnout i detailní příručky a prezentace (viz níže). 


Přehled fondů vnější spolupráce EU, ve kterých jsou vypisovány tendry (Informace se nyní aktualizují)

Nástroj předvstupní pomoci (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA II)

IPA II je nástrojem Politiky rozšiřování EU. Zaměřuje se tedy na pomoc kandidátským zemím Černé Hoře,  Makedonii, Srbsku a Turecku a potenciálním kandidátům Albánii, Bosně a Hercegovině a Kosovu, které se snaží splnit kritéria členství v EU a harmonizovat své standardy a politiky. Dále podporuje jejich socio-ekonomický rozvoj a připravuje jejich hospodářství na konkurenční tlak otevřeného trhu. V neposlední řadě IPA připravuje budoucí členské země na čerpání ze strukturálních fondů EU.

Nástroj se skládá z pěti komponent, 1. Reformy při přípravě na členství v Unii a budování institucí a kapacit, 2. Socioekonomický a regionální rozvoj (doprava, ŽP, ekonomický rozvoj), 3. Zaměstnanost, sociální politiky, vzdělání, gender, rozvoj lidských zdrojů, 4. Zemědělství a rozvoj venkova, 5. Regionální a územní spolupráce

Rozpočet IPA II: 11,699 mld. EUR (2014 – 2020)

Nástroj evropského sousedství (European Neighbourhood Instrument – ENI)

ENI je nástrojem Evropské politiky sousedství. Teritoriálně tedy pokrývá region jižního Středomoří (Alžírsko Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libyi, Maroko, Palestinská autonomní území, Sýrii, Tunisko), region Východního partnerství (Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzii, Moldavsko, Ukrajinu), částečně také Rusko a další regionální programy (Černomořská synergie, Severní dimenze).

Hlavním cílem ENI je posílit ekonomiku, stabilitu a bezpečnost zemí v sousedství EU. Slouží proto k financování programů a projektů v řadě oblastí – od energetiky, dopravy, životního prostředí, obchodu, zemědělství, ICT či výzkumu až po podporu demokracie, lidských práv a právního státu, migraci, bezpečnost, zdravotnictví, školství, sociální rozvoj, kulturu, podporu občanské společnosti či reformy státní a veřejné správy.

Rozpočet ENI: 15, 4 miliardy EUR (2014 – 2020)

Evropský rozvojový fond (European Development Fund – EDF)

EDF je nástroj rozvojové spolupráce pro země skupiny AKT (země subsaharské Afriky kromě Jihoafrické republiky a země a zámořská území v Karibiku a Tichomoří). 

EDF stojí jako jediný mimo rozpočet EU, proto je základem spolupráce EU se zeměmi AKT tzv. Dohoda o partnerství z Cotonou (2000). Sektorově pokrývá různé oblasti spolupráce (energetiku, dopravu, zemědělství, životní prostředí, obchod, lidská práva, spravedlnost, migraci, bezpečnost, budování institucionálních kapacit, zdravotnictví, školství, Rozvojové cíle tisíciletí, boj s chudobou, ochranu kulturního dědictví, reformu státní správy a mnoho dalších).

Rozpočet 11. EDF:  30, 5 miliardy EUR (2014 – 2020)

Nástroj pro rozvojovou spolupráci (Development Cooperation Instrument – DCI)

DCI je specifický nástroj, neboť se skládá ze dvou částí:

  • geografických programů pro spolupráci se 47 rozvojovými zeměmi Latinské Ameriky, Asie, střední Asie a Íránem, Irákem a Jemenem z regionu Blízkého východu a Jihoafrickou republikou, přičemž hlavním cílem je plnění Rozvojových cílů tisíciletí, podpora demokracie, lidských práv, právního státu, udržitelného rozvoje přírodních zdrojů, venkova a budování infrastruktur.
  • tematických programů pro spolupráci se všemi rozvojovými zeměmi (kromě zemí pokrytých v rámci nástroje IPA), které jsou zaměřeny na rozvoj občanské společnosti a místních aktérů, rozvoj lidského kapitálu, životní prostředí a udržitelný rozvoj přírodních zdrojů vč. energií, migraci a azyl, potravinovou bezpečnost; zvláštním tematickým programem je cukerný protokol určený pro země AKT (subsaharské Afriky, Karibiku a Tichomoří)

Rozpočet DCI: 19, 7 miliardy EUR (2014 – 2020)

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (European Instrument for Democracy and Human Rights – EIDHR)

EIDHR je specifický tematický nástroj, neboť pouze jeho prostřednictvím mohou být v rozvojových zemích realizovány projekty EU i bez souhlasu tamní vlády.

Z toho důvodu tedy geograficky pokrývá země, kde jsou nejvíce porušována lidská práva, základní svobody a principy právního státu či znemožňována činnost místní občanské společnosti. Dalším komponentem, který je financován z EIDHR, jsou volební pozorovatelské mise EU.

Rozpočet EIDHR: 1,333 miliardy EUR (2014 – 2020)

Nástroj přispívající ke stabilitě a míru (Instrument contributing to Stability and Peace – IcSP)

IcSP je tematický bezpečnostní nástroj, který napomáhá zejména řešení nenadálých krizových situací v zemích mimo EU. Jeho další důležitou součástí jsou ale i opatření pro prevenci a řešení konfliktů, budování míru a mediace (vč. podpory právního státu, podpory civilních kapacit mírových operací, dodávek bezpečnostních zařízení či odminování) a globální bezpečnostní výzvy (terorismus, organizovaný zločin, nelegální nakládání s chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými materiály atd.). 

