Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora demokratické opozice na Kubě

 

Člověk v tísni, 2006

PODPORA DEMOKRATICKÉ OPOZICE NA KUBĚ
Sekretariát Mezinárodního výboru na podporu demokracie na Kubě / Analýza politické situace na Kubě

FINANČNÍ PODPORA MZV: 1 215 758,- Kč

CÍLE PROJEKTU:
a. Přímo podporovat kubánskou opozici a nezávislé občanské společnosti.
b. Informovat českou, evropskou a světovou veřejnost o situaci na Kubě.
c. Koordinovat instituce a osobnosti, které podporují svobodné aktivity na Kubě a zprostředkovat jejich kontakt se zástupci kubánské opozice a občanské společnosti.
d. Spolupracovat na ovlivňování politiky členských států EU vůči kubánskému režimu.
e. Předávat zkušenosti evropských postkomunistických zemí a pomáhat připravovat Kubu na nenásilnou transformaci ke svobodné společnosti.

REALIZOVANÉ AKTIVITY:
Přímá podpora na Kubě : v průběhu projektu organizovala společnost Člověk v tísni spolu se sekretariátem Mezinárodního výboru pro demokracii na Kubě třináct cest na Kubu. Většinou šlo o cesty novinářů a dobrovolníků distribuujících humanitární pomoc, ale v několika případech se jednalo i o významné osobnosti veřejného života. Mimo jiné dva české poslance, českého senátora, evropského poslance a poslance jiného členského státu EU (viz níže).

Analytický bulletin "CUBA - EUROPE DIALOGUE"
V roce 2006 vydávala společnost Člověk v tísni dvojjazyčný čtvrtletní bulletin. Všechna čísla bulletinu najdete v elektronické podobě na webové adrese: www.clovekvtisni.cz/dialogues.

Akce pro veřejnost
Nejdůležitější veřejnou akcí pořádanou společností Člověk v tísni v rámci projektu byl happening k připomenutí 3. výročí masivního zatýkání na Kubě. Jeho součástí byla demonstrace u kubánského velvyslanectví, pochod "Dam v bílém" a symbolická vězeňská cela na Václavském náměstí v Praze (více zde: www.cubaprison.org).

Webové stránky
Významnou informační aktivitou pro veřejnost bylo pravidelné aktualizování webových stránek společnosti Člověk v tísni ( www.clovekvtisni.cz), které navíc dostali v průběhu projektu novou podobu. Na těchto stránkách je možné získat přehled o veškerých aktivitách společnosti týkajících se Kuby (stránky jsou provozovány v českém a anglickém jazyce). V rámci aktivit Mezinárodního výboru pro demokracii na Kubě provozuje společnost web www.icdcprague.org, který přináší aktuální informace o aktivitách výboru. Web ICDC slouží více pro mezinárodní prezentaci a informovanost (je provozován v anglickém a španělském jazyce).

V březnu a listopadu roku 2006 v Madridu uspořádala společnost Člověk v tísni ve spolupráci s organizací Reportéři bez hranic fotografickou výstavu věnovanou kubánským politickým vězňům a především boji manželek a matek tzv. Dam v bílém (Damas de Blanco) za propuštění svých mužů a synů. Tato výstava byla představena také v portugalském Lisabonu 18. března 2006.

Bruselská konference ICDC
Sekretariát ICDC pořádal 30. května 2006 konferenci v Pražském domě v Bruselu s názvem "Evropa pro Kubu: Nová politika Evropská unie a jejích členských států vůči Kubě." Hlavním cílem konference bylo poukázat na současnou situaci lidských práv na Kubě a především na důsledky a nedostatky politiky EU a představit doporučení pro evropské politiky.

Tisková konference v Evropském Parlamentu v Bruselu
5. prosince 2006 zorganizoval Mezinárodní výbor pro demokracii na Kubě tiskovou konferenci v Evropském parlamentu, která se týkala evropské podpory kubánské demokratické transformace.

