Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

logo - transition
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Fungování programu transformační spolupráce

 

(Archivní článek, platnost skončena 09.05.2014.)

Fungování programu transformační spolupráce (TRANS) je upraven přílohou 1. Koncepce transformační politiky schválené kolegiem ministra dne 15. července 2010.

PROGRAM TRANSFORMAČNÍ SPOLUPRÁCE

Tato příloha doplňuje koncepci transformační politiky vypracovanou v návaznosti na usnesení vlády č. 188 z 9. února 2005 o financování transformační spolupráce. Popisuje základní pravidla Programu transformační spolupráce (zkráceně také program TRANS) a definuje způsoby, jakými mají být naplňovány cíle v této koncepci uvedené. Pracovní postupy v jednotlivých fázích řízení programu TRANS upravuje Manuál Programu transformační spolupráce.

Program transformační spolupráce je od 1. srpna 2007 v gesci Odboru lidských práv a transformační politiky (LPTP).

1.     Finanční zdroje

Objem finančních prostředků na Program transformační spolupráce je určen částkou vyčleněnou na tento účel zákonem o státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok. Prostředky na transformační spolupráci se rozpočtují v kapitole Ministerstva zahraničních věcí v rámci výdajů na zahraniční rozvojovou spolupráci, které každoročně schvaluje vláda České republiky. Za nakládání s těmito prostředky zodpovídá odbor LPTP. 

2.     Teritoriální priority

Program transformační spolupráce se soustředí na vybrané země procházející procesem transformace a na země s nedemokratickými režimy, v nichž je ve společnosti patrné úsilí o demokratizaci poměrů a zlepšení situace v oblasti lidských práv, kterému může transformační spolupráce napomoci. Za země přednostního zájmu, na něž je transformační spolupráce především zacílena, jsou v souladu s prioritami zahraniční politiky České republiky aktuálně země Východního partnerství (Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina), země západního Balkánu (Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosovo) a Irák. Mezi další priority patří Barma/Myanmar a Kuba.

Teritoriální priority se promítají do způsobu distribuce prostředků programu TRANS. Na aktivity realizované v 10 prioritních zemích je vyčleněno vždy alespoň 90% prostředků, kterými program v daném rozpočtovém roce disponuje. Zbývající část rozpočtu může být využita na aktivity v zemích, které naplňují výše uvedená kritéria, nebyly však z různých důvodů vybrány za teritoria přednostního zájmu. Je tak garantováno jak dlouhodobé a systematické působení v prioritních teritoriích, umožňující dosahování udržitelných výsledků, tak možnost flexibilně reagovat na vývoj a zájmy České republiky v zemích dalších.

Zahájení jakékoli formy transformační spolupráce v prioritních i neprioritních zemích je podmíněno zřetelně formulovaným zájmem relevantních a důvěryhodných partnerů o tento typ spolupráce.

3. Tématické priority

Program transformační spolupráce se soustředí na témata, resp. sektory, jejichž výběr reflektuje situaci a poptávku v cílových zemích, schopnosti a zkušenosti realizátorů projektů, tj. organizací české občanské společnosti, a v neposlední řadě finanční možnosti programu. Výsledkem jsou následující tématické okruhy:

           Podpora rozvoje občanské společnosti

Program TRANS se zaměřuje jak na posilování schopností a výkonu nevládních neziskových organizací a občanských iniciativ (management, fundraising, public relations, advocacy), tak i na vytváření příznivých podmínek pro jejich působení (např. vytváření a zlepšování právního rámce, zvyšování zájmu obyvatel o působení v občanské společnosti, rozvoj soukromého dárcovství). Pozornost je věnována rovněž budování kontaktů s partnery v zahraničí, zejména v České republice a zemích Evropské unie.

           Spolupráce s místními správami

Na základě dosavadních zkušeností s realizací projektů a porovnáním se srovnatelnými mezinárodními programy byly jako klíčové oblasti identifikovány: občanská participace a navazování užší spolupráce občanské společnosti s místními správami ve prospěch jejich otevřenosti, odpovědnosti, lepšího výkonu a schopnosti reagovat na potřeby obyvatel. Jednou z možností spolupráce je zde podpora budování dlouhodobých kontaktů a partnerství mezi městy a obcemi v České republice a v cílových zemích.

