Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vyhlášení výběrového řízení v rámci výzvy Podpora demokratické transformace Ukrajiny v roce 2014

 

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové dotační řízení na projekty nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů zaměřené na podporu demokratické transformace Ukrajiny v roce 2014. Na tuto výzvu MZV, která se zaměřuje na média a dobré vládnutí, bude navazovat výzva ČRA zaměřená na oblast vzdělávání a sociální rozvoj - prosím sledujte webové stránky www.czda.cz.

Preambule

Výběrové dotační řízení je vyhlašováno v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d), f), g), j) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády ČR č. 92 z 1. února 2010, usnesením vlády ze dne 12. března 2014 č. 167 o poskytnutí pomoci Ukrajině při její obnově a podpoře její demokratické transformace v období let 2014 až 2016.

Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, činí 5 mil. Kč. Výše prostředků, které mohou být požadovány v jednotlivých žádostech o dotace, je omezena částkou 1 mil. Kč.

O dotaci lze žádat pouze na projekty realizované na Ukrajině. Na dotaci není právní nárok.

I. Předmět dotace

Předmětem výzvy „Podpora demokratické transformace Ukrajiny“ je podpora projektů předložených nevládními neziskovými organizacemi a dalšími oprávněnými subjekty (viz bod II.) v těchto oblastech:

1. média,

2. dobré vládnutí.

Ministerstvo zahraničních věcí v rámci tohoto dotačního titulu přijímá žádosti o dotaci na krátkodobé projekty s ukončením realizace v roce 2014.

Příklady vhodných aktivit:

- Podpora nezávislých médií, školení jejich pracovníků, předávání českých zkušeností, podpora investigativní žurnalistiky a informování o tématech souvisejících se společenskou a ekonomickou transformací, využívání nových médií a sociálních sítí jako platforem pro šíření a sdílení informací a svobodnou diskusi.

- Podpora zvyšování transparentnosti fungování státní správy a přístupu k informacím, předávání českých zkušeností s lustracemi a reformou státní správy.

II. Oprávněné subjekty - příjemci dotace

Dotace mohou být poskytovány:

a) podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb. občanským sdružením, vyvíjejícím činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,

b) podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb. obecně prospěšným společnostem, zřízeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

c) podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. účelovým zařízením registrovaných církví a náboženských společností, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v tomto ustanovení,

d) podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. i dalším právnickým osobám, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán rozhodne,

e) podle § 7 odst. 1 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb. nadacím a nadačním fondům, zřízeným podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů,

f) spolkům podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

g) ústavům podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

h) zájmovým sdružením právnických osob (podle zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

III. Podmínky účasti ve výběrovém řízení

1. Žadatel splňuje kritérium oprávněnosti viz bod II.

2. Je dodržen předepsaný způsob předložení žádosti o dotaci.

3. Žádost o dotaci je v souladu s vyhlašovaným předmětem dotace a teritoriem.

4. Jsou vyplněné závazné formuláře žádosti, rozpočtu projektu a ostatní formuláře vyžadované poskytovatelem dotace.

5. Žadatel musí být přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nejednat pouze jako jeho zprostředkovatel.

IV. Použití dotace

1. MZV požaduje spolufinancování ze strany příjemce dotace ve výši min. 10%.

2. Dotace se poskytuje jen na úhradu nezbytných nákladů projektu, jmenovitě těch, které jsou uvedeny jako uznatelné v Příloze č. VI tohoto vyhlášení.

4. Příjemce dotace může poskytovat prostředky z dotace ze státního rozpočtu jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pouze pokud se jedná o úhradu výrobků, materiálu, výkonů, služeb a mezd (včetně odvodů zaměstnavatele) spojených s realizací schváleného projektu, na který byly prostředky poskytnuty. Dotaci nelze použít k financování podnikatelských aktivit.

5. Do najatého nemovitého majetku ve vlastnictví jiných právnických osob (např. obcí), může příjemce dotace vkládat prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu jen na nejnutnější opravy a údržbu, a to pouze v případech, kdy se jedná o dlouhodobý nájem (na deset let nebo více) a najaté prostory jsou určeny pro plnění hlavního poslání příjemce dotace a povinnost nájemce hradit výdaje na opravy a údržbu je mu stanovena ve smlouvě o nájmu nebo podnájmu nebytových prostor.

6. Na poskytnutí dotace není právní nárok a důvody zamítnutí žádosti o dotaci se jednotlivým uchazečům sdělují formou dopisu zaslaného vyhlašovatelem VDŘ. Zamítnutí je konečné a nelze proti němu podat stížnost ani odvolání s výjimkou formálního pochybení ze strany MZV. Dotace bude přiznána rozhodnutím poskytovatele.

7. Realizace celého projektu, včetně využití dotace, musí být u realizátora evidována tak, aby bylo vždy možné dohledat příslušné účetní doklady.

