Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Unijní programy s dimenzí vnějších vztahů EU

 

Unijní programy jsou integrovaný soubor opatření s cílem posílení spolupráce mezi členskými státy v jednotlivých oblastech politik EU v určitém časovém rámci. Unijní programy jsou financovány z rozpočtu EU. Řada z nich má však nejen vnitrounijní dimenzi, nýbrž je zaměřena i na spolupráci se třetími zeměmi. Z těchto unijních programů je tedy možné čerpat finanční podporu také na konkrétní projekty posilující tuto vnější dimenzi spolupráce.

 

7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace

Sedmý rámcový program (7. RP) je hlavním nástrojem EU pro financování výzkumu a vývoje. Souhrnný rozpočet 7. RP pro fiskální období 2007-2013 činí 50,521 mld. eur. Program sestává ze čtyř specifických programů: 1) mezinárodní spolupráce při řešení prioritních témat – program „Spolupráce“; 2) základní výzkum bez omezení tematiky – program „Myšlenky“; 3) rozvoj lidských zdrojů ve všech vědních oborech – program „Lidé“ a 4) tvorba nových a podpora existujících výzkumných kapacit a výzkum ve prospěch malých a středních podniků – program „Kapacity“. Účastníky projektů financovaných pomocí 7. RP jsou zejména subjekty z členských států EU. Žadatelé však mohou pocházet i z asociovaných zemí, které uzavřely s EU smlouvu a přispívají do rozpočtu rámcového programu. Výjimkou nejsou ani účastníci z  partnerských zemí mezinárodní spolupráce – tzv. třetí země, klasifikované jako země s nízkými příjmy – jedná se o většinu států světa (např. státy Afriky, Asie, Latinské Ameriky) a subjekty z průmyslově rozvinutých zemí (např. USA, Kanada, Japonsko).

 

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) se zaměřuje hlavně na malé a střední podniky (MSP). Rámcový program je otevřen od roku 2007 do roku 2013 a jeho celkový rozpočet činí 3,621 mld. eur. CIP slouží k podpoře inovační činnosti (včetně ekologických inovací), lepšího přístupu MSP k finančním prostředkům a poskytování služeb na podporu podnikání v regionech. Program podporuje také lepší zavádění a využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) a přispívá k rozvoji informační společnosti. Kromě toho podporuje zvýšené využívání obnovitelných zdrojů energie a energetickou účinnosti. CIP je rozdělen na tři operační programy: a) Program pro podnikání a inovace (EIP); b) Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT-PSP); c) Program inteligentní energie pro Evropu (IEE). Rámcového programu se mohou účastnit také subjekty ze zemí Evropského sdružení volného obchodu, z přistupujících a kandidátských zemí, na něž se vztahuje předvstupní strategie, ze zemí západního Balkánu či z dalších třetích zemí, umožňují-li to dohody a postupy.

 

Tempus IV

Tempus IV (2007-2013) je program EU, který podporuje modernizaci vysokého školství. V partnerských zemích se jedná o spolupráci  např. s  regiony východní Evropy, centrální Asie, západního Balkánu a Středozemního moře, a to  prostřednictvím partnerství vysokých škol. Rozpočet tohoto programu pro rok 2011 je 48,7 milionů eur. Cílem programu je podpořit partnerské země v provádění reforem a modernizace jejich vysokoškolských vzdělávacích systémů. Program také usiluje o podporu vzájemné propojenosti vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích s evropskými standardy, které vyplývají z Boloňského procesu a Lisabonské strategie. Tempus IV je úspěšným pokračování programů Tempus I, II a III.

 

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus je program EU, který podporuje spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání. První etapa programu Erasmus Mundus byla schválena na období 2004-2008. V červenci 2007 Evropská komise přijala návrh druhé etapy programu na období 2009-2013, který byl schválen rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady v prosinci 2008. Rozpočet druhé etapy programu činí 950 milionů eur (orientační rozpočet). Cílem programu je zvyšovat kvalitu evropského vysokého školství, podpořit mezikulturní porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi a přispět k udržitelnému rozvoji třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Program proto podporuje tvorbu společných studijních programů na postgraduální úrovni, partnerství pro spolupráci s mimoevropskými zeměmi, udělování stipendií nadaným studentům a realizaci projektů na zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání.