           Média

Program TRANS přispívá k posilování nezávislosti médií a zvyšování standardů jejich práce tak, aby byla schopna stimulovat otevřenou diskusi o společenských otázkách a plnit svou kontrolní úlohu. Podpora médií může zahrnovat příspěvek k jejich rozvoji, školení novinářů a dalších pracovníků a v širším kontextu také rozvoj využívání nových médií a sociálních sítí jako platforem pro šíření a sdílení informací a svobodnou diskusi.

            Mládež a vzdělávání

Program TRANS se soustředí na vzdělávání a výchovu k aktivnímu občanství, kritickému přístupu k informacím a schopnosti formulovat a prezentovat názory. Projekty usilují především o rozšíření nabídky vzdělávacích metod (interaktivní výuka, využívání filmů, diskusí a dalších moderních vzdělávacích metod), témat ve výuce (multikulturní výchova, informování o Evropské unii, zvyšování povědomí o lidských právech, ochraně životního prostředí apod.) a možnosti spolupráce s českými vysokými školami.

            Obránci lidských práv

Program TRANS rozvíjí aktivity v souladu s Pokyny Evropské unie pro podporu obránců lidských práv, např. zvyšováním povědomí o dané problematice či konkrétních případech, podporou možností budování mezinárodních kontaktů či přímou podporou konkrétních obránců lidských práv, politických vězňů a jejich rodin.

4.     Metody

Podstatou programu TRANS je podpora neinvestičních (tzv. soft) projektů spočívajících ve sdílení a přenášení zkušeností českých realizátorů. Tomu odpovídají metody, které jsou pro dosahování vytčených cílů ve stanovených oblastech využívány. Nejčastěji se jedná o předávání informací, zkušeností a příkladů dobré praxe, organizaci školení, seminářů, tréninků, stáží či sekondmentů českých expertů v cílových zemích, pořádání studijních cest a stáží v České republice pro zahraniční účastníky projektů.

Zvláštní metodou je poskytování tzv. mikrograntů, zejména malým a začínajícím nevládním neziskovým organizacím (tzv. grassroots). Mikrogranty doplňují poskytovaná školení a umožňují poznatky efektivně ověřit v praxi s pomocí konzultantských služeb realizátora projektu TRANS. V případě obránců lidských práv či v případě nezávislých médií je přípustná i přímá finanční či materiální podpora. Formou přímé podpory jev rozpočtovém roce možné rozdělit vždy maximálně 10 % prostředků. 

5.     Nástroje

K naplňování cílů programu TRANS využívá LPTP následující nástroje:

5.1. Poskytování dotací ze státního rozpočtu

Hlavním nástrojem je poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím[2] na základě každoročně vyhlašovaného dotačního výběrového řízení. V něm jsou předložené žádosti o poskytnutí dotace, resp. návrhy projektů posouzeny gesčním odborem LPTP a příslušnými zastupitelskými úřady a teritoriálními odbory MZV. Tímto způsobem je rozdělována převážná většina (min. 90 %) rozpočtovaných prostředků. O výsledném seznamu podpořených projektů rozhoduje hodnotící komise za účasti externích odborníků. Výsledky dotačního řízení jsou zveřejňovány vždy před koncem kalendářního roku, který předchází roku, v němž mají být projekty realizovány. Přidělení dotace je formálně stvrzeno vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, v němž jsou upřesněny veškeré náležitosti jejího použití a vyúčtování.

Transformační projekty je možné rozdělit dle jejich délky trvání na dvě základní kategorie:

·         Roční projekty – jedná se o projekty, jejichž doba realizace nepřesahuje 12 měsíců. Udělená dotace je tak uhrazena z prostředků vyčleněných na daný rozpočtový rok. Realizace ročních projektů je zahájena a ukončena v rámci jednoho roku. Minimální doba trvání projektu je stanovena na 9 měsíců.

·         Víceleté projekty – jedná se o projekty, jejichž doba realizace standardně činí 18 - 36 měsíců, což dává realizátorovi možnost věnovat se komplexnějším problémům a dosáhnout viditelnějších výsledků. Podpora víceletých projektů sleduje záměr cíleně a koncepčně podporovat prioritní teritoria a témata a dosahovat dlouhodobě udržitelných výsledků. O době realizace projektu rozhoduje hodnotící komise, o schválené délce projektu je příjemce informován spolu s výsledky výběrového řízení.

