Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vyhlášení výběrového dotačního řízení na podporu projektů transformační spolupráce pro rok 2008

 

MZV ČR vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2008

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE
VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ
NA PODPORU PROJEKTŮ TRANSFORMAČNÍ SPOLUPRÁCE
NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
A DALŠÍCH OPRÁVNĚNÝCH SUBJEKTŮ
V ROCE 2008


Preambule

Dotační výběrové řízení je vyhlašováno v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. c), e), f), i) zákona č. 218/2000 Sb., a usnesením vlády č. 188/2005, k financování transformační spolupráce České republiky v roce 2005 a v dalším období.

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů transformační spolupráce, jejímž cílem je: a) podpora demokracie ve smyslu podílu občanů na správě veřejných záležitostí, b) rozvoj občanské společnosti, c) ochrana lidských práv a základních svobod a zvyšování povědomí v této oblasti, d) uplatňování zásad právního státu a řádné správy veřejných záležitostí v cílových zemích. Cílovými zeměmi transformační spolupráce jsou : Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Irák, Kuba, Moldavsko, Myanmar (Barma), Srbsko a Ukrajina.


I. Předmět dotace

Předmětem řízení je výběr projektů, které budou realizovány, resp. zahájeny v roce 2008 a zaměří se na vzdělávání, šíření informací, výměnu zkušeností a navazování vztahů s organizacemi i jednotlivci v cílových zemích ve prospěch zdárného demokratického rozvoje těchto zemí.

A. Dlouhodobé projekty s termínem zahájení v roce 2008
Ministerstvo zahraničních věcí přijímá návrhy dlouhodobých projektů (s dobou realizace 12 - 36 měsíců) s termínem zahájení v roce 2008 v těchto oblastech:

1. Ochrana lidských práv a základních svobod. Podpora činnosti obhájců lidských práv. Spolupráce při reformě právních systémů. Zvyšování povědomí o lidských právech a základních svobodách, vzdělávání v této oblasti.
Návrh projektu musí obsahovat nejméně tři z pěti níže popsaných souborů aktivit.

1.1. Vzdělávání právníků a soudců z cílových zemí zaměřené zejména na problematiku soudnictví v demokratické společnosti, práva na soukromé vlastnictví, prevenci korupce, implementaci mezinárodně-právních norem do praxe vnitrostátního práva, problematiku svobodného přístupu k informacím a zaručení svobody médií.
1.2. Vzdělávání právníků v oblasti právních aspektů vyrovnávání se s totalitní minulostí, rehabilitace nespravedlivě stíhaných a odsouzených, restitucí majetku a dalších oblastech relevantních v období společenské transformace od totality k demokracii.
1.3. Podpora vytváření kontaktů a profesionálních vztahů mezi odborníky v oblasti práva v rámci regionu.
1.4. Všestranná podpora činnosti obhájců nespravedlivě stíhaných a obránců lidských práv (human rights defenders ).
1.5. Dokumentace porušování lidských práv a základních svobod.
1.6. Výzkumná a publikační činnost.

2. Podpora občanských iniciativ a vytváření funkčních vazeb na místní a regionální úrovni mezi představiteli státní správy, místní samosprávy, občanské společnosti a dalších subjektů na místní úrovni; zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů.
Návrh projektu musí obsahovat nejméně tři ze šesti níže popsaných aktivit.

2.1. Školení místních politiků, volených představitelů a pracovníků veřejné správy a občanských aktivistů na místní úrovni, předávání zkušeností z České republiky. Podpora spolupráce subjektů působících na místní úrovni (státních, veřejných i soukromých/komerčních).
2.2. Školení pracovníků občanských organizací a iniciativ a podpora jejich činnosti.
2.3. Předávání zkušeností v oblasti reformy a decentralizace státní správy.
2.4. Podpora institucionálního rozvoje na úrovní místní správy a samosprávy.
2.5. Spolupráce při rozvoji komunikace a spolupráce místních úřadů a občanů v rozhodování na místní úrovni (tzv. občanské participace) s důrazem na transparentnost rozhodovacích procesů.
2.6. Komunikace s veřejností, podpora vzniku a práce místních, nezávislých médií.

3. Stipendia v bakalářských, magisterských a postgraduálních programech, v oborech přínosných pro společenskou transformaci.
Kritériem pro posouzení návrhu je odůvodněný předpoklad přínosu studijního oboru pro společenskou transformaci v cílové zemi. Preferovány jsou již dříve započaté studijní programy, zejména pokud byly v minulosti podpořeny v rámci programu transformační spolupráce a osvědčily svůj přínos. Cílovou skupinou projektu jsou v odůvodněných případech také uprchlíci z cílových zemí.