V. Finanční podpora

Finanční podpora bude poskytována z prostředků státního rozpočtu formou účelově vázané dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 a lze ji použít jen na účel uvedený v tomto Rozhodnutí. Přitom je potřebné dodržet výši a skladbu výdajů týkajících se poskytnuté dotace tak, jak byly v Rozhodnutí schváleny. Případné změny výdajů projektu v průběhu rozpočtového roku může MZV provést na základě podmínek stanovených v tomto Rozhodnutí. V Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu stanoví MZV písemně podmínky, které je příjemce dotace při používání finančních prostředků povinen dodržet. Rozhodnutí zohlední ustanovení uvedená v usnesení vlády č. 92 ze dne 1. února 2010 o zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a bude obsahovat tyto náležitosti:

a) název, adresu sídla a identifikační číslo příjemce dotace,

b) název a adresu poskytovatele dotace,

c) jasně a srozumitelně formulovaný účel, na který je dotace poskytována,

d) výši poskytnutých finančních prostředků (součástí Rozhodnutí je celkový plánovaný nákladový rozpočet projektu),

e) název spolupracující organizace v zemi realizace projektu,

f) způsob úhrady poskytnuté dotace příjemci, splátkový kalendář,

g) závazný ukazatel finanční spoluúčasti příjemce dotace,

h) datum účinnosti uznatelných nákladů,

i) datum ukončení realizace projektu,

j) odkaz na obsah pravidel pro stanovení uznatelných nákladů,

k) stanovení platnosti a účinnosti Rozhodnutí,

l) den vydání Rozhodnutí.

Finanční prostředky budou uvolňovány v souladu s regulací čerpání výdajů státního rozpočtu ČR na rok 2014 v dohodnuté výši stanovené Rozhodnutím. Poskytnutí dotace je vázáno na přidělení prostředků ze státního rozpočtu vyhlašovateli výběrového dotačního řízení (MZV).

VI. Kontrola využití dotace

MZV je oprávněno průběžně i dodatečně kontrolovat realizaci projektu i průběh čerpání dotací. Tím nejsou dotčena kontrolní oprávnění finančních orgánů a orgánů kontroly ČR. Příjemce dotace umožní na požádání ústředního státního orgánu provedení kontroly a ověření správnosti použití prostředků dotace v účetnictví. Finanční kontrola, řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně se provádí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že kontrolní orgán nebo ústřední orgán zjistí kontrolou neoprávněné použití prostředků nebo zadržení prostředků, zajistí jejich vrácení do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu.

VII. Finanční zúčtování dotace se státním rozpočtem

Příjemce dotace je povinen předložit MZV do 15. 2. 2015 písemné vyúčtování přidělené dotace, závěrečnou zprávu o realizaci projektu v tištěné a elektronické verzi, případně další závazné výstupy specifikované v Rozhodnutí vyplývající z ustanovení Přílohy č. 3 vyhlášky č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Povinnou součástí závěrečné zprávy je také externí audit správnosti vynaložení finančních prostředků na realizaci projektu. Výdaje vzniklé v souvislosti s provedením externího auditu jsou uznatelnými náklady projektu. Povinnost externího auditu se vztahuje na projekty s přiznanou dotací vyšší než 300 tis. Kč na rok. Nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace poukáže příjemce dotace na účet poskytovatele dotace uvedený v Rozhodnutí.

Pokud příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu vyúčtování poskytnuté dotace a neodvede-li nevyčerpané prostředky z dotace do státního rozpočtu, vztahují se na něj sankce podle příslušných právní předpisů. V případě, že požádá o dotaci na nastupující rozpočtový rok, nebude mu dotace příslušným ústředním orgánem poskytnuta. Výjimku z tohoto pravidla může určit příslušný ministr za předpokladu, že již bylo provedeno finanční zúčtování se státním rozpočtem.

VIII. Způsob podání

Výběrové řízení je vyhlášeno dne 14. 05. 2014

Přihlašované projekty zasílejte doporučeně poštou (nebo doručte osobně) na níže uvedenou adresu pověřenému pracovníkovi Odboru lidských práv a transformační politiky panu Janu Látalovi:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Odbor lidských práv a transformační politiky

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Příjem přihlášek končí dne 29. 5. 2014 ve 14.00 hod. Přihlášky zasílané doporučeně (poštou) musí být odeslány v dostatečném předstihu. Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem (faxem nebo e-mailem), doručené na jiné adresy nebo obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.

Žádost se podává v obálce označené:

 a) nápisem „Projekty demokratické transformace Ukrajiny pro rok 2014",

 b) plným jménem (názvem) žadatele a jeho adresou,

 c) textem „NEOTEVÍRAT".

Žádost o dotaci musí být v souladu s předmětem dotace dle odstavce I tohoto vyhlášení a musí obsahovat řádně vyplněnou Žádost o podporu v rámci dotačního titulu Programu TRANS MZV pro rok 2014 (viz příloha č. V) v předepsané podobě v českém či anglickém jazyce. Žádost o dotaci musí tedy obsahovat řádně vyplněný formulář projektu, tabulku výstupů a aktivit projektu, časový harmonogram aktivit projektu a strukturovaný rozpočet (přílohy I - IV).

Přílohu č. VI „Přehled uznatelných výdajů na realizaci projektů Programu TRANS“ k žádosti o dotaci nepřikládejte.