Další aktivity ICDC
Konference Mezinárodního výboru pro demokracii na Kubě ve švédském Stockholmu
Sekretariát ICDC pořádal ve dnech 6. a 7. února 2006 konferenci s názvem "Demokratická změna na Kubě: Kdo jsou její aktéři" ve švédském Stockholmu. Setkání představitelů vládního i nevládního sektoru bylo pořádáno ve spolupráci se švédskými nadacemi politických stran, které podporují lidská práva a demokracii na Kubě - Swedish International Liberal Center, Christian Democratic International Center a Olof Palme International Center.

Evropské koordinační aktivity sekretariátu (tajemníka) ICDC
Sekretariát ICDC se za dobu své existence stal jakýmsi koordinačním centrem pro evropské aktivity na podporu demokratické změny na Kubě, v dubnu 2006 inicioval vytvoření neformální sítě nevládních organizací, které pracují s nezávislou občanskou společností na Kubě.

Elektronické novinky ICDC News
Sekretariát ICDC rozesílá v průběhu roku (jednou za měsíc či jednou za dva měsíce) "ICDC News", tedy zprávy o aktivitách výboru a jeho členů směrem k podpoře demokracie na Kubě. Cílem je informovat členy ICDC, vládní a nevládní instituce v Evropě, Latinské Americe i USA a novináře o proběhlých a připravovaných akcích na podporu demokracie na Kubě a o posledním vývoji situace na Kubě.

Podněty k cestám členů ICDC a přidružené sítě členů parlamentu na Kubu
Sekretariát ICDC inicioval v roce 2006 několik cest na Kubu pro členy ICDC a významné politiky. V únoru a březnu 2006 cestovali na Kubu senátor Jaromír Štětina a poslanci Petr Bratský a Táňa Fischerová, v říjnu pak člen ICDC a místopředseda Evropského parlamentu Edward McMillan-Scott. Cílem těchto cest je setkání s významnými osobnostmi kubánské demokratické opozice, rodinami politických vězňů a dalšími skupinami občanské společnosti, které jsou potřebným důkazem solidarity pro navštívené a zároveň jsou nejlepším zdrojem informací pro tyto evropské politiky.

Konference v Latinské Americe - cesta členů ICDC
Dva významní členové Mezinárodního výboru pro demokracii na Kubě Rexhep Meidani (bývalý prezident Albánie) a Arnold Vaatz (německý poslanec) podpořeni slovenským poslancem Laszlem Nagyem (předsedou výboru pro lidská prava Slovenského parlamentu) uskutečnili cestu po Latinské Americe - Uruguaji, Brazílii a Argentině (30. října - 11. listopadu 2006). V rámci cesty (nazývané také "ICDC Virtuální Ambasáda") se zúčastnili několika konferencí týkajících se Kuby a uskutečnili desítky setkání s představiteli místní politické scény, místní samosprávy, významnými osobnostmi veřejného života, politology, odboráři, představiteli místních nevládních organizací a zástupci médií. Hlavním tématem všech zmíněných schůzek byla současná situace na Kubě a nutnost podpory tamní demokratické opozice jakož i přechodu celé společnosti od totalitní vlády k demokratickému režimu.

Pražská koordinační schůzka
V prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR se 26. dubna 2006 uskutečnila koordinační schůzka evropských nevládních organizací zabývajících se Kubou. Schůzka se stala základním kamenem dnes existující a fungující sítě partnerských NNO, která se dále schází, komunikuje a spolupracuje. Součástí schůzky bylo i setkání se zástupci Amerických odborů dalších evropských ministerstev zahraničních věcí. Schůzka byla organizována ve spolupráci MZV ČR a zúčastnilo se jí 15 evropských nevládních organizací. Dalším důležitým výstupem akce bylo vydání společného policy paperu ke vztahu EU - Kuba, který obsahoval i doporučení pro právě revidovaný společný postoj Evropské unie vůči Kubě.