4. Spolufinancování projektů transformační spolupráce , které jsou většinově financovány z fondů EU, mezinárodními organizacemi , nevládními organizacemi s mezinárodní působností, případně vládami zemí spolupracujících v dané oblasti s ČR.
Spolufinancování může být poskytnuto až do výše 30% celkového rozpočtu projektu, avšak pouze v případě, že projekt bude podpořen většinovým dárcem (většinovými dárci).

B. Krátkodobé projekty a jednorázové aktivity v roce 2008
Ministerstvo zahraničních věcí přijímá návrhy krátkodobých a jednorázových projektů a aktivit (s dobou realizace během roku 2008) zaměřené na cílové země v těchto oblastech:

1. Vzdělávání v oblastech klíčových pro proces společenské transformace.
Příklady témat: transformace a restrukturalizace ekonomiky, reforma právního a soudního systému, reforma armády a bezpečnostních složek, rehabilitace nespravedlivě odsouzených, restituce a další aspekty společenské transformace, euroatlantická integrace apod. Volba tématu a formy vzdělávacího projektu se posoudí vždy s ohledem na situaci v dané zemi.

2. Podpora aktivit občanské společnosti v oblastech významných z hlediska společenské transformace, podpora šíření nezávislých informací o situaci v cílové zemi v zemi samotné i ve světě.
Příklady témat: rozvoj občanského života, komunikace a vazeb v rámci místních komunit, podpora činnosti nevládních organizací, spolupráce při zmírňování důsledků problémů svázaných s nedemokratickým způsobem vládnutí, resp. s praxí represivních režimů, podpora nespravedlivě stíhaných osob či skupin dle mezinárodně-právních kritérií, vzdělávání a monitoring v oblasti lidských práv a základních svobod, podpora vzniku a práce místních a nezávislých médií, zlepšování standardů novinářské práce. Cílovou skupinou projektu jsou v odůvodněných případech rovněž organizace a jednotlivci působící v exilu.

3. Vědecký výzkum a analýza jednotlivých aspektů problematiky transformace (publikace a jejich prezentace a distribuce, pořádání seminářů a vědeckých konferencí).


II. Oprávněné subjekty - příjemci dotace

O dotace na projekty transformační spolupráce se mohou ucházet:

• občanská sdružení (dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů),
• obecně prospěšné společnosti (dle zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech),
• nadace a nadační fondy (dle zákona č. 277/1998 Sb. o nadacích a nadačních fondech),
• církevní právnické osoby (dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě víry a postavení církví a náboženských společností),
• územní samosprávné celky (dle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.)
• vysoké školy (dle zákona č. 111/1998 ve znění pozdějších předpisů) a
• zájmová sdružení právnických osob (dle občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 ).


III. Podmínky účasti ve výběrovém řízení

1. Dodržení předepsaného způsobu předložení návrhu projektu.
2. Soulad návrhu projektu s vyhlašovaným předmětem dotace.
3. Vyplnění závazných formulářů žádosti, rozpočtu projektu a ostatních formulářů vyžadovaných poskytovatelem.


IV. Použití dotace

1. Celková výše prostředků, které jsou alokovány pro toto výběrové dotační řízení na dotace pro rok 2008, činí 20 000 000,- Kč. Výše prostředků, které mohou být požadovány na jednotlivé projekty není omezena, MZV však při posuzování návrhů projektů bude zohledňovat kritérium optimálního teritoriálního i sektorového rozvrstvení projektů (zastoupení co největšího počtu vyhlášených témat), jakož i pestrost jejich realizátorů. MZV požaduje spolufinancování ze strany příjemce dotace ve výši min. 10%. Podíl prostředků z jiných zdrojů na financování projektu je hodnocen dle níže uvedených kritérií (viz bod X. - Kritéria pro hodnocení návrhů projektů).

2. Dotace se poskytuje jen na úhradu nezbytných nákladů projektu, jmenovitě těch, které jsou uvedeny jako uznatelné v Příloze č. VII tohoto vyhlášení.

