Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Strategie EU 2020

 

(Archivní článek, platnost skončena 28.10.2013.)

Strategie EU 2020 je koncepční hospodářská strategie směřování EU do roku 2020, která navazuje na předchozí Lisabonskou strategii.

Dne 3. března 2010 zveřejnila EK Sdělení „Evropa 2020. Strategie pro inteligentní, udržitelný a začleňující růst“, (dále jen Sdělení). Sdělení je výchozím dokumentem pro stanovení hospodářské strategie EU s výhledem na r. 2020.

Sdělení člení agendu do tří pilířů. Těmi jsou: inteligentní růst, udržitelný růst a začleňující růst. Strategie Evropa 2020 je členěna do 5 základních cílů, jež mají být splněny do roku 2020. Jedná se o zvýšení zaměstnanosti, zvýšení investic do oblasti výzkumu a vývoje, dosažení redukčních závazků vyplývajících z klimaticko-energetického balíčku, zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných mladých lidí a snížení počtu žáků předčasně opouštějících vzdělávací systém a konečně pak snížení počtu občanů žijících pod hranicí relativní chudoby.

Na červnové Evropské radě dne 17. 6. 2010 byla přijata definitivní podoba Strategie, kdy byly schváleny rovněž zbývající dva cíle v oblastech vzdělávání a chudoby, resp. sociálního začleňování. Ke sdělení byla vypracována Rámcová pozice ČR a ČR rovněž zaslala Komisi své národní cíle v rámci níže uvedených cílů Strategie.

Strategie obsahuje následující cíle:

1.     zvýšení zaměstnanosti v kategorii 20-64 let na 75 %

2.     zajištění veřejných i soukromých investic do výzkumu a vývoje ve výši 3 % HDP

3.     snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990; zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 %; a posun ke zvýšení energetické účinnosti o 20 %, tj. cíle „20,20,20“;

Pozn.: Evropská rada v souvislosti s cílem č. 3 deklarovala, že EU je odhodlána přijmout rozhodnutí, že v rámci celosvětové a komplexní dohody pro období po roce 2012 podmínečně nabídne, že do roku 2020 sníží emise o 30 % oproti hodnotám z roku 1990, a to za předpokladu, že se další rozvinuté země zaváží ke srovnatelnému snížení emisí a že rozvojové země přispějí úměrně své odpovědnosti a svým odpovídajícím možnostem;

4.     zlepšení úrovně vzdělání, zejména snahou snížit míru předčasného ukončování školní docházky pod 10 % a zvýšit podíl osob ve věku 30-34 let s dokončeným terciárním nebo srovnatelným vzděláním na nejméně 40 %; pozn.: Evropská rada ovšem zdůrazňuje pravomoc členských států stanovit a uskutečnit kvantitativní cíle v oblasti vzdělávání.

5.     snaha snížit počet lidí ohrožených chudobou nebo vyloučením nejméně o 20 milionů; pozn. státy mohou volit podle vybraných ukazatelů.

ČR klade zejména důraz na posílení konkurenceschopnosti EU, strukturální reformy, zlepšování podnikatelského a inovačního prostředí a zvyšování produktivity práce.

Na podzim budou jednotlivé členské státy předkládat své Národní programy reforem.

.