Distribuce materiálů s transformační tématikou
Sborník textů o České zkušenosti s transformací od totalitního režimu k demokracii (pracovně nazývaný "Transformační kuchařka") se podařilo distribuovat na Kubě v počtu cca 500 kusů mezi tamní opoziční aktivisty, nezávislé knihovny, novináře a církve. Na distribuci se podílely a stále podílejí i partnerské nevládní organizace z Evropy i Latinské Ameriky.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY:
Přímá podpora na Kubě
Výsledky a výstupy z cest můžeme shrnou v následujících bodech:
- řádově desítky novinových článků v českém, evropském i kubánském tisku
- tisková konference v Evropské Parlamentu a mezinárodní konference v Praze, demonstrace
a veřejné akce
- fotografická výstava
- analýzy pro bulletin Cuba-Europe Dialogues
- podrobná databáze situace politických vězňů a represe na Kubě
- novinářské workshopy a podpora několika skupin kubánských novinářů

Analytický bulletin "CUBA - EUROPE DIALOGUE"
Bulletin byl prezentován v Evropském Parlamentu, v LA státech (např. na konferenci v Montevideu), na konferenci USA (Miami) a byl distribuován v tištěné verzi více než dvěma stům významných osobností, diplomatů, politiků a evropských úředníků i novinářů. Byl distribuován na Kubě a přispěl k možnosti kubánských nezávislých novinářů publikovat v zahraničí (objevil se i na předních kubánských informačních serverech). Mezi renomované autory, kteří přispěli do bulletinu patří: Václav Havel, Edward McMillan-Scott, Markus Meckel, Carlos Alberto Montaner, Oswlado Payá. Bulletin sloužil také jako fórum pro sblížení a spolupráci nevládních organizací zabývajících se Kubou. Bulletin měl také velkou provázanost s dalšími aktivitami kubánského programu společnosti Člověk v tísni, sloužil pro: aktivity ICDC, briefing politiků a cestovatelů, zveřejňování výsledků projektu a cest, informování partnerských NNO o české pozici vůči Kubě apod.

Pražská koordinační schůzka
Úspěchem a dokonce překročením stanoveného cíle bylo vytvoření sítě evropských nevládních organizací zabývajících se Kubou. Do té doby nekoordinované aktivity evropských organizací se podařilo zkoordinovat na základě vzájemné spolupráce, nastavení komunikace a sdílení potřebných informací. Výstupem Pražské schůzky (zúčastnilo se jí 15 evropských NNO) byl společný policy paper, který shrnuje dosavadní politiku Evropské unie vůči Kubě a předkládá doporučení k modifikaci společného postoje EU vůči Kubě. Zmíněný dokument a doporučení byl prezentován na tiskové konferenci a později otištěn v bulletinu Cuba - Europe Dialogues.

Distribuce materiálů s transformační tématikou
Na Kubě se podařilo rozdat přibližně 500 výtisků sborníku o zkušenostech s českou transformací. Vzhledem ke složité situaci na Kubě lze i to brát jako relativní úspěch. Navíc se podařilo nalézt více způsobů, jak materiály dostat na ostrov a následně distribuovat - toho se využije při pokračování distribuce v budoucnu.

PŘÍNOS PROJEKTU K TRANSFORMAČNÍMU ZÁMĚRU:
Projekt celkově přispěl k větší informovanosti kubánské demokratické opozice a tamní občanské společnosti o transformačních mechanismech a zkušenosti s transformací od totalitního státu k demokratickému režimu. V rámci jednotlivých aktivit projektu bylo téma transformace dostatečně akcentováno a to nejen na Kubě, ale také v Evropě a Latinské Americe. Na konferencích, oficiálních schůzkách i při pracovních jednáních bylo diskutováno o problematice transformace, byly srovnávány jednotlivé transformační modely (zkušenosti) ze světa ve snaze nalézt vhodný příklad pro Kubu. Všechny získané informace a poznatky pak byly skrze naší organizaci i partnery v síti spolupracujících evropských nevládních organizací předávány na ostrově nebo se staly součástí komentářů a analýz pro média (tištěná periodika, webové stránky, rozhlas, televize atd.) zaměřujících se na Kubu.

PARTNEŘÍ A ZDROJE SPOLUFINANCOVÁNÍ:
Nadácia Pontis, Bratislava, Slovenská republika
Directorio Democratico Cubano (Directorio), Miami, USA
National Endowment for Democracy, Washington, USA


.