V případě schválení podpory víceletého projektu je nadále zachována praxe každoročního vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nicméně v období následujícím po prvním roce realizace projektu se již příjemce dotace nezúčastňuje s tímto projektem výběrového řízení. Další dotace je mu přiznána na základě předložení roční zprávy o realizaci projektu.

Na projekty schvalované v rámci dotačního výběrového řízení může LPTP poskytnout dotaci do výše 90 % jeho celkových nákladů, alespoň 10 % je realizátor povinen zajistit coby spolufinancování z jiných zdrojů. U víceletých projektů musí být toto pravidlo dodrženo v každém jednotlivém rozpočtovém roce. V odůvodněných případech může být dotace udělena i mimo mechanismus výběrového řízení, a to až do výše 100 % celkových nákladů projektu. Odůvodněnými případy se rozumí např. reakce na náhle vzniklé krizové situace či naopak příležitosti v cílových zemích.

·         Spolufinancování projektů podpořených jinými významnými dárci je zvláštním postupem, jehož cílem je podporovat spolupráci s významnými dárci (např. EU) a zvyšovat šance českých organizací uspět s projekty v mezinárodní konkurenci. Kritériem poskytnutí spolufinancování z prostředků programu TRANS je soulad cílů projektu se zaměřením programu TRANS. Spolufinancování do výše 30 % rozpočtu projektu je poskytnuto  (v případě, že to umožní rozpočet programu TRANS) přímo, s ohledem na náročnost kritérií výběru příslušného donora.

5.2. Podpora prostřednictvím ZÚ

V rámci programu TRANS mohou být prostřednictvím zastupitelských úřadů podporovány aktivity vytipované buď příslušnými ZÚ anebo LPTP zpravidla na základě podnětu vycházejícího z občanské společnosti. Může se jednat o nákup drobného materiálu za účelem podpory transformačního procesu či úhradu objednaných služeb.

5.3. Příkazní smlouvy

Některé drobné činnosti zadává k realizaci přímo LPTP na základě objednávky[3]; obvykle se jedná jednorázové poskytnutí služby (např. školení či zajištění pobytu v ČR pro obránce lidských práv), zpracování studie či dodání materiálu.

            6. Administrace

LPTP zodpovídá za kompletní administraci programu TRANS. Při správě veřejných prostředků jménem MZV uplatňuje postupy řídící a veřejnoprávní kontroly. Kontrola průběhu projektu se řídí zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vyhláškou MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., a zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

            Kontrola a hodnocení projektů a aktivit programu transformační spolupráce ČR

Stěžejní prvek v systému řízení transformační spolupráce představuje monitoring a evaluace projektů a aktivit. Monitoring spočívá v pravidelném sběru dat o průběhu intervence s cílem získávat informace o dosažených výstupech a o průběžné výši přidělených zdrojů. Projekty programu TRANS monitorují ve vzájemné koordinaci ZÚ ČR a LPTP MZV.

Evaluace poskytuje systematické a objektivní posouzení úspěšnosti intervence, a to z hlediska relevance, efektivity, dopadů a udržitelnosti. Toto komplexní vyhodnocení je základem pro přípravu nových programů, projektů a aktivit, resp. pro rozhodování o alokaci dalších finančních prostředků v určité zemi a sektoru. Prostřednictvím doporučení jak zlepšit budoucí působení napomáhají evaluace k neustálému zvyšování účinnosti programu TRANS jako celku.

Podrobné instrukce týkající se průběžné i závěrečné kontroly realizace projektu a jeho vyúčtování, stejně tak jako postupy při schvalování obsahových a rozpočtových úprav projektů či pravidla pro archivaci dokumentů, jsou popsány v příloze každého Rozhodnutí o poskytnutí dotace.[1]Logo Programu transformační spolupráce, které mají příjemci dotací povinnost používat, a které slouží prezentaci programu vůči veřejnosti

[2] Poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím se řídí Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ČR č. 92 ze dne 1. února 2010

[3] Poskytování podpory na základě uzavření příkazní smlouvy se řídí zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

.