Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výsledky výběrového dotačního řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2008

 

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ TRANSFORMAČNÍ SPOLUPRÁCE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A DALŠÍCH OPRÁVNĚNÝCH SUBJEKTŮ V ROCE 2008

Dne 19. 11. 2007 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení na projekty transformační spolupráce na rok 2008, resp. na projekty s termínem zahájení v r. 2008. Termín pro dodání návrhů projektů do veřejné soutěže byl stanoven na 4. 1. 2008 12.00 hod. Dne 4. 1. 2008 ve 13.30 hod. zasedla komise za účelem otevření obálek s návrhy projektů předložených pro r. 2008. Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce a z hlediska požadavků a témat stanovených ve vyhlášení výběrového řízení a vyřadila 2 nevyhovující projekty (Protokol o otevírání obálek). Z celkového počtu 42 přijatých návrhů jich bylo do výběrového řízení postoupeno 40. Tyto projekty byly dále posouzeny ve dvoukolovém výběrovém řízení. V prvním kole byly návrhy hodnoceny odborem lidským práv a transformační politiky (LPTP) na základě předem stanovených (zveřejněných) kritérií a spolu s vyjádřením příslušných teritoriálních odborů a zastupitelských úřadů postoupeny do druhého kola členům výběrové komise.


Výběrová komise zasedla dne 20. února 2008 v 10 hod. Složení výběrové komise: Gabriela Dlouhá, ředitelka Odboru lidských práv a transformační politiky - předsedkyně komise, Martin Vávra, tajemník náměstka ministra Jana Kohouta, Bronislava Tomášová, do komise jmenována za Odbor severní a východní Evropy, od 18.2. 2008 ředitelka Odboru afrických států, Martin Náprstek, Rozvojová agentura, Filip Tesař, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů se specializací na Balkán, David Stulík, pracovník Delegace Evropské komise v Kyjevě. Člen komise Karel Štindl, bývalý velvyslanec ČR na Ukrajině a v Polsku, se z jednání omluvil. Komise však měla k dispozici jeho hodnocení a jeho nepřítomnost neovlivnila usnášeníschopnost komise.
Dále byli přítomni zástupci odboru LPTP, kteří zpracovávali projekty v prvním kole výběrového řízení: Helena Štohanzlová (administrátorka výběrového řízení) a Erik Siegl.

Výběrová komise schválila následující projekty:
Člověk v tísni - Posilování demokratických mechanismů na východní a jižní Ukrajině
Člověk v tísni - Barmské projekty
Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko - Podpora běloruské občanské společnosti
Člověk v tísni - Podpora občanské společnosti, pomoc politicky pronásledovaným, předávání transformačních zkušeností a audiovizuální vzdělávání v oblasti lidských práv v Bělorusku
Organizace pro pomoc uprchlíkům - Kurzy anglického jazyka a práce na PC pro pracovníky NNO v Gruzii
Člověk v tísni - Posilování občanské společnosti III - Moldavsko/Podněstří
Institut pro evropskou politiku Europeum - Předávání zkušeností s procesem evropské integrace českých NNO ukrajinským partnerům II
Nadace Via - Podpora rozvoje a životaschopnosti srbských NNO (schválena doba realizace květen 2008 - prosinec 2009)
Asociace pro mezinárodní otázky - Evropská alternativa pro běloruské školy
Asociace pro mezinárodní otázky - Evropská alternativa pro školy východní Ukrajiny
Transitions Online - Kvalitnější zpravodajství o evropské integraci a reformě (schválená doba realizace: březen 2008 - únor 2009)
Transitions Online - Škola práva pro žurnalisty a škola žurnalistiky pro soudce (Schválená doba realizace březen 2008 - září 2009)
Centrum pro studium demokracie a kultury - Posílení demokracie a struktur občanské společnosti na Ukrajině
AMU - Myanmarské filmové centrum a barmské projekty FAMU II (Schválená doba realizace červen 2008 - květen 2009)

Předkladatelé projektů pro Kubu budou o výsledku výběrového řízení vyrozuměni písemně.

Dále komise rozhodla o tom, že předkladatelé následujících projektů:
Agora CE - Zapojení mladých lidí a menšin do komunitního života a rozhodování na místní úrovni v Gruzii
Člověk v tísni - Podpora zkvalitnění práce místních úřadů v okrese Tkibuli)
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR - Gruzie 2008: Podpora rozvoje spolupráce na místní úrovni
Asociace pro mezinárodní otázky - Podpora učitelů a mimoškolních aktivit v konfliktních a národnostně smíšených oblastech Gruzie
budou vyzváni, aby po konzultaci s LPTP předložili společný projekt.

Ostatní projekty komise neschválila.

S předkladateli přijatých návrhů projektů bude zahájeno dohadovací řízení, v němž bude předkladateli sdělena výše schválené dotace, rozpočty a aktivity projektů budou dopracovány v souladu s doporučeními výběrové komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

POZOR DŮLEŽITÉ: Během dohadovacího řízení předkladatelé poskytovateli dotace dále dodají následující povinné přílohy, bez nichž nemůže být vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uvolněny finanční prostředky:
a) doklady o právní subjektivitě v souladu s právní formou žadatele,
b) doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek,
c) kopie dokladu o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno,
d) originál dokladu místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení ne straší šesti měsíců o tom, že žadatel nemá u nich závazky po lhůtě splatnosti,
e) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu v ČR,
f) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti v souvislosti s platbami do systému sociálního pojištění, vůči zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (za vypořádání přitom nelze považovat posečkání s úhradou dlužných závazků),
g) čestné prohlášení že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Úspěšní předkladatelé projektů pro Bosnu a Hercegovinu, Srbsko a Kubu, nechť se laskavě obracejí přímo na Erika Siegla - tel.: 224 18 21 97, email: erik_siegl@mzv.cz.
Úspěšní předkladatelé pro Barmu, Bělorusko, Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu, nechť se laskavě obracejí přímo na Helenu Štohanzlovou - tel.: 224 18 23 22, email: helena_stohanzlova@mzv.cz.

Odbor lidských práv a transformační politiky MZV ČR děkuje za všechny návrhy projektů zaslané do tohoto výběrového dotačního řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

V Praze dne 22. února 2008

Gabriela Dlouhá, ředitelka Odboru lidských práv a transformační politiky
Helena Štohanzlová, koordinátorka Programu transformační spolupráce

.