Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výsledky výběrového dotačního řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2008

 

VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ TRANSFORMAČNÍ SPOLUPRÁCE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A DALŠÍCH OPRÁVNĚNÝCH SUBJEKTŮ V ROCE 2008

Dne 19. 11. 2007 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení na projekty transformační spolupráce na rok 2008, resp. na projekty s termínem zahájení v r. 2008. Termín pro dodání návrhů projektů do veřejné soutěže byl stanoven na 4. 1. 2008 12.00 hod. Dne 4. 1. 2008 ve 13.30 hod. zasedla komise za účelem otevření obálek s návrhy projektů předložených pro r. 2008. Komise zkontrolovala jednotlivé návrhy projektů po formální stránce a z hlediska požadavků a témat stanovených ve vyhlášení výběrového řízení a vyřadila 2 nevyhovující projekty (Protokol o otevírání obálek). Z celkového počtu 42 přijatých návrhů jich bylo do výběrového řízení postoupeno 40. Tyto projekty byly dále posouzeny ve dvoukolovém výběrovém řízení. V prvním kole byly návrhy hodnoceny odborem lidským práv a transformační politiky (LPTP) na základě předem stanovených (zveřejněných) kritérií a spolu s vyjádřením příslušných teritoriálních odborů a zastupitelských úřadů postoupeny do druhého kola členům výběrové komise.


Výběrová komise zasedla dne 20. února 2008 v 10 hod. Složení výběrové komise: Gabriela Dlouhá, ředitelka Odboru lidských práv a transformační politiky - předsedkyně komise, Martin Vávra, tajemník náměstka ministra Jana Kohouta, Bronislava Tomášová, do komise jmenována za Odbor severní a východní Evropy, od 18.2. 2008 ředitelka Odboru afrických států, Martin Náprstek, Rozvojová agentura, Filip Tesař, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů se specializací na Balkán, David Stulík, pracovník Delegace Evropské komise v Kyjevě. Člen komise Karel Štindl, bývalý velvyslanec ČR na Ukrajině a v Polsku, se z jednání omluvil. Komise však měla k dispozici jeho hodnocení a jeho nepřítomnost neovlivnila usnášeníschopnost komise.
Dále byli přítomni zástupci odboru LPTP, kteří zpracovávali projekty v prvním kole výběrového řízení: Helena Štohanzlová (administrátorka výběrového řízení) a Erik Siegl.

Výběrová komise schválila následující projekty:
Člověk v tísni - Posilování demokratických mechanismů na východní a jižní Ukrajině
Člověk v tísni - Barmské projekty
Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko - Podpora běloruské občanské společnosti
Člověk v tísni - Podpora občanské společnosti, pomoc politicky pronásledovaným, předávání transformačních zkušeností a audiovizuální vzdělávání v oblasti lidských práv v Bělorusku
Organizace pro pomoc uprchlíkům - Kurzy anglického jazyka a práce na PC pro pracovníky NNO v Gruzii
Člověk v tísni - Posilování občanské společnosti III - Moldavsko/Podněstří
Institut pro evropskou politiku Europeum - Předávání zkušeností s procesem evropské integrace českých NNO ukrajinským partnerům II
Nadace Via - Podpora rozvoje a životaschopnosti srbských NNO (schválena doba realizace květen 2008 - prosinec 2009)
Asociace pro mezinárodní otázky - Evropská alternativa pro běloruské školy
Asociace pro mezinárodní otázky - Evropská alternativa pro školy východní Ukrajiny
Transitions Online - Kvalitnější zpravodajství o evropské integraci a reformě (schválená doba realizace: březen 2008 - únor 2009)
Transitions Online - Škola práva pro žurnalisty a škola žurnalistiky pro soudce (Schválená doba realizace březen 2008 - září 2009)
Centrum pro studium demokracie a kultury - Posílení demokracie a struktur občanské společnosti na Ukrajině
AMU - Myanmarské filmové centrum a barmské projekty FAMU II (Schválená doba realizace červen 2008 - květen 2009)

Předkladatelé projektů pro Kubu budou o výsledku výběrového řízení vyrozuměni písemně.

Dále komise rozhodla o tom, že předkladatelé následujících projektů:
Agora CE - Zapojení mladých lidí a menšin do komunitního života a rozhodování na místní úrovni v Gruzii
Člověk v tísni - Podpora zkvalitnění práce místních úřadů v okrese Tkibuli)
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR - Gruzie 2008: Podpora rozvoje spolupráce na místní úrovni
Asociace pro mezinárodní otázky - Podpora učitelů a mimoškolních aktivit v konfliktních a národnostně smíšených oblastech Gruzie
budou vyzváni, aby po konzultaci s LPTP předložili společný projekt.

Ostatní projekty komise neschválila.

S předkladateli přijatých návrhů projektů bude zahájeno dohadovací řízení, v němž bude předkladateli sdělena výše schválené dotace, rozpočty a aktivity projektů budou dopracovány v souladu s doporučeními výběrové komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

POZOR DŮLEŽITÉ: Během dohadovacího řízení předkladatelé poskytovateli dotace dále dodají následující povinné přílohy, bez nichž nemůže být vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uvolněny finanční prostředky:
a) doklady o právní subjektivitě v souladu s právní formou žadatele,
b) doklady o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek,
c) kopie dokladu o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno,
d) originál dokladu místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení ne straší šesti měsíců o tom, že žadatel nemá u nich závazky po lhůtě splatnosti,
e) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu v ČR,
f) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti v souvislosti s platbami do systému sociálního pojištění, vůči zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (za vypořádání přitom nelze považovat posečkání s úhradou dlužných závazků),
g) čestné prohlášení že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu.

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Rozhodnutí výběrové komise je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání.

Úspěšní předkladatelé projektů pro Bosnu a Hercegovinu, Srbsko a Kubu, nechť se laskavě obracejí přímo na Erika Siegla - tel.: 224 18 21 97, email: erik_siegl@mzv.cz.
Úspěšní předkladatelé pro Barmu, Bělorusko, Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu, nechť se laskavě obracejí přímo na Helenu Štohanzlovou - tel.: 224 18 23 22, email: helena_stohanzlova@mzv.cz.

Odbor lidských práv a transformační politiky MZV ČR děkuje za všechny návrhy projektů zaslané do tohoto výběrového dotačního řízení a těší se na další spolupráci s úspěšnými předkladateli.

V Praze dne 22. února 2008

Gabriela Dlouhá, ředitelka Odboru lidských práv a transformační politiky
Helena Štohanzlová, koordinátorka Programu transformační spolupráce

.