Rozpočet IcSP: 2, 339 mld. EUR (2014 – 2020)

Nástroj pro spolupráci v jaderné bezpečnosti (Nuclear Safety Cooperation Instrument – INSC)

Hlavní aktivity INSC – podpora regulačních rámců, bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem, sanace bývalých elektráren, příprava na krizové situace, podpora mezinárodní spolupráce.

Rozpočet INSC: 0,225 mld. EUR (2014 – 2020)

Dalším zdrojem informací je příručka níže či přímo Evropská služba vnější akce případně Europeaid

Výběr z tendrů na projekty vnější spolupráce EU

Země Projekt Tendr Fond EU Max. rozpočet Termín pro podání přihlášky
Turecko Výstavba v rámci projektu nakládání s tuhým odpadem v lokalitě Diyarbakır práce IPA II n. a. 4. 11. 2014
Egypt Technická pomoc pro holdingovou společnost pro vodohospodářství a hospodaření s odpadními vodami v rámci technických studií a rozvojové strategie služby ENI 1,8 mil. EUR 28. 8. 2014

Bývalá Jugoslávská republika

Makedonie

Posilování administrativních kapacit pro transpozici a implementaci směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích grant IPA II 855 000 EUR 24. 9. 2014
Tádžikistán Poskytování IT a dalšího vybavení pro Tádžický finanční a hospodářský ústav dodávky DCI n. a. 25. 9. 2014
Svazijsko Rekonstrukce infrastruktury Malkernského kanálu práce EDF n. a. avízo
Gruzie Podpora v dalším rozvoji standardizační a metrologické infrastruktury Gruzie s cílem splnit osvědčené postupy EU služby ENI 1,5 mil. EUR 25. 8. 2014
Černá Hora Technická podpora obnovy vinařských oblastí služby IPA II 300 000 EUR avízo
Kostarika Zakoupení vybavení pro mobilní laboratoře a technologické sady pro vzdělávací střediska dodávky DCI n. a. 26. 9. 2014
Nigérie Dodávka, instalace a údržba IT vybavení dodávky EDF n. a. avízo
Palestina Podpora Programu pro zvyšování povědomí daňových poplatníků služby ENI 950 000 EUR avízo
Egypt Podpora vnitrostátního plánu v oblasti vodních zdrojů (NWRP) služby ENI 2,6 mil. EUR 28. 8. 2014
Thajsko Zvyšování kapacity a efektivity regulačních orgánů a vypracování národní strategie pro nakládání s radioaktivním odpadem služby INSC 1,5 mil. EUR avízo
Bosna a Hercegovina Technické posílení kapacit ministerstva pro lidská práva a pro poskytovatele sociálních služeb dodávky IPA II n. a. avízo
Bělorusko Podpora demokracie a lidských práv grant EIDHR 2 mil. EUR 2. 9. 2014
Irák Studie proveditelnosti, základní návrh a konstrukční návrh připravovaného projektu úložiště radioaktivního odpadu služby INSC 2 mil. EUR avízo
Papua Nová Guinea Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva grant EIDHR 295 000 EUR otevřen
Rusko Dodávka skenovacího elektronového mikroskopu pro analýzu jaderného materiálu dodávky IfS n. a. avízo
Tanzanie Smlouva na dodávku laboratorního vybavení dodávky EDF n. a. 1. 10. 2014
Ukrajina Program spolupráce v oblasti bezpečnosti s cílem posílit bezpečnost a odolnost jaderných elektráren společnosti NNEGC Energoatom vůči extrémním vnějším nárazům služby INSC 3 mil. EUR avízo
Peru Výstavba závodu na zpracování organických pevných odpadů a skladu anorganického pevného odpadu v Ipiales práce DCI n. a. avízo
Srbsko Zlepšení kvality ovzduší prostřednictvím snížení emisí z tepelné elektrárny Morava práce IPA II n. a. 19. 9. 2014
Afghánistán Technická podpora národnímu železničnímu úřadu služby DCI 1,55 mil. EUR avízo
Více vypsaných tendrů EU naleznete zde.

Semináře pro veřejnost k fondům vnější spolupráce EU

Plánované akce:
žádné

Proběhlé akce:
11. 6. 2013 Sektorový seminář k dopravě
30. 5. 2013 Fondy vnější spolupráce EU
21. 5. 2013 Školení ředitelů regionálních Eurocenter
23. 4. 2013 Seminář k Evropskému rozvojovému fondu
30. 11. 2012 Seminář k projektům EU ve východní Evropě a jižním Středomoří
11. 12. 2012 Sektorový seminář k rozvoji lidských zdrojů
13. 6. 2012 Sektorový seminář k zemědělství
19. 4. 2012 Veřejné zakázky EU
24. 11. 2011 Sektorový seminář k energetice
23. 6. 2011 Finanční nástroje vnější spolupráce EU
27. 6. 2011 Kulatý stůl k ENPI
26. 5. 2011 Sektorový seminář k rozvoji soukromého podnikání
24. 11. 2010 Sektorový seminář k vodě
27. 4. 2010 Seminář k Evropskému rozvojovému fondu

Příručka ke stažení

Příručka pro firmy, NGOs a veřejné instituce k fondům vnější spolupráce EU platná pro rok 2014

 

 

 

 

přílohy

PRIRUCKA_pro_firmy__NGOs__verejne_instituce_Fondy_vnejsi... 2 MB pdf (Acrobat dokument) 31.7.2014

.