Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Listina základních práv Evropské unie

 

V důsledku Lisabonské smlouvy se Listina základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000 ve znění upraveném dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku (dále jen „Listina“) stala aktem právně závazným, který má stejnou právní sílu jako zakládací smlouvy EU.

Ustanovení Listiny jsou při dodržení zásady subsidiarity určena v prvé řadě orgánům, institucím a jiným subjektům Unie. Členským státům jsou určena výhradně, pokud uplatňují právo Unie, nikoliv jednají-li ve sféře čistě vnitrostátního práva. Práva upravená v Listině mají tedy akcesorickou povahu.

Listina nijak nerozšiřuje oblast působnosti práva EU, nevytváří nové pravomoci či úkoly Unie ani nemění pravomoci a úkoly stanovené ve Smlouvách.

Listina nezakládá nová práva či zásady, nýbrž potvrzuje práva a zásady obsažené v judikatuře Soudního dvora a vycházející kromě jiného z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Tam, kde práva obsažená v Listině odpovídají právům zaručeným touto Úmluvou, jsou jejich smysl a rozsah stejné jako ty, které jim přikládá Úmluva. To však na druhou stranu nebrání tomu, aby právo Unie poskytovalo v některých případech širší ochranu, než garantuje Úmluva (viz čl. 52 odst. 3 Listiny).

Listina zakotvuje vedle tzv. subjektivních práv též tzv. zásady (viz především hlava IV Listiny s názvem „Solidarita“). Těchto zásad se však lze dovolávat pouze pro účely výkladu a kontroly zákonnosti aktů přijatých k provedení těchto zásad orgány, institucemi a jinými subjekty Unie, jakož i členskými státy.

Pro výklad práv a zásad zakotvených v Listině je významná její Hlava VII s názvem „Obecná ustanovení upravující výklad a použití Listiny“. Důležitým dokumentem jsou také Vysvětlení k Listině. Ačkoliv tato Vysvětlení nejsou právně závazná, jsou cenným výkladovým nástrojem pro vyjasnění ustanovení Listiny a soudy Unie a členských států jsou povinny k nim při výkladu Listiny přihlížet.

 

.