3. Příjemce dotace může poskytovat prostředky z dotace ze státního rozpočtu jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pouze pokud se jedná o úhradu výrobků, materiálu, výkonů, služeb a mezd (včetně odvodů zaměstnavatele) spojených s realizací schváleného projektu, na který byly prostředky poskytnuty. Dotaci nelze použít k financování podnikatelských aktivit.

4. Do najatého nemovitého majetku ve vlastnictví jiných právnických osob (např. obcí), může příjemce dotace vkládat prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu jen na nejnutnější opravy a údržbu, a to pouze v případech, kdy se jedná o dlouhodobý nájem (na deset let nebo více) a najaté prostory jsou určeny pro plnění hlavního poslání příjemce dotace a povinnost nájemce hradit výdaje na opravy a údržbu je mu stanovena ve smlouvě o nájmu nebo podnájmu nebytových prostor.

5. Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody zamítnutí dotace se jednotlivým uchazečům sdělují formou dopisu zaslaného poskytovatelem. Zamítnutí je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání. Dotace bude přiznána rozhodnutím poskytovatele.

6. Realizace celého projektu, včetně využití dotace, musí být u realizátora evidována tak, aby bylo vždy možné dohledat příslušné účetní doklady.

V. Finanční podpora

Finanční podpora bude poskytována z prostředků státního rozpočtu formou účelově vázané dotace na základě Rozhodnutí MZV ČR o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2008 a lze ji použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí. Přitom je potřebné dodržet výši a skladbu výdajů týkajících se poskytnuté dotace tak, jak byly v Rozhodnutí schváleny. Případné změny výdajů v Rozhodnutí v průběhu rozpočtového roku může MZV ČR provést na základě písemné žádosti příjemce dotace vydáním nového Rozhodnutí. (Toto Rozhodnutí není rozhodnutím ve správním řízení.) V Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu stanoví MZV ČR písemně podmínky, které je příjemce dotace při používání finančních prostředků povinen dodržet. Rozhodnutí zohlední ustanovení uvedená v Příloze č. 2 Usnesení vlády č. 114 ze dne 7. února 2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy" a bude obsahovat tyto náležitosti:

a) název, adresu sídla a identifikační číslo příjemce dotace,
b) název a adresu poskytovatele,
c) jasně a srozumitelně formulovaný účel, na který je dotace poskytována,
d) výši poskytnutých finančních prostředků (součástí Rozhodnutí je celkový plánovaný nákladový rozpočet projektu),
e) způsob úhrady poskytnuté dotace příjemci, splátkový kalendář,
f) závazný ukazatel finanční spoluúčasti realizátora,
g) datum účinnosti uznatelných nákladů,
h) datum ukončení realizace projektu (ukončení realizace projektu je okamžik ukončení všech naplánovaných aktivit),
i) odkaz na obsah pravidel pro stanovení uznatelných nákladů,
j) stanovení platnosti a účinnosti Rozhodnutí,
k) den vydání Rozhodnutí.

Poskytovatel může v Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovit další podmínky, podmínky méně závažné nebo naopak uvést, které ze stanovených podmínek jsou méně závažné.

Finanční prostředky budou uvolňovány v souladu s regulací čerpání výdajů státního rozpočtu ČR na rok 2008 ve smluvní výši. Poskytnutí dotace je vázáno přidělením prostředků ze státního rozpočtu vyhlašovateli výběrového řízení (MZV ČR).

Nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace je projektový dokument strukturovaný podle vzorové osnovy uvedené v Příloze I s titulní stranou upravenou grafické podoby uvedené v Příloze II, vyplněný identifikační formulář projektu uvedený v Příloze III, vyplněnou tabulku výstupů a finančního rámce projektu dle Přílohy IV, rozpočet podle vzorové struktury v Příloze V a časový harmonogram aktivit projektu podle Přílohy VI.

VI. Kontrola využití dotace

MZV ČR je oprávněno průběžně i dodatečně kontrolovat řešení projektu i průběh čerpání dotací. Tím nejsou dotčena kontrolní oprávnění finančních orgánů a orgánů kontroly České republiky. Příjemce dotace umožní na požádání ústředního státního orgánu provedení kontroly a ověření správnosti použití prostředků dotace v účetnictví. Finanční kontrola, řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně se provádí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění. V případě, že kontrolní orgán nebo ústřední orgán zjistí kontrolou neoprávněné použití prostředků nebo zadržení prostředků, zajistí jejich vrácení do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu.

