Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Strategie vztahu státu a obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky

 

Vláda České republiky přijala dne 14. srpna 2013 Strategii vztahu státu a obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

Dne 14. srpna 2013 přijala vláda České republika usnesení č. 631, kterým schválila Strategie vztahu státu a obranného a bezpečnostního průmyslu a uložila ministru zahraničních věcí zajistit svolání prvního zasedání Odborné pracovní skupiny pro bezpečnostní a obranný průmysl nejpozději do 31. října 2013.

Strategie vztahu státu a obranného a bezpečnostního průmyslu  (dále jen Strategie) je dílčí strategií, jež navazuje na základní dokumenty bezpečnostní politiky ČR, jimiž jsou Bezpečnostní strategie ČR[1]a Obranná strategie ČR[2]. Obecné linie nastavené v těchto dokumentech byly určující pro zpracování Strategie.

Průběh práce na přípravě Strategie

Strategii připravovala meziresortní Pracovní skupina pod vedením zástupce Ministerstva zahraničních věcí, jež se sešla na sedmi jednáních v budově Ministerstva zahraničních věcí za účasti zástupců relevantních státních institucí zastoupených ve Výboru (Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví, Správa státních hmotných rezerv, Úřad vlády, zástupci zpravodajských služeb).

V mezidobí mezi jednáními probíhala aktivita Pracovní skupiny korespondenčním způsobem.

Co se týče kontaktů s aktéry z oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, proběhly třemi způsoby. Prvním způsobem bylo přímé přizvání na jednání Pracovní skupiny, jež se uskutečnilo dne 29. května 2012. Zúčastnili se zástupci tří podnikatelských subjektů (firmy Aura, s.r.o., BAE Systems Czech Republic s.r.o., Max Merlin spol. s r.o.) a zástupci Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu včetně prezidenta Asociace. Jednání otevřené podnikatelským subjektům i zájmovým asociacím neprobíhalo přímo nad pracovním textem Strategie, ale byly představeny hlavní směry uvažování a hlavní průběžné závěry. Ze strany podnikatelských subjektů i Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu zaznělo silné přání diskutovat přímo nad pracovním textem Strategie. Pracovní skupina tento požadavek předložila ke schválení Výboru a následně stanoveným postupem uspořádala jednání otevřené podnikatelským subjektům i zájmovým asociacím z odvětví přímo nad pracovním textem Strategie. Druhým způsobem bylo tedy jednání přímo nad pracovním textem, o jehož širokou distribuci příslušným členům před jednáním požádal vedoucí Pracovní skupiny pět zájmových asociací přítomných v ČR. Jednání se účastnili zástupci tří podnikatelských subjektů (firmy Omnipol a.s., Saab Czech s.r.o., Max Merlin spol. s r.o.) a zástupce Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (dále jen AOBP). Zástupce AOBP vyzýval k formulaci ambiciózní podpory tomuto průmyslovému odvětví, k využívání výjimek z legislativy EU, ke stabilizaci plánování akvizičního systému Ministerstva obrany. Třetím způsobem bylo rozeslání dotazníků podnikatelským subjektům prostřednictvím zájmových asociací. Získaných 22 vyplněných dotazníků neposkytlo kompletní vhled do sektoru, nicméně dostačuje k potvrzení značné diverzifikovanosti odvětví co do zaměstnanosti, produkce, obratu i závislosti na odbytu obranné a bezpečnostní produkce, přičemž většina subjektů deklaruje činnost také ve výzkumu a vývoji. Všechny tři způsoby kontaktů potvrdily, že aktéři očekávají od státu zakázky či nákupy, proexportní přístup, podporu ve výzkumu a vývoji resp. investice.

Strategie obsahuje následující závěry:

1.      Je nezbytné udržet ucelený strategický, systémový a koherentní přístup k obrannému a bezpečnostnímu průmyslu  formou zlepšení meziresortní koordinace a informovanosti. Proto bude pod Výborem ustavena Odborná pracovní skupina pro obranný a bezpečnostní průmysl (dále jen „Odborná pracovní skupina“) s pravidelným rytmem zasedání, kontrolou úkolů podle gescí a pravidelnou výroční zprávou pro Vládu ČR předkládanou paralelně s tradiční zprávou o exportech (tj. například v létě 2012 zpráva za rok 2011). Skupina bude zřízena na úrovni členů Výboru, stálým členem bude také příslušný náměstek MŠMT,  účast bude rozšiřována podle potřeby (např. právní expertízy MZV apod.), vč. možnosti ad hoc přizvání zástupců průmyslu a příslušných asociací.

2.      ČR je připravena maximálním možným a obhajitelným způsobem transparentně využívat výjimky z unijní právní úpravy při pořizování obranného materiálu a služeb ve prospěch českého obranného a bezpečnostního průmyslu. Musí však probíhat transparentní management očekávání českého průmyslu v otázkách využívání těchto výjimek. Při uplatňování této výjimky bude bráno v potaz doporučující stanovisko nově zřízené Odborné pracovní skupiny. Postup vydání doporučujícího stanoviska bude určen ve statutu Odborné pracovní skupiny.

3.      Je nezbytná maximální podpora zapojování českých subjektů do společných mezinárodních projektů v rámci EU, NATO, V4 a bilaterálních vztahů (především s USA), přičemž tyto projekty v sobě obsahují také důležitý obecný prvek k posílení celkových vztahů s ostatními zúčastněnými zeměmi. Za tímto účelem bude nutné nastavit sdílení informací s průmyslem.

4.      Zlepšit využití lidských zdrojů státní správy v zahraničí při hledání vývozních příležitostí pro český obranný a bezpečnostní průmysl, nastavení odpovídajících komunikačních kanálů s průmyslem při respektování legislativního prostředí.

5.      Maximálním možným způsobem prohlubovat transparentnost a meziresortní komunikace a komunikaci s vývozci s cílem minimalizovat případné kolize zájmů státu a exportérů vyplývající z nenárokovosti obchodů s obranným a bezpečnostním materiálem. S ohledem na limitované zdroje státní správy jsou za prioritní považovány případné exporty zboží a služeb vyráběných/pocházejících z ČR.

6.      Systematicky sledovat trendy určující vývoj směru poptávky na světových trzích v oblasti zbrojní výroby a flexibilně přijímat proexportní opatření tak, aby byla ČR schopna v pravou chvíli napomoci vývozcům využít vhodných příležitostí plynoucích ze situace na  trhu při respektování platného legislativního rámce.

V návaznosti na přijetí Strategie svolá Ministerstvo zahraničních věcí v průběhu měsíce října úvodní zasedání Odborné pracovní skupiny pro obranný a bezpečnostní průmysl.[1] Usnesení Vlády ČR ze dne 8. 9. 2011 č. 665

[2] Usnesení Vlády ČR ze dne 26. 9. 2012 č. 699

přílohy

Strategie vztahu státu a obranného a bezpečnostního... 306 kB pdf (Acrobat dokument) 25.4.2014

.