Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

EU a sociální politika

 

(Archivní článek, platnost skončena 28.10.2013.)

Sociální politika v EU se zabývá zejména tvorbou pracovních míst, zvyšováním jejich kvality, otevřenou společností a rovnými příležitostmi pro všechny.

Hlavními tématy jsou zejména:

Podpora zaměstnanosti

V rámci Lisabonské strategie pro růst a vytváření pracovních míst byly podporovány inovace v podnikatelském sektoru a investice do lidí s cílem vybudovat znalostní společnost. Měla by se zlepšovat přizpůsobivost pracovníků a podniků, je třeba zajistit lepší vzdělání a kvalifikaci a přizpůsobit sociální ochranné systémy problémům globalizace a mobility a inovacím. Odtud pochází i přístup, který v sobě spojuje flexibilitu a mobilitu na pracovních trzích se silnými záchrannými sítěmi sociálního zabezpečení – princip tzv. flexikurity.

Plné využití potenciálu pracovních sil a zpružnění trhu práce EU je jedním z klíčových nástrojů pro zvyšování konkurenceschopnosti EU. Komise se spolu se členskými státy zaměřuje na implementaci Hlavních směrů pro růst a pracovní místa a obecných zásad flexijistoty, primárně na zvyšování flexibility trhu práce, posílení motivace k aktivnímu přístupu při opětovném zapojení na trh práce a zlepšení kvality lidských zdrojů formou výcviku dospělých. Ke Sdělení Komise byly přijaty závěry Rady „Nové dovednosti pro nová pracovní místa“ a závěry Rady k  flexijistotě s důrazem na integrovaný přístup v době ekonomické krize.

Evropská unie podniká kroky ke zvládnutí dopadu současné ekonomické krize na pracovní místa, mezi než patří tři hlavní nástroje financování: 

  • Evropský sociální fond (ESF) 

Evropský sociální fond pomáhá občanům zvyšovat si kvalifikaci a zlepšovat své vyhlídky na zaměstnání. Za běžné fungování fondu odpovídají řídící orgány na národní a regionální úrovni. Evropská komise se přímo nepodílí na výběru a financování projektů. V období 2007 až 2013 se z ESF použije 77 miliard eur na zlepšení přístupu k zaměstnání, zvýšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků a na rozvoj institucionální kapacity ve znevýhodněných regionech.

  • Program PROGRESS 

Program PROGRESS podporuje politiku EU v těchto oblastech: Zaměstnanost, pracovní podmínky, rovnost žen a mužů, sociální ochrana a sociální začleňování, boj proti diskriminaci a rozmanitost, finanční podpora se uděluje na základě výzev k předkládání nabídek a výzev k předkládání návrhů. 

  • Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) 

Cílem tohoto fondu je pomáhat pracovníkům, kteří byli propuštěni ze zaměstnání v důsledku změn ve struktuře světového obchodu, co nejdříve nalézt nové pracovní místo. Peníze z fondu se také použijí na pomoc pracovníkům, kteří přišli o práci kvůli finanční krizi – konkrétně na jejich rekvalifikaci a hledání nového pracovního místa. EGF disponuje 500 miliony eur ročně. Žádosti o financování z fondu mohou podávat pouze členské státy.

Rovnost žen a mužů

Rovnost žen a mužů je jedním ze základních lidských práv, společnou hodnotou EU a nezbytnou podmínku pro dosažení cílů unie v oblasti růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti. I když nerovnosti přetrvávají, učinila Evropská unie v posledních desetiletích značný pokrok v dosahování rovnosti žen a mužů zejména díky právním předpisům v oblasti rovnocenného zacházení, zohledňování této otázky ve veřejném i soukromém životě a díky konkrétním opatřením na podporu postupu žen v zaměstnání.

Mezi témata rovnosti žen a mužů patří zejména různá ustanovení týkající se přístupu k zaměstnání, zásady stejné odměny za práci, ochrany v mateřství, rodičovské dovolené, sociálního zabezpečení a sociálního zabezpečení pracovníků, důkazního břemene v případech diskriminace a samostatné výdělečné činnosti. Pokrok v této otázce se sleduje každý rok a je prezentován ve Zprávě o rovnosti žen a mužů.

 

Odkazy:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Rada Evropské unie - zaměstnanost, sociální politika, zdraví a ochrana spotřebitele

.