Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Změny v rozpočtu

 

Většinu informací týkající se změn/přesunech v rozpočtu najdete v Rozhodnutí o poskytnutí dotace čl.13.:

"Pokud chce příjemce dotace provést přesun finančních prostředků mezi jednotlivými kapitolami Strukturovaného rozpočtu projektu (příloha č. 2 tohoto Rozhodnutí), který by přesáhl 15% schválené hodnoty kapitoly, z níž je přesun prováděn nebo 50 tis. Kč (podle toho, která částka je vyšší), je povinen předem požádat poskytovatele dotace o schválení tohoto přesunu, a to nejpozději do 15. 11. roku realizace projektu. V rámci rozpočtových kapitol je příjemce dotace oprávněn provádět přesuny mezi položkami dané kapitoly bez předchozího schválení ze strany poskytovatele dotace. O těchto přesunech je povinen informovat poskytovatele dotace v průběžných a ročních zprávách o realizaci projektu. Při provádění změn ve strukturovaném rozpočtu nesmí být navýšena původní schválená hodnota kapitoly „Administrativní (nepřímé) náklady,“ přičemž podíl administrativních nákladů na konečném celkovém rozpočtu projektu nesmí přesáhnout 7 %.

Oznamování změn:

Velké změny:

Příjemce je povinen poskytovateli sdělit svůj záměr uskutečnit „velkou“ změnu v projektu a požádat jej o souhlas. Teprve po kladném stanovisku ze strany poskytovatele a vydáním dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace je příjemce oprávněn přistoupit k realizaci dané změny. Velkou změnou se v této souvislosti rozumí přesun mezi rozpočtovými kapitolami projektu, jehož objem převyšuje 15 % objemu zdrojové kapitoly (té, z níž je částka přesouvána) či 50 000,- Kč (podle toho, která z těchto dvou částek je vyšší).

Malé změny:

V případě „malé“ změny, tedy změny oproti původní podobě rozpočtu, kdy dochází k přesunu buďto v rámci rozpočtových kapitol, či mezi kapitolami v případě, že objem přesouvaných prostředků nepřesáhne 50 000 Kč či 15% zdrojové kapitoly (podle toho, která částka je vyšší), je povinností příjemce dotace informovat poskytovatele v průběžné či závěrečné zprávě. Poskytovatel tyto změny nemusí autorizovat před jejich provedením, příjemce je tedy může realizovat i bez vědomí poskytovatele.

Skutečnost, že nemusí být tyto změny v předstihu schvalovány nicméně neznamená, že veškeré „malé“ přesuny bude poskytovatel považovat za oprávněné a podporující cíle projektu. V případě, že se bude jednat o úpravu jdoucí proti zamýšleným cílům projektu, která nebude dostatečně zdůvodněna (např. zrušení semináře pro cílovou skupinu projektu a vybavení kanceláře příjemce z ušetřených prostředků), je poskytovatel nadále oprávněn tuto změnu, v okamžiku, kdy se o ní dozví, odmítnout a požadovat vrácení takto vynaložených prostředků.

Příjemcům proto doporučujeme v případech, kdy mají pochybnost o tom, jak bude jimi zamýšlená „malá“ změna poskytovatelem vnímána, jej v předstihu kontaktovat (e-mail, telefon, skype) a svůj úmysl konzultovat. Vyhne se tak případnému nepříjemnému překvapení na konci projektu. Toto doporučení na druhé straně není výzvou k oznamování všech drobných přesunů. Uvědomujeme si, že původní rozpočet je pouze kvalifikovaným odhadem a že projekt je živý organismus, který se vyvíjí. Drobné změny v rozpočtu jsou tedy zcela přirozené. Obecně platí, že jakákoli úprava rozpočtu ve prospěch navýšení výdajů na aktivity, z nichž mají užitek cílové skupiny projektu (např. na úkor mzdových, cestovních či režijních nákladů), jsou vítány.

.