 

Media 2007, Media Mundus

Program MEDIA patří k řadě podpůrných programů Evropské unie. Byl založen v roce 1991 a je zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti a oběhu evropských děl na mezinárodním audiovizuálním trhu. Současný program MEDIA 2007 byl zahájen 1. ledna 2007 a potrvá do konce roku 2013. Rozpočet programu na tyto roky činí 755 milionů eur. Finanční podpora programu MEDIA pokrývá tyto oblasti audiovize: podpora producentů, distribuce evropských filmů v kinech, vzdělávání, festivaly, propagace, nové technologie, kina. Součástí je i program MEDIA Mundus s rozpočtem 15 milionů eur na období 2011 až 2013. Z tohoto programu jsou financovány projekty zaměřené na podporu mobility a výměnu mezi evropskými filmaři a jejich protějšky ve světě. Cílem je také zlepšení přístupu na mezinárodní trhy a posílení distribuce evropských filmů ve třetích zemích.

 

Mládež v akci

Program Mládež v akci, který probíhá v letech 2007 až 2013, je programem EU zaměřeným na volnočasové aktivity mladých lidí. Rozpočet programu na celé sedmileté období činí 885 milionů eur. Program navazuje na předešlý program Mládež (2000–2006) a pokračuje v podpoře osvědčených opatření: mezinárodních výměn mládeže, Evropské dobrovolné služby, iniciativ mládeže a aktivit zaměřených na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží. Navíc zavádí nová opatření na rozvoj evropské spolupráce při koordinaci politiky v oblasti mládeže a rozšiřuje možnosti spolupráce s nečlenskými zeměmi EU. Program Mládež v akci je určen mladým lidem ve věku od 13 do 30 let, kteří mají trvalé bydliště v některé ze zemí programu nebo v některé z partnerských zemí (pouze u některých akcí).

 

Program Culture

Program Culture, koncipovaný na období let 2007−2013, je programem Evropské unie pro částečné financování především mezinárodních projektů z oblasti kultury. Jeho celkový rozpočet činí 400 milionů eur. Hlavním cílem programu je povznést kulturní oblast sdílenou Evropany, a to prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi v zemích účastnících se programu, s cílem podpořit vznik evropského občanství. Pro poskytování informací českým organizacím (především kulturním organizacím) o programu EU Culture slouží Česká kancelář programu Culture, která mj. podporuje zájem subjektů o nadnárodní spolupráci a realizaci přínosných mezinárodních kulturních projektů.

 

2. akční program Společenství v oblasti zdraví

2. akční program Společenství v oblasti zdraví pro období 2008–2013 představuje hlavní finanční nástroj pro realizaci cílů EU v oblasti veřejného zdraví. Je financován přímo z prostředků EU a má rozpočet 321,5 milionů eur. Program má vést ke zlepšení ochrany zdraví občanů, podpoře zdravého životního stylu a šíření informací o zdraví. Navazuje na první program Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003-2008), který již financoval přes 300 projektů a dalších akcí. Do programu se mohou zapojit všechny členské státy EU, země ESVO/EHP (Evropského sdružení volného obchodu, které se účastní Evropského hospodářského prostoru), kandidátské země nebo země přistupující do EU, země západního Balkánu a země zapojené do Evropské politiky sousedství.

 


 

Další relevantní odkazy a informace:

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) se sídlem v Bruselu funguje od 1. ledna 2006. Jejím úkolem je provádět některé části více než patnácti programů a akcí financovaných EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, aktivního občanství, mládeže, audiovizuálního odvětví a kultury. Seskupení těchto programů pod jednou střechou umožňuje koordinaci správy a zajišťuje příjemcům příspěvků ucelený soubor služeb. Agentura je pověřena většinou aspektů správy programů, k nimž patří příprava výzev k předkládání návrhů, výběr projektů a podpis dohod o projektech, finanční řízení, sledování projektů (průběžné a závěrečné zprávy), komunikace s příjemci a kontroly na místě.

.