Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Financování SZBP a SBOP

 

SZBP (pokud není v dalším textu uvedeno jinak, pojem „financování SZBP“ zahrnuje také financování SBOP) je financována jednak z rozpočtu EU, jednak mimorozpočtově. Vzhledem ke komplexnosti zejména mimorozpočtového financování, které je zajišťováno různými cestami, je obtížné stanovit poměr mezi objemem rozpočtového financování na straně jedné a mimorozpočtového financování na straně druhé.

Vedle prostředků vyčleňovaných striktně na oblast SZBP a SBOP disponuje Evropská unie celou škálou finančních nástrojů pomoci třetím zemím. Tyto nástroje jsou součástí rozpočtu EU, ať již kapitoly vnější vztahy či jiných kapitol. Souvislost s aktivitami SZBP je možné najít také v případě Evropského rozvojového fondu, který je vyjmutý z unijního rozpočtu.

ROZPOČTOVÉ FINANCOVÁNÍ SZBP

Z rozpočtu EU jsou hrazeny všechny administrativní výdaje SZBP a z operativních výdajů ty z nich, jež nesouvisí s vojenstvím nebo obranou a u kterých Rada nerozhodla o mimorozpočtovém financování.

Správcem kapitoly SZBP v unijním rozpočtu, jež zahrnuje rozpočtově financované operativní výdaje SZBP, je Evropská komise. Evropská komise též spravuje prostředky vyčleněné na administrativní výdaje SZBP.

Vzhledem k faktu, že výše administrativních výdajů SZBP je řádově výrazně nižší než částka výdajů operativních a vzhledem k obtížné přiřaditelnosti některých administrativních výdajů na vnější činnosti, nebude zde dále o administrativních výdajích pojednáváno.

Výše operativních výdajů v rámci SZBP na jednotlivé roky je stanovována v tzv. dohodovacím řízení, v němž jednají zástupci Komise, Rady a Evropského parlamentu. Kromě celkové výše výdajů je na základě dohodovacího řízení určeno také jejich rozdělení do dílčích položek, které jsou rámcově vymezeny takto (Toto členění je převzato z meziinstitucionální dohody pro finanční rámec 2007-2013 (2006/C 139/01):

  • operace řešení krizí, předcházení vzniku konfliktů, řešení a stabilizace, sledování a provádění mírového procesu a procesu zajištění bezpečnosti (z misí SBOP jsou zahrnuty obvykle pouze civilní mise SBOP)
  • nešíření zbraní a odzbrojování,
  • naléhavá opatření,
  • přípravná a následná opatření (vztahující se k civilním misím SBOP),
  • zvláštní zástupci Evropské unie.

Komise má pravomoc převádět prostředky mezi jednotlivými položkami tak, aby bylo možné pružně reagovat na aktuální situaci ve světě. Významné rozhodovací pravomoci ve vztahu k rozpočtu SZBP pod správou Komise má také Rada. Platí, že objem prostředků v položce „naléhavá opatření“ nesmí přesáhnout 20% všech prostředků kapitoly SZBP.

Finanční rámec na roky 2007 – 2013 vyčleňuje na SZBP částku, jež má dosáhnout výše alespoň 1,74 miliardy EUR ve stálých cenách roku 2004.

MIMOROZPOČTOVÉ FINANCOVÁNÍ SZBP

Jak vyplývá z výše uvedeného, mimorozpočtově jsou financovány ty operativní výdaje  SZBP, jež souvisejí s vojenstvím nebo obranou nebo ty, u nichž o mimorozpočtovém financování rozhodne Rada. Zároveň platí, že o tom, jestli daná akce (operace SBOP) souvisí s vojenstvím nebo obranou, rozhoduje také Rada. Konkrétním příkladem činností, jež nejsou financovány z rozpočtu Unie, jsou vojenské mise SBOP.

Zakládající smlouvy EU uvádějí dva základní způsoby mimorozpočtového financování SZBP – jednak formou (ad hoc) příspěvků členských států, jejichž výše je stanovena podle velikosti jejich ekonomik (měřené veličinou hrubého národního produktu), a prostřednictvím „jiného způsobu“ financování, jenž by přijala Rada svým jednomyslným rozhodnutím.

Z „jiných způsobů“ financování je možné uvést mechanismus ATHENA, který slouží k financování operací SBOP souvisejících s vojenstvím nebo obranou či přesněji k hrazení části nákladů na takové operace, vymezených jako náklady společné (obecně platí, že náklady na operace SBOP vojenského charakteru nesou ty členské země, na jejich straně tyto náklady vznikají).

FINANČNÍ NÁSTROJE POMOCI TŘETÍM ZEMÍM; EVROPSKÝ ROZVOJOVÝ FOND

Nástroje finanční pomoci třetím zemím nespadají pod rozpočet SZBP a jejich použití sleduje spíše obecné cíle vnějších činností Unie. To samozřejmě nebrání tomu, aby byly použity i doplňkově či podpůrně ke konkrétním aktivitám SZBP.

Relativně velké míry synergie a komplementarity s rozpočtem SZBP dosahuje zejména v r. 2007 zřízený Nástroj stability (Instrument for Stability; IfS). Složka krizové reakce IfS, tvořící zhruba ¾ celkového objemu prostředků IfS na období 2007-2013, umožňuje například financovat činnosti podporující SBOP v krizových regionech ve světě.

Další finanční nástroje EU zahrnují:

  •   Z tematicky zaměřených nástrojů (sem patří i IfS)

□ Nástroj pro spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti

□ Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva

  • Z geograficky zaměřených nástrojů

□ Nástroj předvstupní pomoci

□ Nástroj evropského sousedství a partnerství

□ Nástroj rozvojové spolupráce

□ Nástroj spolupráce s industrializovanými (vyspělými) zeměmi

Evropský rozvojový fond může být použit na podporu činností v rámci SZBP (SBOP) v regionech Afriky, Karibiku a Tichomoří (tzv. ACP země, v české zkratce AKT).

.