VII. Finanční zúčtování dotace se státním rozpočtem

Po skončení roku příjemce dotace vyhotoví v rámci účetní závěrky vyúčtování dotace v návaznosti na vyhlášku č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, a to nejpozději do 15. února následujícího roku. V tomto termínu bude proveden odvod nepoužité dotace na depozitní účet poskytovatele vedený u ČNB č. 6015-17228-001/0710 (do 31.12. 2008 na účet poskytovatele, ze kterého byla dotace poskytnuta).

V rámci vyúčtování příjemce uvede:
• celkový schválený rozpočet projektu,
• rozpočet dotace na rok 2008,
• celkové skutečné výdaje na projekt (včetně vlastních zdrojů a ostatních zdrojů spolufinancování) v členění na jednotlivé položky v souladu s předloženým rozpočtem projektu k 31.12. 2008,
• skutečnou výši dotace, která byla použita na realizaci projektu v roce 2008 v členění na jednotlivé položky v souladu s předloženým rozpočtem projektu k 31.12. 2008,
• přehled dotovaných položek projektu,
• částku nepoužité dotace, kterou příjemce odvede v rámci finančního vypořádání.

Příjemce dotace je povinen současně s vyúčtováním dotace zaslat zprávu o realizaci projektu a svých dalších aktivitách v rozpočtovém období, v němž mu byla dotace poskytnuta. Zpráva o realizaci projektu bude vypracována v souladu s pokyny poskytovatele - na předepsaném formuláři a dle předepsané struktury.

Příjemce dotace je povinen před případným zánikem přednostně vypořádat vztahy se státním rozpočtem a vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním dotace nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud se projekt neuskuteční nebo je ukončen v průběhu roku

Poskytovatel je oprávněn ověřovat správnost věcného poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Příjemce umožní na požádání ústředního orgánu provedení kontroly a ověření správnosti použití prostředků dotace v účetní evidenci.

Pokud příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu vyúčtování poskytnuté dotace a neodvede-li nevyčerpané prostředky z dotace do státního rozpočtu, vztahují se na něj sankce podle příslušných právní předpisů V případě, že požádá o dotaci na nastupující rozpočtový rok, nebude mu dotace příslušným ústředním orgánem poskytnuta. Výjimku z tohoto pravidla může určit příslušný ministr za předpokladu, že již bylo provedeno finanční zúčtování se státním rozpočtem.

VIII. Způsob podání

Výběrové řízení bude vyhlášeno dne 19. listopadu 2007.

Přihlašované projekty zasílejte doporučeně (nebo doručte osobně) na adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor lidských práv a transformační politiky
Loretánské nám. 5
118 00 Praha 1

Příjem přihlášek končí dne 4. ledna 2008 ve 12.00 hod. Přihlášky zasílané doporučeně (poštou) musí být odeslány v dostatečném předstihu. Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem (faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.

Žádost se podává v obálce označené:

a) Nápisem Projekty transformační spolupráce pro rok 2008,
b) plným jménem (názvem) žadatele a adresou,
c) textem "NEOTEVÍRAT".

Náležitosti žádosti:

1. Projekt se předkládá (včetně povinných příloh I-VII uvedených v bodě 2. níže) v jednom vyhotovení (jeden originál) a v elektronické podobě na CD-ROMu (disketa nebude akceptována) návrh projektu tiskněte oboustranně, nesešívejte jej ani nesvazujte, jednotlivé listy pouze spojte kancelářskou sponkou
2. Součástí žádosti o dotaci je žadatelem zpracovaný návrh projektu v českém jazyce, strukturovaný podle vzorové osnovy uvedené v Příloze I tohoto vyhlášení pravidel a vyhovující Předmětu dotace dle odstavce I tohoto vyhlášení( vzorovou osnovu nepřikládejte).
a) Návrh projektu musí obsahovat titulní stranu upravenou podle grafické podoby uvedené v Příloze II, vyplněný identifikační formulář projektu uvedený v Příloze III, vyplněnou tabulku výstupů a finančního rámce projektu dle Přílohy IV, rozpočet podle vzorové struktury v Příloze V a časový harmonogram aktivit projektu podle Přílohy VI (přílohu VII nepřikládejte).

IX. Posouzení přihlášeného projektu

Došlé žádosti o dotaci budou zpracovány pověřeným administrátorem (Odbor lidských práv a transformační politiky MZV), zejména s ohledem na formální správnost a podmínky účasti ve výběrovém řízení.

