Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Nástroje SZBP

 

Pojem "nástroje SZBP" je možné interpretovat jako formy, jimiž je SZBP prováděna. Některé nástroje jsou upraveny právně, a to v zakládajících smlouvách EU.

Nástroje SZBP zahrnují:

 •   právně vymezené nástroje
  □ obecné směry či strategické zájmy a cíle vytyčované Evropskou radou
  □ rozhodnutí přijímaná Radou a vymezující
  a) akce, které má Unie provést¨
  b) postoje, které má Unie zaujmout
  c) podrobnosti k těmto dvěma výše uvedeným rozhodnutím
  □ systematická spolupráce mezi členskými státy EU
  □ uzavírání mezinárodních smluv
 •   další nástroje
  □ deklarace, demarše
  □ politický dialog

Obecné směry a strategické zájmy Unie definují základní obrysy politiky Evropské unie na bázi tematické či geografické. Tam, kde je Evropská rada přijme, je jimi Rada vázána a (Rada) je dále rozpracovává na operativnější úrovni. Strategické zájmy a cíle Unie se mohou vztahovat i na jiné oblasti vnější činnosti Unie než je SZBP.

 Rozhodnutí Rady o postoji, jež má Unie zaujmout, se týkají konkrétní otázky geografické či tematické povahy. Na rozdíl od prohlášení (viz níže) jsou tato „rozhodnutí o postoji“ pro členské státy závazná – členské státy mají zajistit soulad svých vnitrostátních politik s postoji Unie.

Rozhodnutí Rady o akci, již má Unie provést, vymezuje operativní opatření včetně cílů, rozsahu a prostředků, které mají být na jejich provedení vyčleněny. Tato rozhodnutí rovněž zavazují členské státy při zaujímání postojů a při provádění jejich činnosti.

Systematická spolupráce členských zemí je realizována mj. vzájemnými konzultacemi v Evropské radě a Radě, spoluprací diplomatických misí členských států a delegací Unie ve třetích zemích a při mezinárodních organizacích či spoluprací delegací členských zemí a delegací Unie na mezinárodních konferencích. Členské státy mají rozvíjet svou vzájemnou politickou solidaritu a zvyšovat sbližování svých činností v zahraničně-politické oblasti.

Při plnění vytčených cílů vnější činnosti obecně a SZBP specificky uzavírá Unie mezinárodní smlouvy s třetími státy či s mezinárodními organizacemi. Uzavírání mezinárodních smluv Unii umožňuje mezinárodně-právní subjektivita, kterou EU získala po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Platí, že dohody uzavřené Unií jsou závazné pro orgány Unie i pro členské státy.

 Prohlášení jsou nástrojem rychlé reakce Unie na události ve světě. Jde o stručné texty většinou obecnějšího charakteru. Existuje několik forem prohlášení, dvěma základními jsou v současnosti „prohlášení Vysokého představitele jménem Evropské unie“, kde je nutné schválení připravovaného textu členskými státy a „prohlášení Vysokého představitele“, která jsou vydávána bez předchozí schválení členskými státy, ovšem pouze za podmínky souladu s dohodnutými obecnými liniemi politiky. Počet obou typů těchto prohlášení dosahuje zhruba 150 až 200 za rok.

Demarše jsou neveřejná prohlášení, jimiž EU sděluje svůj postoj třetí straně. Ročně Unie vykoná zhruba 500 demarší.

.