Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Závěrečná/roční zpráva projektu transformační spolupráce

 

Všechny pokyny pro správné podání Závěrečné zprávy a vyúčtování najdete v příslušných bodech Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Věnujte prosím proto důkladnou pozornost zjm. následujícím bodům: 

20.   Po skončení roku příjemce dotace vyhotoví finanční vypořádání dotace v návaznosti na vyhlášku č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, a to nejpozději do 15. 2. 20xx. V tomto termínu bude proveden odvod nepoužité dotace na depozitní účet poskytovatele vedený u ČNB č. 6015-17228001/0710. V případě, že nepoužitá dotace bude odvedena do 30. 12. 20xx, bude odvod proveden na účet poskytovatele, z kterého byla dotace poskytnuta (tj. účet č. 005821-0017228001/0710 nebo účet č.02823-0017228001/0710 v závislosti na typu nestátní neziskové organizace). Jako variabilní symbol platby se v obou případech uvede číslo Rozhodnutí. O odvodu nepoužité dotace příjemce neprodleně písemně informuje poskytovatele. Písemná informace musí obsahovat přesnou částku a datum odvodu, identifikační údaje projektu a číslo účtu, z něhož byl odvod proveden.

21.     V rámci finančního vypořádání dotace podle odstavce 20 příjemce uvede:

  • celkový schválený rozpočet projektu na rok 20xx
  • rozpočet dotace na rok 20xx
  • celkové skutečné výdaje na projekt (včetně vlastních zdrojů) v členění na jednotlivé položky v souladu s předloženým rozpočtem projektu k 31. 12. 20xx
  • skutečnou výši dotace, která byla použita na realizaci projektu v roce 20xx v členění na jednotlivé položky v souladu s předloženým rozpočtem projektu k 31. 12. 20xx
  • částku nepoužité dotace, kterou příjemce odvede v rámci finančního vypořádání.

22. Do 15. 2. 20xx je příjemce dotace povinen předložit poskytovateli dotace a zastupitelskému úřadu ČR v přijímající zemi roční zprávu o realizaci projektu, pokud není s poskytovatelem dotace dohodnuto jinak. Zpráva bude předložena na formulářích poskytnutých poskytovatelem dotace a na CD ROM.  

Formuláře pro závěrečnou zprávu.

.