Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Žádost
krajanského spolku, společnosti přátel ČR /včetně příbuzných sdružení
jako jsou sdružení absolventů českých škol, sdružení bohemistů/ *)
o poskytnutí peněžního daru do zahraničí na rok 2014

Application for Financial Grant
for the year 2014

submitted by a Czech compatriot organization, association of friends of the Czech Republic, association of US graduates of Czech schools, Czech studies association, etc.

Poskytovatel peněžního daru
Ministerstvo zahraničních věcí
Zvláštní mocněnec pro krajanské záležitosti
Evidenční číslo:

(doplní poskytovatel)
Název programu /
Project category: *

Kulturní a vzdělávací projekty krajanských spolků a společností přátel České republiky v zahraničí / Cultural and educational projects of Czech compatriot organizations, associations of friends of the Czech Republic, and other associations

Údržba a opravy krajanských škol, spolkových domů, drobných památníků a dalších prvků českého kulturního dědictví v zahraničí / Maintenance and repairs of Czech schools abroad, Czech compatriot organizations´ properties, monuments and other items of Czech heritage abroad

 *

1. Identifikační údaje žadatele / Applicant´s Identification Data

1.1  *
1.2  *
1.3  *
1.4
 *
 *
 *
 *
 *
1.5  *

2. Statutární zástupce/zástupci žadatele / Applicant´s Statutory Representative/s

2.1  *
2.2  *
2.3  *
2.4  *

3. Zaměření činnosti žadatele / Type of the Applicant´s Activities

3.1  *
3.2  *

4. Územní působnost žadatele / Territorial Scope of the Applicant´s Activities

4.1
4.2
4.3
4.4

5. Údaje o členské základně a zaměstnancích (aktuální stav) / Applicant Organization´s Membership and Employees Data

5.1
5.2
5.3

6. Údaje o projektu, na který je žádán dar / Project information

6.1  *
6.2 Doba realizace projektu / Duration of the project: *
(realizace může trvat déle než jeden rozpočtový rok / may last longer than one calendar year)
6.3  *
6.4  *
6.5  *

7. Základní údaje o rozpočtu projektu (v Kč) / Basic Data of the Project´s Budget (in CZK)

7.1  *
Rozpis konkrétních položek rozpočtu / Specification of individual budget items Částka / Amount
7.2  *
7.3  *
7.4 Předpokládaný podíl dalších subjektů na financování projektu ke dni podání žádosti; vypište všechny, i včetně pouze podaných žádostí / Expected share of other sponsors as of the date of submitting the application (please specify all sponsors, including those to which you have applied)
Subjekt (název, adresa) / Name and address Částka / Amount Měna / Currency

 

 

8. Žadatel potvrzuje, že se seznámil s Pravidly Ministerstva zahraničních věcí České republiky pro poskytování peněžních darů do zahraničí prostřednictvím zmocněnce pro krajanské záležitosti a zavazuje se k jejich dodržování. / The applicant hereby understands the Rules for Applications for Financial Grants provided of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic through the office of the Special Commissioner for Czechs Living Abroad, and pledges to comply by them.
The Embassy or Consulate General of the Czech Republic should receive the final report together with accounting information for the requested financial grant by January 15, 2015.

9. Žadatel souhlasí s uveřejněním informací o projektu, výši poskytnutého daru, účelu jeho použití a názvu příjemce. / The applicant agrees that the information regarding the project, including the amount of the financial gift provided, its purpose and the name of the recipient, will be published.

 

V / Place   dne / Date  

 

___________________________
podpis a razítko statutárního zástupce /
Signature and seal of statutory representative

 

* Tato pole je nutné vyplnit. / Required fields.

.