Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

EU a problematika zdravotnictví

 

(Archivní článek, platnost skončena 28.10.2013.)

Území EU zahrnuje sedmadvacet států s bezmála půl miliardou obyvatel. Proto mohou mít koordinované reakce v některých zdravotních otázkách zásadní význam.

Základní rámec pro působení EU v oblasti veřejného zdraví stanovuje článek 168 Smlouvy o fungování EU, která vstoupila v platnost 1. prosince 2009. V článku se praví, že „činnost Unie doplňuje politiku členských států a je zaměřena na zlepšování veřejného zdraví, předcházení lidským nemocem a odstraňování příčin ohrožení tělesného a duševního zdraví.“ Role EU tedy spočívá hlavně v koordinační, doplňkové a podpůrné činnosti.

I přesto, že hlavní odpovědnost za zdravotní politiku a za poskytování zdravotní péče pro občany EU nesou stále členské státy, je spolupráce na úrovni EU někdy nezbytná, a to zejména v těch oblastech, kde státy nemohou účinně jednat samy. Jedná se především o vážná ohrožení zdraví a problémy přeshraničního nebo mezinárodního dopadu, jako jsou pandemie a bioterorismus, a rovněž otázky spojené s volným přeshraničním pohybem zboží, služeb a osob (především snaha zaručit pacientům určitý rozsah a úroveň práv na celém území EU).

Veřejné zdraví

Evropská unie podniká řadu kroků například v následujících klíčových oblastech: výživa, prevence a boj s obezitou, omezování kouření a jeho vedlejších vlivů, spolupráce v oblasti zdravotních hrozeb, epidemiologický dohled nad nejrůznějšími nemocemi, jako jsou například HIV/AIDS, TBC či hepatitida B a C, přeshraniční poskytování zdravotní péče nebo stanovení přísných kriterií pro nakládání s materiály lidského původu jako krev, tkáně a buňky.

Pro dosažení účinné a koncepční organizace evropské zdravotní politiky přijala Rada EU již v roce 2007 dva strategické dokumenty:

a) Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období 2008 až 2013.

Cílem dokumentu je vymezit priority a základní směřování politiky EU v oblasti zdraví. Mezi hlavní cíle této strategie patří posílení dobrého zdravotního stavu ve stárnoucí Evropě, ochrana občanů před zdravotními hrozbami a podpora dynamických zdravotních systémů a nových technologií. Strategie poukazuje na důstojné a rovné postavení pacientů, vztah mezi zdravím a ekonomickou prosperitou, integraci zdravotního aspektu do dalších oblastí politik a posílení hlasu EU v otázce globálního zdraví a spolupráce s mezinárodními organizacemi.

b) Druhý akční program Společenství v oblasti veřejného zdraví (2008-2013).

Jedná se o hlavní finanční nástroj pro uskutečňování záměrů EU v otázkách veřejného zdraví s celkovým rozpočtem 321,5 milionů euro. Dokument si klade za cíl zlepšení zdravotní úrovně obyvatel, omezení nerovného zacházení ve zdravotnictví a rozšíření zdravotnických znalostí a informací.

Léčiva a zdravotnické prostředky

Politika léčiv a zdravotnických prostředků je další významnou oblastí evropské politiky zdraví. Souvisí s odpovědností EU za dohled nad dodržováním zásad volného pohybu léčiv a zdravotnických prostředků jako zboží při současném zohlednění jejich bezprostředního účinku.

Již od roku 1985 se EU snaží vytvořit jednotný evropský trh s léčivy. Jeho regulací na jedné straně sleduje ochranu zdraví lidí, na straně druhé se její pomocí snaží vytvořit podmínky pro hospodářskou soutěž na trhu s léčivy a také jednotné normy pro výzkum léčiv. EU dohlíží i na bezpečnost léčiv v průběhu celého jejich životního cyklu (takzvaná farmakovigilance).

Aktuálně se řeší možnost zjednodušení postupů pro změny registrace léčiv. Probíhající zjednodušující procedura má snížit administrativní zátěž pro průmysl a racionalizovat požadavky, jimiž je vázán průmysl při podávání žádostí o změny již udělených registrací humánních a veterinárních léčivých přípravků.

 

Odkazy:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Rada Evropské unie - zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana spotřebitele

 

.