Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě

 

Informace o potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí

Vláda České republiky umožňuje trvalé přesídlení do České republiky jednotlivým cizincům, kteří prokáží svůj český původ (krajanům) v souladu s usnesením vlády ČR č. 72 ze dne 17. ledna 1996 na základě individuálně podávaných žádostí o povolení trvalého pobytu na území České republiky podle § 66, odstavec 1 písmeno b) zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákonů.

„Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí“ vydává žadatelům zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti (dále jen „ZKZ“) Ministerstva zahraničních věcí. Žádost se podává na předepsaném formuláři.  Formulář PPKK (DOC, 47 KB)

Toto potvrzení má deklaratorní charakter a přikládá se k žádosti o trvalý pobyt. Kromě tohoto dokladu, přikládá osoba s prokázaným českým původem (krajan) další náležitosti dle § 70 zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákonů (např. matriční doklady a další listinné doklady, které potvrzují český původ žadatele, doklad o zajištění ubytování na území ČR, doklad o zajištění prostředků k trvalému pobytu, výpis z registru trestů atd.). Dále je nezbytné doplnit žádost písemným odůvodněním, jehož součástí bude i životopis žadatele, ve kterém uvede další zřetele hodné důvody své žádosti o trvalý pobyt, vyjma českého původu – viz. www.mvcr.cz /v hledání zadat trvalý pobyt/ V souladu s výše citovaným cizineckým zákonem nesmí být “Potvrzení“ při podání žádosti starší 180 dní.

O stejný typ pobytového oprávnění může žádat i manžel/manželka nebo nezletilé dítě daného cizince, který ke své žádosti předloží navíc doklad o příbuzenském vztahu s žadatelem a úředně ověřenou kopii nebo originál jeho potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě. Vydání povolení k trvalému  pobytu příbuzným cizince s prokázaným českým původem je však podmíněno vydáním povolení k trvalému pobytu tomuto cizinci.

ZKZ prověřuje předložené listinné doklady svědčící o českém původu žadatele (matriční doklady žadatele a jeho předků v pokolení přímém; obvyklost jména žadatele nebo jeho přímých předků v českých zemích nebo jméno vyskytující se v dané krajanské komunitě; kompaktnost komunit v jednotlivých zemích; znalost českého jazyka; doklady úřední povahy s vyznačenou českou národností žadatele nebo jeho předků v pokolení přímém; archivní dokumenty; prameny dochované v historických a etnografických ústavech apod.). Příslušnost k české krajanské komunitě je vymezení etnické, nikoli teritoriální.

.