1. Pokud předložená žádost o dotaci bude obsahovat formální nedostatky, bude vyřazena z dalšího řízení. Za formální nedostatky se pro účely těchto pravidel považuje například:
a) absence či neúplnost předepsaných formulářů, příloh, CD-ROMu
b) absence či neúplnost předepsaných údajů, jejich nesprávná a chybná uvedení (např. nesprávné nebo nepravdivé identifikační údaje žadatele, apod.);
c) chyby ve výpočtech a propočtech;
d) nedodržení předepsané minimální výše spolufinancování.

2. Písemně zpracované vyhodnocení předloží administrátor hodnotící komisi. Členové hodnotící komise jsou povinni před zasedáním hodnotící komise podepsat prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti. Jména členů komise budou zveřejněna ke dni vyhlášení výsledků výběru komise.

3. Hodnotící komise vybere projekty a stanoví doporučenou výši dotace. Hodnotící komise rovněž navrhne seznam náhradních projektů pro případ, že některý ze žadatelů od projektu odstoupí.
4. Výsledek výběru hodnotící komise bude zveřejněn dne 22. 2. 2008 na webových stránkách internetového serveru poskytovatele a Rozvojového střediska ÚMV.
5. S úspěšnými žadateli bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními výběrové komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Během dohadovacího řízení dodají předkladatelé přijatých návrhů projektů poskytovateli následující povinné přílohy:
a) doklady o právní subjektivitě v souladu s právní formou žadatele,
b) doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek,
c) kopie dokladu o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno,
d) originál dokladu místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení ne straší šesti měsíců o tom, že žadatel nemá závazky po lhůtě splatnosti,
e) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu v ČR,
f) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti v souvislosti s platbami do systému sociálního pojištění, vůči zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (za vypořádání přitom nelze považovat posečkání s úhradou dlužných závazků),
g) čestné prohlášení že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu,
h) soupis jednotlivých projektů, které žadatel již v minulosti realizoval za přispění finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR, s uvedením názvu projektu a čísla smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace,

X. Kritéria pro hodnocení návrhů projektů

Při posuzování návrhů projektů bude kladen důraz na to, aby maximum aktivit bylo realizováno pokud možno v cílových zemích, ve prospěch místního obyvatelstva.

1. Přínos projektu, resp. odůvodněný předpoklad potřebnosti a přínosu projektu pro rozvoj v cílové zemi, znalost místních podmínek (max. 30 bodů);
2. Kvalita zpracování projektu po formální i obsahové stránce, jeho odborná úroveň (max. 10 bodů);
3. Praktická proveditelnost z časového, organizačního, finančního a technického hlediska (max. 10 bodů);
4. Účelnost vynaložení finančních prostředků stanovenému cíli (max. 15 bodů);
5. Odborná úroveň organizace a řešitelského týmu - praxe, zkušenosti, vlastní výsledky činnosti, úspěšnost při realizaci obdobných projektů (max. 15 bodů);
6. Využití jiných zdrojů financování (mimo státní rozpočet ČR), finanční spoluúčast předkladatele projektu (max. 20 bodů).

Maximální bodový zisk, kterého při hodnocení může projekt dosáhnout, činí 100 bodů.

Poskytovatel dotace bude při výběru projektů přihlížet rovněž k optimálnímu teritoriálnímu i sektorovému rozvrstvení projektů, tj. k zastoupení co největšího počtu cílových zemí a vyhlášených témat ve vybraných projektech, jakož i k různosti jejich realizátorů.


XI. Závěrečné ustanovení

MZV ČR nevrací nabídky projektů, které byly přijaty do výběrového řízení. MZV ČR si vyhrazuje právo kdykoli zrušit celé výběrové řízení, a to bez udání důvodů.


Doporučení:
Doporučujeme všem předkladatelům (netýká se vysokých škol dle zákona č. 111/1998 ve znění pozdějších předpisů), aby se zaregistrovali do nově budované Evidence nestátních neziskových organizací na Portálu veřejné správy (portal.gov.cz).

přílohy

Uznatelné výdaje projektu 70 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Příloha I - Vzorová osnova projektového dokumentu 24 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Vzorový titulní list projektu 20 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Identifikační formulář projektu 33 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Tabulka výstupů a finančního rámce 29 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

Struktura rozpočtu projektu 30 kB xls (Excel tabulka) 26.8.2008

Časový harmonogram aktivit projektu 80 kB doc (Word dokument) 26.8.2008

.