Projekt se předkládá v jednom vyhotovení (jeden tištěný originál) a v elektronické podobě na datovém nosiči (CD/USB aj.).

IX. Posouzení předložené žádosti

Došlé žádosti o dotaci budou evidovány a administrovány pověřeným administrátorem (Odbor lidských práv a transformační politiky MZV). Formální správnost předložené žádosti o dotaci bude posuzována účastníky otevírání obálek dle kritérií uvedených ve vyhlášeném dotačním titulu. Účastníci otevírání obálek mohou po zjištění méně závažných formálních nedostatků požádat žadatele o dotaci o jejich dodatečné odstranění ve stanovené lhůtě.

1. Za formální nedostatky se považuje:

a) nedodržení podmínek uvedených v bodu III,

b) absence či neúplnost předepsaných formulářů, příloh, datového nosiče,

c) absence či neúplnost předepsaných údajů, jejich nesprávné a chybné uvedení (např. nesprávné nebo nepravdivé identifikační údaje žadatele apod.),

d) chyby ve výpočtech a propočtech,

e) nedodržení předepsané minimální výše spolufinancování,

f) skutečnost, že návrh projektu se netýká předepsaných zemí a témat,

g) nedodržení délky trvání projektu.

2. Písemně zpracované vyhodnocení předloží administrátor výběrové komisi. Členové výběrové komise (dále jen „Komise“) jsou povinni před zasedáním Komise podepsat prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti. Jména členů Komise budou zveřejněna ke dni vyhlášení výsledků výběrového dotačního řízení.

3. Komise vybere projekty a stanoví doporučenou výši dotace. Komise rovněž navrhne seznam náhradních projektů pro případ, že některý ze žadatelů o dotaci od žádosti odstoupí.

4. Výsledek výběrového dotačního řízení bude zveřejněn nejpozději dne 10. 6. 2014 na webových stránkách MZV a České rozvojové agentury.

5. S úspěšnými žadateli bude zahájeno dohadovací řízení, v němž budou návrhy projektů a jejich rozpočty dopracovány v souladu s doporučeními Komise. Po ukončení dohadovacího řízení bude v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud tak již neučili v letošním roce při předkládání projektů transformační spolupráce, dodají během dohadovacího řízení předkladatelé přijatých návrhů projektů poskytovateli následující povinné přílohy:

a) ověřenou kopii dokladu o právní subjektivitě v souladu s právní formou žadatele,

b) ověřenou kopii dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek,

c) ověřené kopie dokladu o přidělení IČ a osvědčení o registraci DIČ, pokud bylo přiděleno,

d) originál dokladu místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení ne starší šesti měsíců o tom, že žadatel nemá závazky po lhůtě splatnosti,

e) ověřenou kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu v ČR,

f) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti v souvislosti s platbami do systému sociálního pojištění, vůči zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (za vypořádání přitom nelze považovat posečkání s úhradou dlužných závazků),

g) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státnímu rozpočtu.

X. Kritéria pro hodnocení žádosti o dotaci

Při posuzování žádostí o dotaci bude kladen důraz na to, aby maximum aktivit bylo realizováno pokud možno v cílové zemi, ve prospěch místního obyvatelstva, a na prostředky ověření dopadu těchto aktivit.

Komise se při hodnocení žádostí zaměří na následující kritéria:

1. relevanci projektu - odůvodněný předpoklad potřebnosti a přínosu projektu pro rozvoj demokracie a lidských práv v cílové zemi, znalost místních podmínek; max. 30 bodů

2. kapacitu předkladatele projektu - odborná úroveň organizace a řešitelského týmu - délka praxe, zkušenosti v teritoriu, vlastní výsledky činnosti, úspěšnost při realizaci obdobných projektů; max. 20 bodů

3. účelnost vynaložení finančních prostředků vzhledem ke stanovenému cíli; max. 20 bodů

4. proveditelnost z časového, organizačního, finančního a technického hlediska; max. 10 bodů

5. kvalitu zpracování projektu - po formální i obsahové stránce, jeho odborná úroveň; max. 10 bodů

6. udržitelnost výstupů a cílů projektu; max. 10 bodů

Žádost o dotaci může obdržet maximálně 100 bodů. Realizované mohou být pouze projekty, které obdrží alespoň 66 bodů.

XI. Závěrečné ustanovení

MZV nevrací žádosti o dotace, které byly přijaty do výběrového dotačního řízení. MZV si vyhrazuje právo kdykoli zrušit celé výběrové dotační řízení, a to bez udání důvodů.

přílohy

Projektový formulář - popis projektu 367 kB doc (Word dokument) 18.5.2014

II Tabulka vystupu Ukrajina 41 kB doc (Word dokument) 14.5.2014

III Harmonogram Ukrajina 65 kB doc (Word dokument) 14.5.2014

IV Rozpocet Ukrajina 43 kB xls (Excel tabulka) 14.5.2014

V Zadost dotacni Ukrajina 125 kB doc (Word dokument) 14.5.2014

VI Uznatelne naklady 87 kB doc (Word dokument) 14.5.2014

.